ARCHIWUM - Gmina Luzino

Uchwała Nr III/41/2018 Rady Gminy Luzino z dnia 28.12.2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/34/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sychowo

Uchwała Nr IV/65/2019 Rady GMiny Luzino z dnia 08.02.2019 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Statutu Sołectwa Sychowo,

Uchwała Nr VI/ 34 / 2007
Rady Gminy Luzino
z dnia 14 marca 2007 roku

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sychowo.

Na podstawie art.l8 ust.1, art.35 ust.1 i 3, art.40 ust.1 i 2 pkt 3, art., 41 i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, z 2002r. Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, z 2005r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457, z 2006r. Nr 17 poz.128) oraz art.4 ust.1, art.13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2005r. Nr 190 poz.1606, zm. Dz.U. z 2005r. Nr 267 poz.2253, z 2006r. Nr 73 poz.501, Nr 104, poz. 708, Nr 145, poz. 1050,Nr 220 poz. 1600)

Rada Gminy Luzino uchwala, co następuje:


§ 1
Uchwala się Statut Sołectwa Sychowo, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2
Traci moc uchwała Nr XXVIII/205/97 Rady Gminy Luzino z dnia 25 kwietnia 1997 r. w sprawie zatwierdzenia statutów sołectw Gminy Luzino, w części dotyczącej Statutu Sołectwa Sychowo.

§ 3
Zasady wyborów organów sołectwa, o których mowa w niniejszym statucie (z wyjątkiem wyborów przedterminowych) mają zastosowanie od kadencji, która nastąpi po kadencji, w czasie której został uchwalony statut.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


Przewodniczący
Rady Gminy Luzino

(-) mgr Waldemar Kunz
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/34/2007
Rady Gminy Luzino
z dnia 14 marca.2007 r.

Statut Sołectwa Sychowo

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1
Niniejszy Statut określa organizację i zakres działania Sołectwa Sychowo, zwanego dalej „sołectwemâ€?, w tym:
1) nazwę i obszar działania sołectwa,
2) zakres zadań przekazanych sołectwu przez gminę oraz sposób ich realizacji,
3) organizację i zadania sołectwa,
4) zasady i tryb wyboru organów oraz ich odwoływania,
5) zasady gospodarki finansowej i gospodarki mieniem,
6) zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością organów sołectwa.

§ 2
Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o:
1) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Luzino,
2) sołectwie – należy przez to rozumieć Sołectwa Sychowo,
3) statucie – należy przez to rozumieć Statut Sołectwa Sychowo,
4) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Gminy Luzino,
5) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Luzino,
6) Zebraniu Wiejskim – należy przez to rozumieć organ uchwałodawczy sołectwa,
7) Sołtysie należy przez to rozumieć organ wykonawczy sołectwa,
8) Radzie Sołeckiej – należy przez to rozumieć organ wspierający Sołtysa,
9) Przewodniczącym Rady Sołeckiej – należy przez to rozumieć Sołtysa.

§ 3
1. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy, nie posiadającą osobowości prawnej.
2. W zakresie zadań przydzielonych sołectwu, z upoważnienia gminy, Sołtys może występować przed sądami powszechnymi.
3. Miejsce, w którym urzęduje Sołtys musi być oznaczone tablicą z napisem „SOŁTYSâ€? oraz jest wyposażone w tablicę informacyjną sołectwa.
4. Sołectwo posługuje się pieczęcią o treści „SOŁECTWO SYCHOWOâ€?.

§ 4
Utworzenie nowego sołectwa, jego łączenie, podział lub znoszenie należy do wyłącznej właściwości Rady.

§ 5
Z inicjatywą utworzenia lub zmian terytorialnych sołectwa mogą wystąpić:
1) Rada,
2) mieszkańcy sołectwa.

§ 6
1. Obszar działania sołectwa obejmuje miejscowość Sychowo.
2. Opis granic sołectwa wraz z mapką stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

Rozdział II
Zadania sołectwa oraz sposób ich realizacji

§ 7
1. Podstawowym celem istnienia i działania sołectwa jest:
1) dbałość o zaspokajanie potrzeb mieszkańców sołectwa i reprezentowanie ich interesów na zewnątrz,
2) współpraca z organami gminy oraz pomoc w wykonywaniu przez te organy zadań publicznych na rzecz społeczności lokalnej,
3) zapewnienie mieszkańcom sołectwa udziału w realizacji zadań gminy.
2. Do zdań sołectwa należy uczestniczenie w realizacji zadań gminy poprzez:
1) inicjowanie działań organów gminy,
2) reprezentowanie interesów społeczności sołeckiej i jej członków wobec organów gminy, organów administracji państwowej i innych podmiotów życia publicznego,
3) tworzenie warunków do pełnego udziału w życiu publicznym sołectwa wszystkich mieszkańców sołectwa,
4) działanie na rzecz sołectwa,
5) konsultowanie spraw przedstawionych przez Radę,
6) współdziałanie z Policją i służbami porządkowymi w zakresie bezpieczeństwa i porządku na terenie sołectwa,
7) współpracę z organizacjami i instytucjami działającymi na terenie sołectwa,
8) podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego,
9) wspieranie inicjatyw społecznych podejmowanych na rzecz sołectwa,
10) współpraca z radnymi z danego okręgu wyborczego,
11) pomoc organom gminy przy organizowaniu konsultacji społecznych,
12) gospodarowanie przekazanym mieniem w granicach zgodnych z celem,
13) wspieranie działań gminy w zakresie pomocy społecznej w szczególności sygnalizowanie potrzeb społecznych w zakresie organizowania określonych form pomocy społecznej,
14) inicjowanie samopomocy wspólnoty sołeckiej,
15) wyrażanie opinii w celu uwzględnienia istotnych interesów mieszkańców sołectwa,
16) wykonywanie uchwał Rady w zakresie odnoszącym się do sołectwa.

§ 8
1. Zadania określone w statucie realizuje się w szczególności poprzez:
1) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa w ramach posiadanych kompetencji,
2) zbieranie opinii społecznej w sprawach dotyczących problematyki wsi oraz przekazywanie jej Radzie,
3) współpracę w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę konsultacji społecznej w sprawach dotyczących Gminy i sołectwa,
4) występowanie z wnioskami do Rady o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza możliwości sołectwa,
5) współpracę z radnymi z terenu sołectwa, ułatwianie radnym kontaktu z wyborcami, między innymi w formie spotkań oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących sołectwa,
6) współpracę z komisjami Rady, a zwłaszcza rozpatrywanie przez komisję spraw dotyczących sołectwa.
2. Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć sołectwo może nawiązać współpracę z innymi sołectwami gminy, zawierając porozumienia określające zakres i sposób wykonywania wspólnych zadań.
Rozdział III
Organizacja i zadania organów sołectwa

§ 9
1. Organami sołectwa są:
1) Zebranie Wiejskie jako organ uchwałodawczy,
2) Sołtys jako organ wykonawczy.
2. Działalność sołtysa wspomaga Rada Sołecka, jako organ opiniodawczo – doradczy.
3. Rada Sołecka składa się od 3 do 7 osób, w tym Sołtysa. Liczbę członków Rady Sołeckiej ustala Zebranie Wiejskie.
4. Przewodniczącym Rady Sołeckiej jest Sołtys.

§ 10
1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata.
2. Wygaśnięcie mandatu Sołtysa i członka Rady Sołeckiej następuje w przypadku:
1) upływu kadencji, na którą został wybrany,
2) utraty praw obywatelskich,
3) odwołania przez Zebranie Wiejskie,
4) śmierci,
5) rezygnacji.
3. W przypadkach określonych w ust.2 pkt 2, 3, 4, 5 wygaśnięcie mandatu stwierdza niezwłocznie Zebranie Wiejskie.
4. Po upływie kadencji dotychczasowy Sołtys pełni swoją funkcję do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego Sołtysa.

§ 11
1. Zebranie Wiejskie, Sołtys oraz Rada Sołecka działają na podstawie obowiązujących przepisów, w tym postanowień:
1) Statutu Gminy,
2) statutu.
2. Organy sołectwa zobowiązane są dbać o przestrzeganie zasad jawności i dostępu do informacji publicznej.
3. Sołtys, co najmniej raz w roku, obowiązany jest składać na Zebraniu Wiejskim sprawozdanie ze swojej działalności oraz z działalności Rady Sołeckiej.

§ 12
Do zakresu działania Zebrania Wiejskiego należy:
1) wybór i odwoływanie Rady Sołeckiej,
2) uchwalanie rocznego planu wydatków sołectwa,
3) rozpatrywanie sprawozdania Sołtysa z wykonania rocznego planu wydatków sołectwa,
4) uchwalanie zasad zarządu mieniem przekazanym do dyspozycji sołectwa,
5) wyrażanie stanowiska w przypadku wystąpienia organu gminy o wyrażenie takiego stanowiska lub konsultację,
6) podejmowanie inicjatyw społecznych i gospodarczych przedstawianych organom gminy.

§ 13
1. Do udziału w Zebraniu Wiejskim uprawnieni są wszyscy, którzy w dniu jego zwołania stale zamieszkują na terenie sołectwa i posiadają czynne prawo wyborcze w wyborach do Rady.
2. W przypadku gdy Przewodniczący Zebrania Wiejskiego poweźmie wątpliwość, czy dana osoba przybyła na Zebranie Wiejskie jest uprawniona do brania w nim udziału, może zażądać okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość lub udzielenia wyjaśnień.

§ 14
Uprawnienie do udziału w Zebraniu Wiejskim obejmuje prawa:
1) inicjatywy uchwałodawczej,
2) udziału w dyskusji nad porządkiem obrad,
3) zadawania pytań i uzyskiwania odpowiedzi,
4) żądania utrwalenia w protokole własnych czynności zgłoszonych wniosków i wypowiedzi,
5) udziału w głosowaniu,
6) zgłaszania kandydatur i kandydowania na Sołtysa i do Rady Sołeckiej.

§ 15
1. Zebranie Wiejskie zwołuje Przewodniczący Rady Sołeckiej:
1) z własnej inicjatywy,
2) na pisemny wniosek 10 mieszkańców sołectwa,
3) na pisemny wniosek Rady Sołeckiej,
4) na pisemny wniosek organu gminy.
2. Zebrania Wiejskie odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.
3. Zebranie Wiejskie powinno zostać zwołane najpóźniej w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
4. W przypadku nie zwołania Zebrania Wiejskiego przez Przewodniczącego Rady Sołeckiej na wniosek, o którym mowa w ust.1 pkt 2 i 4, Zebranie Wiejskie zwołuje Wójt.

§ 16
1. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego podaje się do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie ogłoszeń na terenie sołectwa, co najmniej na 7 dni przed terminem zwołania zebrania.
2. O terminie i miejscu zebrania powiadamia się odrębnie organy gminy oraz osobę reprezentującą mieszkańców, którzy złożyli wniosek o jego zwołanie.

§ 17
1. Obrady Zebrania Wiejskiego prowadzi Przewodniczący Rady Sołeckiej.
2. Porządek obrad ustala Przewodniczący Rady Sołeckiej. Podlega on zatwierdzeniu przez Zebranie Wiejskie.
3. Jeżeli Przewodniczący Rady Sołeckiej nie może prowadzić obrad Zebrania Wiejskiego, wyznacza zastępcę, który przejmuje uprawnienia i obowiązki Przewodniczącego Rady Sołeckiej w zakresie prowadzenia obrad Zebrania Wiejskiego, na czas określony.
4. Porządek obrad może być zmieniony lub uzupełniony na wniosek każdego członka Zebrania Wiejskiego, zgłoszony nie później niż przed rozpoczęciem dyskusji nad pierwszym punktem porządku obrad, ustalonego zgodnie z ust.2.
5. Wniosek zgłoszony zgodnie z ust.4 zostaje uwzględniony, jeżeli popiera go nie mniej niż 1/10 obecnych członków Zebrania Wiejskiego. W innym przypadku, o zmianie lub uwzględnieniu porządku obrad na wniosek zgłoszony zgodnie z ust.4, decyduje Przewodniczący Rady Sołeckiej.
6. Osoby uprawnione do udziału w Zebraniu Wiejskim odnotowują swoją obecność na liście obecności wyłożonej do podpisu w miejscu, w którym odbywa się Zebranie Wiejskie. Lista obecności jest załącznikiem do protokołu Zebrania Wiejskiego i służy do stwierdzenia prawomocności obrad.

§ 18
1. Przebieg Zebrania Wiejskiego jest protokołowany. Protokołowanie wypowiedzi nie mających istotnego znaczenia lub głosów nieformalnych może być pominięte, na polecenie Przewodniczącego Rady Sołeckiej. W tym wypadku w protokole zamieszcza się jedynie adnotację o pominięciu zapisu wypowiedzi lub głosu. Uzasadnienia wniosków o podjęcie uchwały protokołowane są zawsze w całości.
2. Głosu w dyskusji udziela Przewodniczący Rady Sołeckiej. Czas jednego wystąpienia nie powinien przekroczyć 5 minut.
3. Protokół z Zebrania Wiejskiego powinien zawierać:
1) datę i miejsce, godzinę i termin zebrania,
2) załączoną liczbę osób obecnych na zebraniu, stwierdzenie jego prawomocności,
3) zatwierdzony porządek obrad,
4) informację Sołtysa z realizacji uchwał i wniosków,
5) podjęte uchwały i wnioski, przy czym w sprawach poddawanych pod głosowanie winien być ujęty zapis o liczbie głosów oddanych „zaâ€?, „przeciwâ€?, â€?wstrzymujących sięâ€?,
6) podpis Przewodniczącego Rady Sołeckiej i protokolanta.

§19
1. Zebranie Wiejskie jest uprawnione do podejmowania uchwał w obecności co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa oraz gdy mieszkańcy sołectwa zostali poinformowani o zwołaniu i terminie zebrania w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego statutu.
2. W przypadku, gdy w ustalonym terminie nie zbierze się wymagana liczba uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa, Zebranie Wiejskie obejmujące ten sam porządek obrad zwołuje się w drugim terminie . Drugi termin wyznacza się w tym samym dniu pół godziny później. W tym przypadku dla ważności Zebrania Wiejskiego nie jest wymagana obecność uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa w liczbie określonej w ust.1.


§ 20
1. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów co oznacza, że przechodzi wniosek, który uzyskał większą liczbę głosów – osób uprawnionych i uczestniczących w zebraniu – „ zaâ€? niż głosów „przeciwâ€?.
2. Zebranie Wiejskie może postanowić o przeprowadzeniu tajnego głosowania w konkretnej sprawie, na wniosek co najmniej Âź uprawnionych do głosowania, obecnych na zebraniu.

Podtytuł: Sołtys – Rada Sołecka

§ 21
Do zakresu działania Sołtysa należy w szczególności:
1) wykonywanie uchwał Zebrania Wiejskiego,
2) reprezentowanie sołectwa wobec organów gminy,
3) składanie wniosku o zwołanie Zebrania Wiejskiego,
4) zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej,
5) uczestnictwo w akcji mającej na celu pomoc w sołectwie w razie wypadków losowych i klęsk żywiołowych, w szczególności poprzez wykonywanie zarządzeń Wójta,
6) uczestniczenie w naradach sołtysów organizowanych przez Wójta,
7) uczestniczenie w sesjach oraz w spotkaniach z radnymi gminy poświęconych realizacji zadań Gminy,
8) składanie sprawozdania z wykonania rocznego planu wydatków sołectwa, najpóźniej do 30 marca roku następnego po roku, którego dotyczył plan,
9) składanie na Zebraniu Wiejskim sprawozdania z działalności,
10) przygotowywanie projektów uchwał Zebrania Wiejskiego,
11) załatwianie bieżących spraw związanych z zarządzaniem mieniem gminnym i mieniem komunalnym,
12) współdziałanie z organami gminy w organizowaniu i przeprowadzaniu konsultacji społecznych,
13) opracowywanie projektów inicjatyw społecznych i gospodarczych przedstawianych organom gminy,
14) organizowanie spotkań radnych gminy i Wójta z mieszkańcami sołectwa, zgłaszanie wniosków do komisji Rady,
15) tworzenie warunków współpracy z innymi jednostkami pomocniczymi gminy,
16) organizowanie życia kulturalno – oświatowego sołectwa.

§ 22
1. Pełnienie obowiązków Sołtysa ma charakter społeczny.
2. Rada ustanawia na okres kadencji organów gminy, zasady na jakich Sołtysowi przysługuje dieta.

§ 23
Do zadań Rady Sołeckiej należy wspomaganie działań Sołtysa w szczególności poprzez:
1) wydawanie opinii,
2) przygotowywanie Zebrań Wiejskich oraz opracowywanie i przedkładanie Zebraniu Wiejskiemu projektów uchwał w sprawach będących przedmiotem zebrania,
3) zbieranie wniosków i innych wystąpień mieszkańców w sprawach sołectwa,
4) inicjowanie działań na rzecz sołectwa,
5) inicjowanie i pomoc w organizacji imprez wiejskich (sołeckich) w dziedzinie kultury, sportu, rekreacji i wypoczynku,
6) konsultację spraw przedstawionych przez Sołtysa zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu.

§ 24
1. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Posiedzenia Rady Sołeckiej zwołuje sołtys, który przewodniczy tym posiedzeniom.
3. O terminie posiedzenia Rady Sołeckiej zawiadamia się mieszkańców sołectwa poprzez wywieszenie ogłoszeń na 3 dni przed posiedzeniem.
4. W posiedzeniach Rady Sołeckiej mogą uczestniczyć, bez prawa do głosowania, radni mieszkający na terenie sołectwa.

§ 25
Rada Sołecka pełni swoją funkcję społecznie.

§ 26
1. Urząd Gminy zapewnia pomoc w obsłudze techniczno – biurowej organów sołectwa.
2. W celu udzielenia Sołtysowi stałej pomocy w przygotowywaniu materiałów oraz w organizowaniu zebrań, Wójt może wyznaczyć pracownika Urzędu Gminy do kontaktu z sołectwem.

Rozdział IV
Tryb wyboru organów sołectwa oraz ich odwoływania

§ 27
1. Wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zarządza się nie później niż na 30 dni przed upływem kadencji Sołtysa i Rady Sołeckiej. Wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej na nową kadencję odbywa się na Zebraniu Wiejskim zwoływanym przez Wójta w ciągu 60 dni po upływie kadencji Sołtysa i Rady Sołeckiej.
2. W razie konieczności przeprowadzenia wyborów Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej przed upływem kadencji, wybory zarządza się i przeprowadza w ciągu 45 dni od wystąpienia ich przyczyny.

§ 28
Sołtys oraz członkowie Rady Sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.

§ 29
1. Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej ma obywatel polski, który najpóźniej dniu wyborów kończy 18 lat i stale zamieszkuje na obszarze działania danego sołectwa.
2. Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) przysługuje osobie mającej prawo wybierania.
3. Nie mają prawa wybierania osoby:
1) pozbawione praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu,
2) pozbawione praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu,
3) ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądowym.


§ 30
1. Zebranie Wiejskie dla wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zwołuje Wójt, określając miejsce, dzień i godzinę Zebrania Wiejskiego oraz wyznacza Przewodniczącego Zebrania Wiejskiego, spoza mieszkańców sołectwa.
2. Zawiadomienie Wójta o zwołaniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa co najmniej na 14 dni przed wyznaczoną datą Zebrania Wiejskiego.

§ 31
1. Krąg osób uprawnionych do głosowania ustala się na podstawie spisu wyborców.
2. Spis sporządza się w Urzędzie Gminy, najpóźniej w 7 dniu przed dniem wyborów.
3. W spisie umieszcza się nazwisko i imiona, imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL oraz adres zamieszkania wyborcy.
4. Spis wyborców jest udostępniony, na pisemny wniosek, do wglądu w Urzędzie Gminy.
5. Wójt powiadamia wyborców, w sposób zwyczajowo przyjęty, o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępnienia.
6. Na nieprawidłowości w spisie wyborców mogą być wnoszone reklamacje.
7. Wójt obowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 3 dni od daty jej wniesienia.
8. Spis wyborców przekazuje się w dniu wyborów Przewodniczącemu sołeckiej komisji wyborczej.

§ 32
1. Dla dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej wymagana jest osobista obecność co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie będzie wymaganej w ust.1 liczby uprawnionych do głosowania mieszkańców, wybory przeprowadza się w nowym terminie, niezależnie od ilości uprawnionych do głosowania obecnych na Zebraniu Wiejskim. Nowy termin zebrania ustala się w tym samym dniu co pierwszy, pół godziny później.

