ARCHIWUM - Gmina Luzino

ORGANIZACJA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUZINIE:

- Uchwała Nr XXIX/266/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luzinie
- Uchwała Nr XVI/153/2016 z dnia 17.03.2016 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luzinie

- UCHWAŁA NR XXVI/277/2017 RADY GMINY LUZINO z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luzinie
- Uchwała XXXV/268/98 z 20.03.1998 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
- Uchwała XIII/90/91 z dnia 23.08.1991 r. w sprawie upoważnienia kierownika GOPS do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie wykonywania zadań zleconych oraz do wydawania decyzji administracyjnych w celu wykonywania zadań własnych gminy jak również własnych o charakterze obowiązkowym
- Uchwała XIV/112/95 z 29.09.1995 w sprawie udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznejPOMOC SPOŁECZNA DLA LUDNOŚCI:

- Uchwała Nr XX/284/2020 Rady Gminy Luzino z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Planu potrzeb Gminy Luzino w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2021 rok,

- Uchwała Nr XX/285/2020 Rady Gminy Luzino z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia 3-letniego Gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Luzino na lata 2021-2023,

- Uchwała Nr XX/286/2020 Rady Gminy Luzino z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia 3-letniego Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Luzino na lata 2021-2023,

- Uchwała Nr XX/287/2020 Rady Gminy Luzino z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Luzino z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na 2021 rok,

- Uchwała Nr XX/288/2020 Rady Gminy Luzino z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Luzino na 2021 rok,

UCHWAŁA NR XVII/253/2020 RADY GMINY LUZINO z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Luzino,

UCHWAŁA NR XII/217/2019 RADY GMINY LUZINO z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/458/2018 Rady Gminy Luzino z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - schronisku dla osób bezdomnych

Uchwała Nr III/29/2018 Rady Gminy Luzino z dnia 28.12.2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023,

Uchwała Nr III/30/2018 Rady Gminy Luzino z dnia 28.12.2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023,

Uchwała Nr III/31/2018 Rady Gminy Luzino z dnia 28.12.2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023

 


- UCHWAŁA NR XLI/488/2018 RADY GMINY LUZINO z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych oraz ośrodkach wsparcia, za wyjątkiem schronisk dla osób bezdomnych

- UCHWAŁA NR XXXVII/424/2017 w sprawie uchwalenia 3-letniego Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Luzino na lata 2018-2020,

- UCHWAŁA NR XXXVII/425/2017 w sprawie uchwalenia 3-letniego Gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Luzino na lata 2018-2020,

- UCHWAŁA NR XXVI/278/2017 RADY GMINY LUZINO z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania, częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania

 Uchwała Nr XXIX/314/2017 Rady Gminy Luzino z dnia 17.05.2017 r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Luzino

- Uchwała Nr XIII/140/2015 Rady Gminy Luzino z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia "Strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Luzino na lata 2016-2022”

Uchwała Nr XLV/506/2014 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2014 r. w sprawie uchwalenia 3-letniego Gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Luzino na lata 2015 – 2017

uchwała - wersja pdf

- Uchwała XLVI/540/2018  z dnia 30.08.2018 r. w sprawie przyjęcia ,,Planu potrzeb Gminy Luzino w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2019 rok”,

- UCHWAŁA NR XXIV/245/2016 RADY GMINY LUZINO z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu potrzeb Gminy Luzino w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2017 rok

- Uchwała Nr XII/122/2015 Rady Gminy Luzino z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia "Planu potrzeb Gminy Luzino w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2016 rok". 

Uchwała Nr XLV/507/2014 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2014 r. w sprawie przyjęcia „Planu potrzeb Gminy Luzino w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2015 rok”

uchwała - wersja pdf

Uchwała Nr XLV/508/2014 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/190/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia 3-letniego Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Luzino na lata 2012 – 2014

uchwała - wersja pdf

UCHWAŁA NR XL/467/2014 RADY GMINY LUZINO z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia "Oceny zasobów pomocy społecznej"

- UCHWAŁA NR XXXVII/433/2014 RADY GMINY LUZINO z dnia 29 stycznia 2014 r.w sprawie przyjęcia "Planu potrzeb Gminy Luzino w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2014 rok" 

 

UCHWAŁA NR XXXVII/434/2014 RADY GMINY LUZINO z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

UCHWAŁA NR XXXVII/434/2014 RADY GMINY LUZINO z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

 

 

Uchwała Nr XXXVII/435/2014 Rady Gminy Luzino z dnia 29 stycznia 2014 r.w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

Uchwała Nr XXXVII/436/2014 Rady Gminy Luzino z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie  dożywiania” na lata 2014-2020.

