ARCHIWUM - Gmina Luzino

ORGANIZACJA SZKÓŁ

UCHWAŁA NR XXV/383/2021 RADY GMINY LUZINO z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/269/2016 Rady Gminy Luzino z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Luzino

UCHWAŁA NR XXV/388/2021 RADY GMINY LUZINO z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr L/449/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie określenia jednostki budżetowej, źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów

UCHWAŁA NR XXV/387/2021 RADY GMINY LUZINO z dnia 31 sierpnia 2021 r. zmiany uchwały nr XXIV/371/2021 Rady Gminy Luzino z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie przekształcenia oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie w Przedszkole nr 2 w Luzinie i utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Luzinie.

UCHWAŁA NR XLIV/509/2018 RADY GMINY LUZINO z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Wyszecinie

- UCHWAŁA NR XLI/486/2018 RADY GMINY LUZINO z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Luzino publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

- UCHWAŁA NR XLI/484/2018 RADY GMINY LUZINO z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Żłobka „Tuptusie” w Luzinie

- UCHWAŁA NR XLI/485/2018 RADY GMINY LUZINO z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie zmiany wysokości i zasad ustalania opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Luzino, ustalonych uchwałą Nr XXVI/276/2017 Rady Gminy Luzino z dnia 30 stycznia 2017 r.

- uchwała XXXIV/461/2018 z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego na terenie Gminy Luzino oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania.

UCZNIOWIE:

Uchwała Nr VIII/141/2019 Rady Gminy Luzino z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/564/2018 Rady Gminy Luzino z dnia 12 października 2018 r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Luzino

UCHWAŁA NR XLVIII/564/2018 RADY GMINY LUZINO z dnia 12 października 2018 r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Luzino

NAGRODY

Uchwała Nr II/23/2018 Rady Gminy Luzino z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/493/2014 Rady Gminy Luzino z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia ,,Regulaminu przyznawania nagród Rady Gminy Luzino”.

UCHWAŁA NR XLVII/555/2018 RADY GMINY LUZINO z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/493/2014 Rady Gminy Luzino z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu przyznawania nagród Rady Gminy Luzino

SPORT

POMOC SOCJALNA

- UCHWAŁA NR XXXVI/409/2017 w sprawie określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane,
 

PRZEDSZKOLA:

UCHWAŁA NR XXXI/348/2017 RADY GMINY LUZINO z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Luzino oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania, dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego na terenie Gminy Luzino

- Uchwała nr XXVII/284/2017 Rady Gminy Luzino z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Luzino

- Uchwała nr XXVII/283/2017 Rady Gminy Luzino z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego oraz sieci przedszkoli

- UCHWAŁA NR XXV/269/2016 RADY GMINY LUZINO z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Luzino

- UCHWAŁA NR XXV/270/2016 RADY GMINY LUZINO z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/143/2015 Rady Gminy Luzino z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji z budżetu Gminy Luzino dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego na terenie Gminy Luzino

- UCHWAŁA NR VIII/62/2015 RADY GMINY LUZINO z dnia 23 czerwca 2015 r.w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert, kryteriów wyboru ofert na wyłonienienie publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego do realizacji zadań wychowania przedszkolnego na zlecenie Gminy Luzino.

- UCHWAŁA NR VI/34/2015 RADY GMINY LUZINO z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Luzino.

Uchwała Nr XLV/516/2014 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2014 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na wyłonienie niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego realizujących zadania wychowania przedszkolnego na zlecenie Gminy Luzino, kryteriów wyboru ofert oraz wyrażenia zgody na udzielenie dotacji.

==================================================

 

NAUCZYCIELE:

Uchwała Nr III/44/2018 Rady Gminy Luzino z dnia 28.12.2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/409/2017 Rady Gminy Luzino z dnia 29 listopada 2017 r.(dot. opłat za kształcenie nauczycieli)

- UCHWAŁA NR XXIV/246/2016 RADY GMINY LUZINO z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane

- uchwała Nr XXX/272/2009 Rady Gminy Luzino z dnia 08 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/255/2009 Rady Gminy Luzino z dnia 17 marca 2009 roku w sprawie uchwalenia „Regulaminu w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Gminę Luzino”

- uchwała Nr XXX/273/2009 Rady Gminy Luzino z dnia 08 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/256/2009 Rady Gminy Luzinie z dnia 17 marca 2009 roku w sprawie wysokości stawek oraz szczegółowych warunków przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Gminę Luzino

- uchwała Nr XXVIII/256/2009 Rady Gminy z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie wysokości stawek oraz szczegółowych warunków przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Gminę Luzino

- uchwała Nr XXVIII/255/2009 Rady Gminy z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Gminę Luzino