§ 33
1. Wybory przeprowadza sołecka komisja wyborcza w składzie 4 członków tj. z 3 osób wybranych na Zebraniu Wiejskim spośród obecnych osób, posiadających prawo wybierania Sołtysa i członków Rady Sołeckiej oraz 1 osoby wskazanej przez Wójta .
2. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.
3. Członkiem komisji nie może być małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo oraz powinowaty w tej samej linii lub stopniu kandydata na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej, jak również osoba pozostająca z kandydatem w stosunku przysposobienia.
4. Wybór członków komisji, spośród obecnych na Zebraniu Wiejskim osób, przeprowadza Przewodniczący Zebrania Wiejskiego.
5. Wybór członków sołeckiej komisji wyborczej odbywa się w głosowaniu jawnym.
6. Członkami sołeckiej komisji wyborczej zostają kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów. W przypadku równej liczby głosów głosowanie zostaje powtórzone z tym, że w wyborach biorą udział kandydaci na członków komisji wyborczej, którzy uzyskali równą liczbę głosów.
7. Sołecka komisja wyborcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, który kieruje jej pracami.


§ 34
1. Do zadań sołeckiej komisji wyborczej należy:
1) rejestrowanie kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej,
2) przygotowanie kart do głosowania,
3) przeprowadzenie głosowania,
4) obliczenie głosów oddanych na poszczególnych kandydatów,
5) sporządzenie protokołu, ustalenie i podanie do wiadomości mieszkańcom sołectwa wyników głosowania i wyboru.
2. Protokół głosowania i ustalenia wyników wyboru, podpisują wszyscy członkowie komisji wyborczej obecni przy jego sporządzaniu oraz Przewodniczący Zebrania Wiejskiego.§ 35
1. Kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej mogą zgłaszać stali mieszkańcy uczestniczący w Zebraniu Wiejskim. Zgłoszenia kandydatów odbywają się ustnie w trakcie Zebrania Wiejskiego. Warunkiem przyjęcia każdej kandydatury jest zgoda kandydata wyrażona ustnie w trakcie obrad.
2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla dokonania wyboru Sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków Rady Sołeckiej.
3. Po zarejestrowaniu przez komisję wyborczą wszystkich nazwisk kandydatów zgłoszonych przez uprawnionych uczestników Zebrania Wiejskiego, Zebranie Wiejskie zamyka listę kandydatur. Wniosek o zamknięcie listy Przewodniczący Zebrania Wiejskiego poddaje pod głosowanie Zebrania Wiejskiego. Sołecka komisja wyborcza dokonuje rejestracji zgłoszonych kandydatur według wzorów protokołów stanowiących załączniki nr 2 i 3 do statutu.
4. Po zamknięciu listy kandydatów Przewodniczący Zebrania Wiejskiego zarządza głosowanie. Zarejestrowane, kandydatury umieszcza się na karcie do głosowania w kolejności alfabetycznej. Wzory kart do głosowania stanowią załączniki nr 4 i 5 do statutu.
5. Przed rozpoczęciem głosowania sołecka komisja wyborcza sprawdza, czy urna do głosowania jest pusta, po czym zamyka ją i opieczętowuje pieczęcią Urzędu Gminy oraz ustala liczbę otrzymanych kart do głosowania.
6. Od chwili zapieczętowania aż do zakończenia głosowania urny otwierać nie wolno.
7. Przed przystąpieniem do głosowania wyborca okazuje sołeckiej komisji dokument umożliwiający stwierdzenie jego tożsamości.
8. Wyborca nie wpisany do spisu wyborców zostanie przez sołecką komisję wyborczą dopisany do spisu i dopuszczony do udziału w głosowaniu, jeżeli udokumentuje, iż stale zamieszkuje na terenie sołectwa.
9. Wyborca potwierdza otrzymanie karty własnym podpisem w rubryce spisu na to przeznaczonej.
10. Sołecka komisja wyborcza wydaje karty do głosowania opatrzone pieczęcią Urzędu Gminy.
11. Po otrzymaniu karty do głosowania wyborca udaje się do miejsca zapewniającego tajność głosowania, znajdującego się w lokalu, w którym odbywa się Zebranie Wiejskie.