 

Uchwała Nr XXV/301/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/264/2005 Rady Gminy Luzino z   dnia 29 grudnia 2005 r. w   sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w   miejscu zamieszkania, częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania  

 

 

 Uchwała Nr XXIV/294/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 12 grudnia 2012 r.w sprawie przyjęcia "Planu potrzeb Gminy Luzino w   zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2013 rok"  

Uchwała Nr XXIV/295/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 12 grudnia 2012 r.w sprawie uchwalenia "Programu Profilaktyki i   Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i   Przeciwdziałania Narkomanii w   Gminie Luzino na 2013 rok"  

 

- Uchwała Nr XIX/220/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 29 czerwca 2012 r.w sprawie zatwierdzenia do realizacji w   roku 2012 i   2013 projektu pn. "NASZA PRZYSZŁOŚĆ W   NASZYCH REKACH" współfinansowanego z   Europejskiego Funduszu Społecznego w   ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i   upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i   upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej 

Uchwała Nr  XVIII/189/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia 3-letniego Gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Luzino na lata 2012-2014  

 

Uchwała Nr XVIII/190/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia 3-letniego Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Luzino na lata 2012-2014 

 

Uchwała Nr XVIII/191/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji w roku 2012 projektu pn. „Aktywna przyszłość 50+ II” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji 

 

- Uchwała Nr XLIX / 428 / 2010 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2010 roku w sprawie przyjęcia „Planu potrzeb Gminy Luzino w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w na rok 2011” (wersja WORD),
- Uchwała Nr XLIX / 428 / 2010 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2010 roku w sprawie przyjęcia „Planu potrzeb Gminy Luzino w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w na rok 2011” (wersja pdf)================================================
- Uchwała Nr XXIX/264/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania, częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania - Uchwała Nr XVI 129 08 Rady Gminy Luzino z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, mieszkaniach chronionych i ośrodkach interwencji kryzysowej==================================================
Uchwała Nr XX /208 /05 Rady Gminy Luzino w sprawie ustanowienia "Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, słuchaczy i wychowanków zamieszkałych na terenie Gminy Luzino" oraz - Uchwała Nr XXI/213/2005 Rady Gminy z dnia 27.04.2005 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XX/208/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 10 marca 2005 r. w sprawie ustanowienia "Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, słuchaczy i wychowanków zamieszkałych na terenie Gminy Luzino"168. Uchwała XVI/168/2004 z dnia 31.08. 2004 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/33/2003 Rady Gminy Luzino z dnia 20 marca 2003 roku w sprawie zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na dożywanie uczniów w szkołach w ramach zadań własnych gminy oraz zasad odstąpienia od zwrotu wydatków na dożywianie- Uchwała IV/33/03 z 20.03.2003 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na dożywianie uczniów w szkołach w ramach zadań własnych gminy oraz zasad odstąpienia od zwrotu wydatków na dożywianie==================================================
archiwalne:
145. Uchwała XIX/145/96 z 22.03.1996 w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej- Uchwała X/73/91 z 22.03.1991 r. w sprawie powołania terenowych opiekunów społecznych
- Uchwała XXII/152/92 z 28.08.1992 r. w sprawie wprowadzenia zmiany nr X/73/91 z 22.03.1991 r. w sprawie powołania terenowych opiekunów społecznych

280. Uchwała XXXVIII/280/98 z 18.06.1998 r. w sprawie zatwierdzenia statutu funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Kochanowie

198. Uchwała XXVI/198/97 z 7.03.1997 r. w sprawie udzielenia upoważnienia p. Irenie Sirockiej pracownikowi socjalnemu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej podczas nieobecności Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej