ARCHIWUM - Gmina Luzino

Do podstawowego zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego należy:

  1. Rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów.
  2. Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego i udostępnianie informacji na podstawie aktów stanu cywilnego.
  3. Rejestracja zdarzeń wpływających na treść i ważność aktów stanu cywilnego.
  4. Prowadzenie spraw wynikających z kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa o aktach stanu cywilnego.
  5. Zmiana imion i nazwisk.
  6. Przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego.

Szczegółowych informacji o załatwianiu spraw można uzyskać pod nr telefonu:

58 678 20 68 wew.40

Podane informacje mają charakter ogólny i wynikają z przepisów prawa. W jednostkowych sprawach może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień.

Opłaty skarbowe można wnosić:

- w kasie Urzędu w Luzinie przy ul. Ofiar Stutthofu 11

- w Banku Spółdzielczym Krokowa O/Luzino

  na konto 05 8349 0002 0012 8818 2000 0100

Dowód zapłaty opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku.

Przed wniesieniem opłaty skarbowej należy zorientować się czy dana czynność lub wydanie zaświadczenia podlega opłacie.


Z A Ł A T W I A N E    S P R A W Y


Zawarcie małżeństwa – ślub cywilny


Małżeństwo  można zawrzeć w dowolnie wybranym urzędzie.

Wymagane dokumenty:

- dokument tożsamości (do wglądu)

- zezwolenie na zawarcie małżeństwa, gdy wymagają tego przepisy kodeksu rodzinnego

i opiekuńczego (kobieta, która ukończyła 16 lat, a nie ukończyła jeszcze18 lat)

Akty stanu cywilnego nupturientów powinny znajdować się w rejestrze stanu cywilnego.

Obywatel polski, który nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych w RP, składa zagraniczny dokument stanu cywilnego lub inny dokument wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego potwierdzający urodzenie, jeżeli osoba wcześniej  pozostawała w  związku małżeńskim dodatkowo dokument potwierdzający małżeństwo wraz z dowodem potwierdzającym jego ustanie, unieważnienie czy stwierdzającym nieistnienie małżeństwa.

Dotyczy cudzoziemców:

- dokument tożsamości ( do wglądu)

- odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę Ministra Sprawiedliwości, konsula lub tłumacza przysięgłego uprawnionego do tłumaczeń w państwach członkowskich UE lub EOG (Europejski Obszar Gospodarczy)

- zaświadczenie  potwierdzające, że zgodnie ze swoim prawem może zawrzeć małżeństwo, wraz z tłumaczeniem (osoby uprawnione do tłumaczenia wymieniono powyżej). Od złożenia tego dokumentu może zwolnić prawomocne postanowienie sądu. Jeżeli z treści zaświadczenia nie wynika stan cywilny, dodatkowo przedkłada się odpis aktu stanu cywilnego, który potwierdza aktualny stan cywilny.

Osoby, nie znające języka polskiego składają oświadczenia w obecności tłumacza.

Przy składaniu dokumentów nupturienci podpisują zapewnienie o braku przeszkód prawnych  do zawarcia małżeństwa.

Składając zapewnienie podejmują decyzję o wyborze nazwiska/ nazwisk noszonych po zawarciu małżeństwa przez małżonków oraz dzieci zrodzonych z tego małżeństwa. Wybór nazwiska następuje poprzez złożenie oświadczeń do protokołu.

Opłata skarbowa

- 84,-zł za sporządzenie aktu małżeństwa płatna w dniu składania zapewnienia

Termin zawarcia małżeństwa

Małżeństwo nie może być zawarte przed upływem miesiąca od dnia złożenia zapewnienia. Datę planowanego zawarcia małżeństwa ustala się przy składaniu dokumentów.

 Z ważnych względów kierownik USC może zezwolić na skrócenie terminu oczekiwania.

Pobierana jest  wówczas dodatkowa opłata skarbowa 39,-zł.

Inne informacje

Małżeństwo może być zawarte poza Urzędem, za co uiszcza się  dodatkową opłatę w wysokości 1.000,-zł., jednakże miejsce zawarcia małżeństwa i termin podlega ocenie co do spełnienia wymagań.

Tryb odwoławczy

W terminie 14 dni, od doręczenia pisma kierownika USC odmawiającego:

- przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński,

- wydania zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania

osoby zainteresowane mogą wystąpić do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę USC o rozstrzygnięcie czy przyczyny odmowy podane w piśmie uzasadniają odmowę dokonania czynności.  

 


Ślub konkordatowy – wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa


Zaświadczenie można otrzymać w dowolnie wybranym USC.

Wymagane dokumenty:

- dokument tożsamości (do wglądu)

- zezwolenie na zawarcie małżeństwa, gdy wymagają tego przepisy kodeksu rodzinnego

i opiekuńczego (kobieta, która ukończyła 16 lat, a nie ukończyła jeszcze18 lat)

Akty stanu cywilnego nupturientów powinny znajdować się w rejestrze stanu cywilnego.

Obywatel polski, który nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych w RP, składa zagraniczny dokument stanu cywilnego lub inny dokument wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego potwierdzający urodzenie, jeżeli osoba wcześniej  pozostawała w  związku małżeńskim dodatkowo dokument potwierdzający małżeństwo wraz z dowodem potwierdzającym jego ustanie, unieważnienie czy stwierdzającym nieistnienie małżeństwa.

Dotyczy cudzoziemców:

- dokument tożsamości ( do wglądu)

- odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę Ministra Sprawiedliwości, konsula lub tłumacza przysięgłego uprawnionego do tłumaczeń w państwach członkowskich UE lub EOG

- zaświadczenie  potwierdzające, że zgodnie ze swoim prawem może zawrzeć małżeństwo, wraz z tłumaczeniem (osoby uprawnione do tłumaczenia wymieniono powyżej). Od złożenia tego dokumentu może zwolnić prawomocne postanowienie sądu. Jeżeli z treści zaświadczenia nie wynika stan cywilny, dodatkowo przedkłada się odpis aktu stanu cywilnego, który potwierdza aktualny stan cywilny.

Osoby, nie znające języka polskiego składają oświadczenia w obecności tłumacza.

Przy składaniu dokumentów nupturienci podpisują zapewnienie o braku przeszkód prawnych  do zawarcia małżeństwa.

Składając zapewnienie podejmują decyzję o wyborze nazwiska/ nazwisk noszonych po zawarciu małżeństwa przez małżonków oraz dzieci zrodzonych z tego małżeństwa.

Termin załatwienia sprawy

Jeżeli akty stanu cywilnego nupturientów  znajdują  się w rejestrze stanu cywilnego zaświadczenie jest wydawane niezwłocznie.

W innym przypadku po przeniesieniu aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego

- w tutejszym urzędzie 7 dni roboczych

- w innym USC 10 dni roboczych

Zaświadczenie jest ważne przez okres 6 miesięcy od daty wystawienia.

Opłata skarbowa

Zaświadczenie jest wolne od opłat.

-opłatę skarbową w wysokości  84,-zł za sporządzenie aktu małżeństwa płaci się w momencie składania podania o wydanie zaświadczenia na konto urzędu, który będzie sporządzał akt małżeństwa.

Tryb odwoławczy

W terminie 14 dni, od doręczenia pisma kierownika USC odmawiającego wydania zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, osoby zainteresowane mogą złożyć wniosek do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę USC o rozstrzygnięcie czy przyczyny odmowy podane w piśmie uzasadniają odmowę dokonania czynności. 


Odpis aktu stanu cywilnego


Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie  odpisu aktu stanu cywilnego można złożyć do dowolnego urzędu stanu cywilnego, bez względu na miejsce sporządzenia i przechowywania aktu.

Akty urodzenia przechowuje się w USC przez okres 100 lat, natomiast małżeństwa i zgony przez okres 80 lat. Możliwe jest wydanie starszego aktu małżeństwa pod warunkiem, że nie został sporządzony akt zgonu osoby.