§ 36
1. Głosowanie w wyborach Sołtysa odbywa się poprzez postawienie na karcie do głosowania znaku „xâ€? w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów. Za nieważny uznaje się głos, jeżeli na karcie do głosowania postawiono znak „xâ€? w kratce z lewej strony obok nazwiska dwóch lub więcej kandydatów lub jeżeli nie postawiono znaku „xâ€? przy nazwisku żadnego kandydata.
2. Głosowanie w wyborach członków Rady Sołeckiej odbywa się poprzez postawienie na karcie do głosowania znaku „xâ€? w kratce z lewej strony obok nazwisk tylu kandydatów ilu wybieranych jest do Rady Sołeckiej. Za nieważny uznaje się głos, jeżeli na karcie do głosowania postawiono znak „xâ€? w kratce z lewej strony obok nazwisk większej liczby kandydatów niż jest wybieranych do Rady Sołeckiej lub nie postawiono znaku „xâ€? przy nazwisku żadnego kandydata.
3. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazwisk lub poczynienie innych dopisków nie wpływa na ważność głosów .
4. Głosowania przerywać nie wolno. Gdyby wskutek nadzwyczajnych wydarzeń głosowanie było przejściowo uniemożliwione, sołecka komisja wyborcza może zarządzić jej przerwanie, przedłużenie albo odroczenie do dnia następnego. Uchwała w tej sprawie powinna być natychmiast podana do wiadomości mieszkańców sołectwa.
5. W razie przerwania lub odroczenia głosowania komisja zapieczętowuje wlot urny wyborczej i oddaje urnę wraz ze spisem wyborców na przechowanie Przewodniczącemu sołeckiej komisji wyborczej. W miarę możliwości komisja wyborcza ustala również liczbę kart nie wykorzystanych, umieszcza je w opieczętowanym pakiecie i oddaje na przechowanie Przewodniczącemu sołeckiej komisji wyborczej. Przed ponownym podjęciem głosowania sołecka komisji wyborcza stwierdza protokolarnie, czy pieczęcie na urnie i pakiecie z kartami są nienaruszone.

§ 37
1. Sołecka komisja wyborcza ustala na podstawie aktualnego spisu wyborców, liczbę osób uprawnionych do głosowania oraz liczbę wyborców, którym wydano karty do głosowania.
2. Sołecka komisja wyborcza ustala liczbę nie wykorzystanych kart do głosowania, a następnie karty te umieszcza w zapieczętowanych pakietach.
3. Przewodniczący sołeckiej komisji wyborczej w obecności jej członków otwiera urnę wyborczą, po czym sołecka komisja wyborcza liczy znajdujące się w niej karty do głosowania.
4. Kart do głosowania przedartych całkowicie bądź na dwie lub więcej części nie bierze się pod uwagę, przy obliczeniach, o których mowa w ust.3. Nie bierze się pod uwagę również kart do głosowania innych niż urzędowo określone lub nieopatrzonych pieczęcią Urzędu Gminy.
5. Jeżeli liczba kart do głosowania wyjętych z urny jest mniejsza lub większa od liczby wydanych kart, sołecka komisja wyborcza podaje w protokole przypuszczalną przyczynę tej niezgodności.
6. Na podstawie kart do głosowania wyjętych z urny, sołecka komisja wyborcza, ustala liczbę głosów nieważnych oraz liczbę głosów ważnie oddanych.
7. Protokoły głosowania sporządza się w trzech egzemplarzach. Wzory protokołów głosowania stanowią załączniki nr 6 i 7 do statutu.
8. Niezwłocznie po sporządzeniu protokołu sołecka komisja wyborcza podaje do publicznej wiadomości wyniki głosowania poprzez wywieszenie w lokalu wyborczym, w miejscu łatwo dostępnym dla wyborców jednego egzemplarza protokołu głosowania w sołectwie.
9. Po wykonaniu czynności określonych w ust.7 i 8 Przewodniczący sołeckiej komisji wyborczej niezwłocznie przekazuje Wójtowi w depozyt dokumenty z głosowania.

