ARCHIWUM - Gmina Luzino

Uchwała Nr XXVIII/428/2021 w sprawie zaopiniowania wniosku Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku o uznanie za ochronne lasów położonych na terenie Gminy Luzino i będących w zarządzie Nadleśnictwa Strzebielino,

Uchwała Nr XX/289/2020 Rady Gminy Luzino z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska dla Gminy Luzino na lata 2020-2023, z perspektywą na lata 2024-2027,

Uchwała  Nr XIX/277/2020 RADY GMINY LUZINO z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Luzino na lata 2020 - 2032” oraz „Regulaminu refundacji kosztów związanych z odbiorem, transportem i utylizacją odpadów zawierających azbest”

UCHWAŁA NR XVI/242/2020 RADY GMINY LUZINO z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie uchwalenia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt”

UCHWAŁA NR XXXIX/453/2018 RADY GMINY LUZINO z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt”,

Uchwała nr XXXVIII/435/2018 RADY GMINY LUZINO w sprawie przystąpienia Gminy Luzino do realizacji projektu NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego „Poprawa jakości powietrza. Część 6) Budynki użyteczności publicznej o podwyższonym standardzie energooszczędności”.
 

UCHWAŁA NR XXIII/221/2016 RADY GMINY LUZINO z dnia 14 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska dla Gminy Luzino na lata 2016 - 2019, z perspektywą do 2023 roku

- UCHWAŁA NR XVI/165/2016 RADY GMINY LUZINO  z dnia 17.03.2016 r. w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomnika przyrody - drzew z gatunku lipa drobnolistna

- Uchwała Nr XIII/139/2015 Rady Gminy Luzino z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Luzino na lata 2015 - 2020”.

- UCHWAŁA NR VI/43/2015 RADY GMINY LUZINO z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt"

Uchwała Nr XLV/511/2014 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2014 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Uchwała Nr XLI/469/2014 Rady Gminy Luzino z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Luzino do złożenia wniosku oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia „UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE AGLOMERACJI  LUZINO – OPRACOWANIE DOKUMENTACJI”.

Uchwała Nr XXXVIII/450/2014 Rady Gminy Luzino z dnia 31 marca 2014 r.w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt"

Uchwała Nr XXXIII/392/2013 Rady Gminy Luzino z dnia 31 października 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej

Uchwała Nr XXVIII/354/2013 Rady Gminy Luzino z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii odnośnie wniosku o uznanie lasów ochronnych w Nadleśnictwie Choczewo;

Uchwała Nr XXVII/311/2013 Rady Gminy Luzino z dnia 20 marca 2013 r.w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody 

Uchwała Nr XXIV/286/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/149/2000 Rady Gminy Luzino z   dnia 13 października 2000 r. w   sprawie uznania za pomniki przyrody niektórych drzew i głazów w  gminie Luzino

-   Uchwała Nr XIX/205/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 29 czerwca 2012 r.
w sprawie uznania obszaru za użytek ekologiczny w Gminie Luzino  

załącznik do uchwały - wersja WORD, pdf

- Uchwała Nr XIX/219/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 29 czerwca 2012 r.w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XXIX/266/2009 Rady Gminy Luzino z   dnia 21 kwietnia 2009 roku w   sprawie uchwalenia „Programu usuwania i   unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z  terenu Gminy Luzino” oraz „Regulaminu refundacji kosztów związanych z odbiorem, transportem i   utylizacją odpadów zawierających azbest”   

  Uchwała Nr XVI/170/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 15 marca 2012 r.
w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach wchodzących w skład pomnika przyrody 

UCHWAŁA NR XLIII/379/2010 RADY GMINY LUZINO z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody (wersja WORD), (wersja pdf)=================================================
- Uchwała Nr XXXIX / 354 / 2010 Rady Gminy Luzino z dnia 24 marca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na pozyskanie materiału rozmnożeniowego (zrazów) z pomników przyrody- (plik pdf)=================================================
- Uchwała Nr XXIX/266/2009 Rady Gminy Luzino z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie „Programu usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Luzino” oraz „Regulaminu refundacji kosztów związanych z odbiorem, transportem i utylizacją odpadów zawierających azbest”- załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/266/2009 Rady Gminy Luzino z dnia 21 kwietnia 2009 r. - Program
usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Luzino
- załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/266/2009 Rady Gminy Luzino z dnia 21 kwietnia 2009 r. - Regulamin refundacji kosztów związanych z odbiorem, transportem i utylizacją odpadów zawierających azbestu ==================================================
- Uchwała XVI/166/2004 z dnia 31.08.2004 r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska Gminy Luzino na lata 2004-2011, obejmującego Plan Gospodarki Odpadami Gminy Luzino na lata 2004-2011 - załącznik do uchwały nr XVI/166/2004 - Program Ochrony Środowiska Gminy Luzino na lata 2004-2011- załącznik do Programu - Plan Gospodarki Odpadami Gminy Luzino na lata 2004-2011 ==================================================
- Uchwała Nr XXXV/328/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 10.10.2006 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody niektórych drzew w Gminie Luzino

==================================================
- Uchwała Nr IX/62/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie uznania niektórych obszarów za użytki ekologiczne w Gminie Luzino

==================================================
- Uchwała XXXII/211/93 z 12.11.1993 r. w sprawie powołania Gminnego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej (archiwalna)