Uprawnieni  do otrzymania odpisów aktów są:

- osoba, której akt dotyczy,

- wstępni (rodzice, dziadkowie), zstępni (dzieci, wnuki) małżonek, rodzeństwo, przedstawiciel ustawowy, opiekun,

- sąd, prokurator,

- organy administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne dla realizacji ich ustawowych zadań,

- osoby, które wykażą interes prawny,

- organizacje społeczne, gdy jest to zgodne z ich celem statutowym i przemawia za tym interes społeczny.

Osoba składająca wniosek przedstawia do wglądu dokument tożsamości.

Opłata skarbowa

- 22,-zł za odpis skrócony

- 22,-zł za wielojęzyczny odpis skrócony

- 33,-zł  za odpis zupełny

Ustawa o opłacie skarbowej przewiduje  szereg zwolnień i wyłączeń od jej opłacenia ze względu na rodzaj sprawy, w której odpis aktu ma być wykorzystany.

Termin załatwienia sprawy

- Jeżeli księga jest przechowywana w tutejszym urzędzie do 7 dni roboczych

-  Jeżeli księga jest przechowywana w innym USC do 10 dni roboczych.


Rejestracja zgonu


Zgon należy zgłosić w USC według miejsca tego zdarzenia w ciągu  3 dni od dnia sporządzenia karty zgonu. Jeżeli zgon nastąpił na skutek choroby zakaźnej, zgłoszenia dokonuje się w ciągu 24 godzin od zgonu.

Wymagane dokumenty:

- karta zgonu wystawiona przez lekarza

- dowód osobisty osoby zmarłej

- paszport osoby zmarłej, jeżeli jest ważny

- książeczka wojskowa osoby zmarłej , gdy dotyczył jej obowiązek wojskowy

- dowód osobisty współmałżonka ( do wglądu)

- dowód osobisty osoby zgłaszającej (do wglądu)

Termin i sposób załatwienia sprawy

Termin – niezwłocznie.

Sporządza się  protokół dokumentujący zgłoszenie zgonu, na podstawie którego sporządza się akt zgonu w Bazie Usług Stanu Cywilnego.

Po sporządzeniu aktu zgonu wydawany jest jeden odpis skrócony aktu zgonu oraz karta zgonu dla administracji cmentarza.

Opłata skarbowa

Sporządzenie aktu zgonu jest wolne od opłat.

Pełnomocnictwo do zgłoszenia zgonu udzielone pracownikowi zakładu pogrzebowego winno mieć formę pisemną i podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,-zł


Rejestracja urodzenia


Urodzenie w tut. Urzędzie rejestruje się, jeżeli dziecko urodziło się na terenie gminy Luzino. Urodzenie należy zgłosić w  ciągu  21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia lub 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia. Po upływie terminów kierownik USC sporządza z urzędu akt urodzenia i nadaje dziecku imię.

Wymagane dokumenty:

- dokument tożsamości matki i ojca (do wglądu)

- pełnomocnictwo, jeżeli zostało udzielone

- karta urodzenia lub karta martwego urodzenia ( zostaje przekazana przez podmiot wykonujący działalność leczniczą)

Termin i sposób załatwienia sprawy

Niezwłocznie, chyba że w rejestrze brak jest aktów stanu cywilnego stanowiących podstawę do sporządzenia aktu urodzenia dziecka (małżeństwa rodziców lub aktu urodzenia matki - gdy jest panną). Wówczas rejestracja nastąpi po przeniesieniu aktów do rejestru stanu cywilnego przez urząd przechowujący księgę.

Sporządza się protokół zgłoszenia urodzenia, następnie akt urodzenia.

Wydaje się jeden egzemplarz odpisu skróconego aktu.

Nadaje się Nr PESEL i wydaje zaświadczenie o nadaniu numeru PESEL.

Następuje zameldowanie dziecka.

Opłata skarbowa

Czynność zwolniona z opłaty skarbowej.


Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego


Oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa można złożyć w ciągu 3 miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku sądu o rozwiązaniu małżeństwa w dowolnie wybranym USC.

Wymagane dokumenty

- dokument tożsamości (do wglądu)

Termin i sposób załatwienia sprawy

Złożenie oświadczenia przez osobę rozwiedzioną o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa przed kierownikiem USC.

