ARCHIWUM - Gmina Luzino

Rejestr żłobków w Gminie Luzino - do pobrania


W Urzędzie Gminy w Luzinie prowadzone są następujące
REJESTRY, EWIDENCJE I ARCHIWA:


REJESTRY:

1. Rejestr uchwał Rady Gminy

Dostępny w Biurze Rady Gminy Luzino ul. 10 Marca 112. Rejestr urodzeń
3. Rejestr małżeństw
4. Rejestr zgonów

Udostępniane: na wniosek, w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 września 1986 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.36 poz.180 z późn. zm.)
Dostępne w Urzędzie Stanu Cywilnego Luzino ul. 10 Marca 11

 
5. Rejestr zarządzeń Wójta Gminy,
6. Rejestr pieczęci urzędowych i pieczątek,

7. Rejestr skarg i wniosków,
8. Rejestr kontroli zewnętrznych.

Dostępne w Sekretariacie Urzędu Gminy Luzino ul. Ofiar Stutthofu 11 pok. Nr 9


9. Rejestr korespondencji wpływającej (elektroniczny)
Dostępny w Kancelarii Urzędu Gminy Luizno ul. Ofiar Stutthofu 11 pok. Nr 2
 

 

 


 

 


10. Rejestr wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
11. Rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę

dostępność na wniosek stron postępowania.
Dostępne w Urzędzie Gminy Luzino, Referat Zagospodarowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska (...) ul. 10 Marca 11,  I piętro

 

 

 

 

 

 EWIDENCJE:
1. Ewidencja działalności gospodarczej

Dostępna w Urzędzie Gminy w Luzinie Referat Spraw Obywartelskich ul. 10 Marca 11 (parter)

 

 

 

 

 2. zbiór danych stałych mieszkańców,
3. zbiór danych byłych mieszkańców,
4. zbiór danych osób zameldowanych na pobyt czasowy, trwający ponad dwa miesiące,
5. zbiór danych osób zameldowanych na pobyt czasowy, trwający do dwóch miesięcy.

Udostępnianie: zgodnie z przepisami art.44 g-i ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 87 , poz. 960) oraz ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. Nr 101 , poz.926 z 2002r.) po wniesieniu stosownych opłat, określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie wysokości opłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydawanych i utraconych dowodów osobistych oraz warunków i sposobie ich wnoszenia (Dz.U. Nr 62 , poz.564 z 2002r.).

Dostępny w Urzędzie Gminy Luzino Referat Spraw Obywatelskich, ul. 10 Marca 11.

 

 6. wykaz dowodów osobistych otrzymanych z Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA w Warszawie i wydanych mieszkańcom

udostępnianie: zgodnie z przepisami art.44 g-i ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. Nr 87, poz. 960 z 2001 r.), oraz ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101, poz. 926 z 2002 r.)po wniesieniu stosownych opłat określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie wysokości opłat za udostępnienie danych ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz. U. Nr 62, poz. 564 z 2002 r.).

dostępny w Urzędzie Gminy w Luzinie Referat Spraw Obywatelskich, ul. 10 Marca 11.

 

 


 

 


7. ewidencja i akta osobowe pracowników

dostępne w Urzędzie Gminy w Luzinie Referat Spraw Organizacyjnych, ul. Ofiar Stutthofu 11, pok. Nr 9.

 

 

 

 


 


8. ewidencja dokumentów zawierających informacje niejawne o klauzuli „poufne” i „zastrzeżone”,
9. dziennik ewidencji wykonanych dokumentów,
10. ewidencja osób posiadających poświadczenie bezpieczeństwa

ww. rejestry i ewidencje są niejawne. Zasady dostępu reguluje ustawa z dnia 22.01.1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95 z późn. zm.)
dostępne: w Urzędzie Gminy Luzino Referat Spraw Organizacyjnych, ul. Ofiar Stutthofu 11, pok. Nr 10.

 

 

 ARCHIWA:

1. W Urzędzie Gminy w Luzinie działa archiwum zakładowe przechowujące dokumentację kategorii A i B dotyczącą pracy Urzędu Gminy oraz księgowości jednostek organizacyjnych Gminy. Akta udostępniane są w celach służbowych i naukowo-badawczych na zasadach określonych w Zarządzeniu Nr 4/ 2002 Wójta Gminy Luzino z dnia 15 listopada 2002 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania Archiwum Zakładowego Urzędu Gminy w Luzinie

2. W Archiwum Urzędu przechowywana jest dokumentacja zlikwidowanej Spółdzielni Kółek Rolniczych w Luzinie, tj. akta osobowe pracowników i karty wynagrodzeń za lata 1982-1994.

3. Udostępnianie dokumentacji: Urząd Gminy Luzino Referat Spraw Organizacyjnych, ul. Ofiar Stutthofu 11 pok. Nr 10.

4. Archiwa Urzędu Stanu Cywilnego - przechowywane i udostępniane są w Urzędzie Stanu Cywilnego ul. 10 Marca 11.

5. Dokumentacja dotycząca prac jednostek organizacyjnych Gminy (szkoły, GOPS, jednostki kultury) jest przechowywana i udostępniana na miejscu w poszczególnych jednostkach.


data wytworzenia: 2003.07.23
osoba wytwarzająca: Alicja Hinz
Data utworzenia w BIP: 2003.07.23
osoba wpisująca do BIP: Alicja Hinz