- Uchwała Nr XVI 145 08 Rady Gminy Luzino z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw dla nauczycieli

- Uchwała Nr XX /203 /05 Rady Gminy Luzino w sprawie specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Gminę Luzino
- Uchwała Nr XX /207 /05 Rady Gminy Luzino w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga i logopedy
==================================================
OŚWIATA - ZAGADNIENIA OGÓLNE:

UCHWAŁA NR XXXI/341/2017 RADY GMINY LUZINO z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie

UCHWAŁA NR XXXI/342/2017 RADY GMINY LUZINO z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kębłowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Kębłowie

UCHWAŁA NR XXXI/343/2017 RADY GMINY LUZINO z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. płk Stanisława Dąbka w Sychowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. płk Stanisława Dąbka w Sychowie

- UCHWAŁA NR XXXI/344/2017 RADY GMINY LUZINO z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Księdza Jana Twardowskiego w Barłominie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Księdza Jana Twardowskiego w Barłominie

UCHWAŁA NR XXXI/345/2017 RADY GMINY LUZINOz dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Wyszecinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Wyszecinie

UCHWAŁA NR XXXI/346/2017 RADY GMINY LUZINO z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie przekształcenia Gimnazjum Publicznego im. Pisarzy Kaszubsko - Pomorskich w Luzinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2 w Luzinie

UCHWAŁA NR XXXI/347/2017 RADY GMINY LUZINO z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/269/2016 Rady Gminy Luzino z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Luzino

- Uchwała nr XXVII/283/2017 Rady Gminy Luzino z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego oraz sieci przedszkoli

- UCHWAŁA NR XXVII/285/2017 RADY GMINY LUZINO z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Luzino, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.
- Uchwała Nr XLIX / 423 / 2010 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2010 roku w sprawie likwidacji zakładu budżetowego, w celu przekształcenia w jednostkę budżetową (dot. Gm. Przedszkola Publicznego) (wersja WORD)
- Uchwała Nr XLIX / 423 / 2010 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2010 roku w sprawie likwidacji zakładu budżetowego, w celu przekształcenia w jednostkę budżetową (dot. Gm. Przedszkola Publicznego) (wersja pdf)
- Uchwała Nr XXXIX / 362 / 2010 Rady Gminy Luzino z dnia 24 marca 2010 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Luzinie
- (plik pdf)
- Uchwała Nr XXXVI/317/ 2009 Rady Gminy Luzino z dnia 07 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia opłaty stałej za przedszkole
- Uchwała Nr XXXVI/318/ 2009 Rady Gminy Luzino z dnia 07 grudnia 2009 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych
i zespołów wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne na terenie Gminy Luzino, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania


- Uchwała Nr XXXVII / 344 / 2009 Rady Gminy Luzino z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/318/2009 Rady Gminy Luzino z dnia 07 grudnia 2009 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne na terenie Gminy Luzino, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

*****
- archiwalne

- Uchwała Rady Gminy Nr XVII/170/2004 z dnia 14.10.2004 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i odziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Luzino
==================================================
- Uchwała Nr XX /210/ 05 Rady Gminy Luzino w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w jednostce budżetowej Gminy Luzino
==================================================
==================================================
- Uchwała Rady Gminy Nr XXII/147/92 z dnia 28.08.1992 r. w sprawie rozbudowy szkoły podstawowej w Sychowie
==================================================
- Uchwała XXXIV/223/93 z dnia 29.12.1993r. w sprawie przejęcia szkół podstawowych
==================================================

- Uchwała XVIII/110/92 z dnia 15.02.1992 r. w sprawie przyjęcia klasy przygotowania przedszkolnego
==================================================
- Uchwała XXXV/269/98 z 20.03.1998 r. w sprawie zatwiedzenia Statutu Gminnego Przedszkola Publicznego w Luzinie
==================================================
- Uchwała IV/29/99 z 5.03.1999 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Barłominie
- Uchwała Nr XXV/217/2008 Rady Gminy Luzino z dnia 5.12.2008 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Barłominie

- Uchwała IV/30/99 z 5.03.1999 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Kębłowie
- Uchwała IV/31/99 z 5.03.1999 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie
- Uchwała IV/32/99 z 5.03.1999 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Stanisława Dąbka w Sychowie
- Uchwała IV/33/99 z 5.03.1999 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Wyszecinie
- Uchwała IV/34/99 z 5.03.1999 w sprawie założenia gimnazjum w Luzinie
- Uchwała XX/142/2000 z dnia 31.08.2000 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Gimnazjum Publicznego w Luzinie
- Uchwała XXXIII/232/01 z dnia 28.12.2001 r. w sprawie nadania imienia Gimnazjum Publicznego w Luzinie
- Uchwała XXVI/185/01 z dnia 23.03.2001 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Kębłowie
==================================================