Po przeniesieniu aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego

- w tutejszym urzędzie 7 dni roboczych

- w innym USC 10 dni roboczych

Opłata skarbowa

- 11,-zł za czynność urzędową


Wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą


Zaświadczenie można uzyskać w dowolnie wybranym USC, jest ono ważne przez okres 6 miesięcy.

Wymagane dokumenty

- dokument tożsamości (do wglądu)

- dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka

Termin i sposób załatwienia sprawy

Przy składaniu dokumentów osoba zainteresowana podpisuje sporządzone zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa.

Wydanie zaświadczenia następuje nie później niż w terminie 10 dni od złożenia wniosku.

Opłata skarbowa

- 38,-zł za wydanie zaświadczenia

Tryb odwoławczy

W terminie 14 dni, od doręczenia pisma kierownika USC odmawiającego wydania zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą, osoba zainteresowana może złożyć wniosek do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę USC o rozstrzygnięcie czy przyczyny odmowy podane w piśmie uzasadniają odmowę dokonania czynności. 


Sprostowanie aktu


Wymagane dokumenty

- dokument tożsamości (do wglądu)

- złożenie wniosku o sprostowanie

- w przypadku, gdy podstawę sprostowania stanowi dokument zagraniczny należy go załączyć wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski

- w przypadku, gdy podstawę sprostowania stanowią materiały archiwalne należy dołączyć ich uwierzytelniony odpis lub wypis lub  uwierzytelnioną reprodukcję tych materiałów

Termin i sposób załatwienia sprawy

Dokonanie czynności materialno-technicznej.

Po przeniesieniu aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego

- w tutejszym urzędzie 7 dni roboczych

- w innym USC 10 dni roboczych

Opłata skarbowa

- 39,-zł za wydanie odpisu zupełnego aktu po jego sprostowaniu

Inne informacje

Sprostowanie aktu stanu cywilnego może być dokonane na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, jeżeli w państwie wystawienia jest on uznawany za dokument stanu cywilnego, lub innego dokumentu zagranicznego potwierdzającego stan cywilny, wydanego w państwie , w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, jeżeli zawierają one dane, które podlegają sprostowaniu, stwierdzają zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych (rodziców, dziadków).

Tryb odwoławczy

Jeżeli została wydana decyzja odmawiająca sprostowania aktu przysługuje odwołanie do Wojewody Pomorskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, za pośrednictwem tutejszego USC.

Uzupełnienie aktu

Wymagane dokumenty

- dokument tożsamości (do wglądu)

- złożenie wniosku o uzupełnienie

- w przypadku, gdy podstawę uzupełnienia stanowi dokument zagraniczny należy go załączyć wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski

- w przypadku, gdy podstawę uzupełnienia stanowią materiały archiwalne należy dołączyć ich uwierzytelniony odpis lub wypis lub  uwierzytelnioną reprodukcję tych materiałów

Termin i sposób załatwienia sprawy

Dokonanie czynności materialno-technicznej.

Po przeniesieniu aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego

- w tutejszym urzędzie 7 dni roboczych

- w innym USC 10 dni roboczych

Opłata skarbowa

- 39,-zł za wydanie odpisu zupełnego aktu po jego uzupełnieniu

Inne informacje

Uzupełnienia aktu stanu cywilnego można dokonać na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, jeżeli w państwie wystawienia jest on uznawany za dokument stanu cywilnego, lub innego dokumentu zagranicznego potwierdzającego stan cywilny, wydanego w państwie , w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, jeżeli stwierdzają one zdarzenie wcześniejsze  i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych (rodziców, dziadków).

Tryb odwoławczy

Jeżeli została wydana decyzja odmawiająca uzupełnienia  aktu przysługuje odwołanie do Wojewody Pomorskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, za pośrednictwem tutejszego USC.


Transkrypcja zagranicznego dokumentu stanu cywilnego


Wymagane dokumenty

- dokument tożsamości (do wglądu)

- złożenie wniosku

- oryginał zagranicznego aktu stanu cywilnego wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski

Opłata skarbowa

- 50,-zł za wydanie odpisu zupełnego aktu po dokonaniu transkrypcji

Termin i sposób załatwienia sprawy

Przeniesienie do rejestru stanu cywilnego zagranicznego aktu dokonane w formie czynności materialno-technicznej.

