ARCHIWUM - Gmina Luzino

Podstawowym zadaniem Gminnego Ośrodka Kultury jest zaspokajanie potrzeb kulturalnych i sportowych społeczeństwa Gminy Luzino przez:

1. tworzenie i upowszechnianie różnych dziedzin kultury oraz sztuki profesjonalnej
i amatorskiej
2. rozwój i popularyzacja kultury fizycznej, sportu i rekreacji
3. wypracowanie programu działalności kulturalno-wychowawczej
4. inspirowanie i opieka nad działalnością zespołów folklorystycznych, muzycznych, tanecznych, teatralnych oraz sportowych
5. prowadzenie rejestru placówek upowszechniania kultury w gminie
6. wspomaganie organizacji, stowarzyszeń i instytucji upowszechniających oświatę, kulturę i sport.
7. Koordynacja rozwoju turystyki wiejskiej i promocja gminy
8. Organizowanie różnorodnych form pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi
9. Utrwalanie tradycji regionalnych oraz popularyzacja osiągnięć kulturalnych regionu Ziemi Kaszubskiej i Pomorza oraz innych regionów