ARCHIWUM - Gmina Luzino

Do podstawowego zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego należy:


1. prowadzenie rejestru stanu cywilnego,
2. wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu prawa o aktach stanu cywilnego,
3. prowadzenie spraw wynikających z Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego oraz prawa o USC,
4. prowadzenie, przechowywanie, zabezpieczenie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego,
5. prowadzenie spraw związanych z obrzędowością świecką.


USC rozpatruje następujące sprawy:


1. Zawarcie małżeństwa.
2. Rejestracja urodzeń.
3. Rejestracja zgonu.
4. Odpisy aktów stanu cywilnego.
5. Zaświadczenie stwierdzające zdolność prawną zawarcia związku małżeńskiego za granicą.
6. Dokonywanie wpisów do polskich ksiąg stanu cywilnego sporządzonych za granicą.
7. Sprostowanie i uzupełnienie aktu stanu cywilnego.
8. Sporządzenie protokołu zawierającego ostatnią wolę spadkodawcy.


Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie stanowi uhonorowanie osób, które przeżyły 50 lat w jednym małżeństwie.

Medal jest nadawany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wniosek o nadanie medalu jest przedstawiany przez  wojewodę. Po wyrażeniu woli  otrzymania medalu przez Jubilatów tut. Urząd wypełnia wniosek i przesyła go do Wojewody.

W obecnym stanie prawnym zgłoszenia jubileuszu mogą dokonać Jubilaci lub członkowie ich rodzin (dzieci, wnuki, rodzeństwo ) za zgodą Jubilatów.

Zgłoszenia można  dokonać:

-  w Urzędzie Stanu Cywilnego

  ul. 10 Marca 11 (wejście nr III) pok. nr 8

wypełniając stosowny druk zgłoszenia  (zamieszczony w załączeniu) lub listownie.

Należy podać imię i nazwisko Jubilatów, adres ich zameldowania na pobyt stały w gminie Luzino, informację dotycząca daty i miejsca zawarcia małżeństwa, a także informację o adresie kontaktowym.

O nadaniu Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie Jubilaci zostaną powiadomieni listownie przez kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Kolejnym etapem jest przekazanie medali wraz z legitymacjami do Wojewody Pomorskiego i następnie do Urzędu Stanu Cywilnego w Luzinie.

Po otrzymaniu odznaczeń wraz z legitymacjami Urząd Stanu Cywilnego w Luzinie powiadomi Jubilatów o terminie uroczystości wręczenia Medali na Długoletnie pożycie małżeńskie, która powinna się odbyć w ciągu 6 miesięcy od nadania medali .

 

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 16 października 1992 o orderach o odznaczeniach;

- rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004r. w sprawie       szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów

- ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych

- Zgoda na Jubileusz