Niezwłocznie, do miesiąca w sprawach wymagających prowadzenia postępowania wyjaśniającego, w sprawach skomplikowanych do dwóch miesięcy.

Inne informacje

-   Wniosek o transkrypcję aktu można złożyć w dowolnie  wybranym USC.

- Nie wymagają tłumaczenia odpisy aktów stanu cywilnego wydane na druku wielojęzycznym.

- Transkrypcja polega na wiernym przeniesieniu treści zagranicznego dokumentu bez ingerencji w pisownię imion i nazwisk. Jeżeli jednak osoba ma wcześniej sporządzony w Polsce akt stanu cywilnego, może razem z wnioskiem o transkrypcję wnosić o dostosowanie pisowni danych zawartych w zagranicznym dokumencie do reguł pisowni polskiej.

- Jeżeli zagraniczny dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa  nie zawiera zapisu o oświadczeniu małżonków w sprawie swojego nazwiska noszonego po zawarciu małżeństwa , małżonkowie mogą złożyć takie oświadczenie w składanym wniosku o transkrypcję albo w każdym czasie  złożyć je do protokołu przed kierownikiem USC, który dokonał transkrypcji. W tym samym trybie małżonkowie mogą złożyć oświadczenie w sprawie nazwiska dzieci zrodzonych z tego małżeństwa.

Tryb odwoławczy

Jeżeli została wydana decyzja odmawiająca transkrypcji aktu przysługuje odwołanie do Wojewody Pomorskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, za pośrednictwem tutejszego USC.


Zmiana imienia lub nazwiska


Wniosek można złożyć w dowolnie   wybranym Urzędzie Stanu Cywilnego.

Wymagane dokumenty

- dokument tożsamości (do wglądu)

Wniosek, który powinien zawierać:

- dane osoby, której zmiana ma dotyczyć: imię/imiona, nazwisko, nazwisko rodowe, Nr PESEL, adres do korespondencji wnioskodawcy

- imię i nazwisko na jakie ma nastąpić zmiana

- wskazanie kierownika urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt urodzenia oraz małżeństwa, jeżeli zmiana imienia lub nazwiska będzie dotyczyła tego aktu

- wskazanie miejsca sporządzenia aktów urodzenia małoletnich dzieci, jeżeli zmiana imienia lub nazwiska będzie dotyczyła tych aktów

- uzasadnienie wniosku

- oświadczenie wnioskodawcy, że w tej samej sprawie nie złożył wcześniej wniosku do innego kierownika USC lub nie została wydana decyzja odmowna.

Do wniosku dołącza się inne dokumenty uzasadniające wnioskowaną zmianę.

W przypadku gdy wnioskodawca i jego małoletnie dzieci nie posiadają aktów stanu cywilnego sporządzonych na terytorium Polski, razem z wnioskiem o zmianę imienia lub nazwiska wnioskodawca składa wniosek o transkrypcję zagranicznych dokumentów stanu cywilnego.

W przypadku wnioskowania o zmianę imienia lub nazwiska dla małoletniego dziecka konieczna jest zgoda drugiego rodzica oraz dziecka jeżeli ukończyło 13 lat. Zgoda powinna zostać wyrażona osobiście lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym.

Osoby zamieszkałe za granicą mogą wyrazić zgodę za pośrednictwem konsula RP.

Jeżeli rodzice dziecka nie są zgodni co do zmiany, każdy z nich może zwrócić się do sądu opiekuńczego o wyrażenie zgody na zmianę.

Opłata skarbowa

 - 37,-zł za decyzję o zmianie imienia lub nazwiska

Termin i sposób załatwienia sprawy

Wydanie decyzji następuje w terminie do miesiąca od daty złożenia wymaganych dokumentów.

Tryb odwoławczy

Jeżeli została wydana decyzja odmawiająca zmiany imienia lub nazwiska przysługuje odwołanie do Wojewody Pomorskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, za pośrednictwem tutejszego USC.