§ 38
1. W lokalu, w którym odbywa się Zebranie Wiejskie dla wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej jakakolwiek agitacja wyborcza jest zabroniona.
2. Przewodniczący Zebrania Wiejskiego odpowiada za utrzymanie porządku i spokoju w czasie głosowania.

§ 39
1. Jeżeli w sołectwie w wyborach Sołtysa został zgłoszony i zarejestrowany tylko jeden kandydat, głosowania nie przeprowadza się, a za wyboranego uważa się zarejestrowanego kandydata.
2. Wzór protokołu obsadzenia mandatu bez głosowania stanowi załącznik nr 8 do statutu.
3. Sołecka komisja wyborcza niezwłocznie zawiadamia mieszkańców sołectwa o przyczynach obsadzenia mandatu bez głosowania, w formie obwieszczenia, którego druk i rozplakatowanie zapewnia Wójt.

§ 40
1. W ciągu 7 dni od daty wyborów może być wniesiony protest przeciwko ważności wyborów z powodu dopuszczenia się przestępstwa przeciwko wyborom lub naruszenia przepisów niniejszego statutu, dotyczącego przebiegu głosowania, ustalenia wyników głosownia lub wyników wyborów.
2. Protest przeciwko wyborowi może wnieść wyborca, którego nazwisko w dniu wyborów było umieszczone w spisie wyborców na obszarze danego sołectwa.
3. Protest wnosi się na piśmie do Wójta.
4. Wnoszący protest powinien sformułować w nim zarzuty oraz przedstawić lub wskazać dowody, na których opiera swoje zarzuty.
5. Wójt rozpatruje protesty w ciągu 3 dni od dnia ich wniesienia. Decyzja Wójta jest ostateczna.

§ 41
1. Za wybranego Sołtysa uważa się kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów. W przypadku otrzymania równej liczby ważnie oddanych głosów, o wyborze Sołtysa rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez sołecką komisję wyborczą. Losowanie prowadzi Przewodniczący sołeckiej komisji wyborczej w obecności członków sołeckiej komisji wyborczej i uczestników Zebrania Wiejskiego. Do jednakowych kopert wkłada się kartki z wypisanymi nazwiskami kandydatów i imionami tych kandydatów. Po wymieszaniu kopert losuje się jedną z nich. Nazwisko i imię wylosowanego kandydata odczytuje się i okazuje obecnym, a wylosowana kartkę dołącza się do protokołu. Na żądanie osób obecnych przy losowaniu należy okazać zawartości nie wylosowanych kopert. Przebieg przeprowadzonego losowania opisuje się w protokole, stanowiącym załącznik nr 9 do statutu.
2. Na członków Rady Sołeckiej zostają wybrani kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów. W przypadku równej liczby głosów głosowanie zostaje powtórzone z ty, że w wyborach biorą udział kandydaci na członków Rady Sołeckiej, którzy otrzymali równą liczbę głosów.


§ 42
1. W przypadku wygaśnięcia mandatu Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej, przeprowadza się wybory uzupełniające. Przepisy o trybie wyboru Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej stosuje się odpowiednio.
2. Wyborów uzupełniających Sołtysa oraz członka Rady Sołeckiej nie przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż 6 miesięcy

§ 43
1. Sołtys oraz każdy członek Rady Sołeckiej mogą być przez Zebranie Wiejskie odwołani przed upływem kadencji.
2. Odwołanie Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej winno być poprzedzone wysłuchaniem zainteresowanego.

§ 44
1. Radę Sołecką lub poszczególnych jej członków przed upływem kadencji odwołuje się na wniosek Sołtysa.
2. W przypadku odwołania Rady Sołeckiej lub poszczególnych jej członków, Zebranie Wiejskie w celu wyboru nowej Rady Sołeckiej lub uzupełnienia jej składu, zwołuje Wójt, w czasie nie dłuższym niż 1 miesiąc.

§ 45
1. Zebranie Wiejskie dla odwołania Sołtysa i dokonania wyborów przedterminowych zwołuje Wójt, ustalając miejsce, dzień i godzinę zebrania, na pisemny wniosek podpisany przez co najmniej 1/10 mieszkańców sołectwa posiadających prawo wybierania. Odwołanie następuje na Zebraniu Wiejskim w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.
2. Przedterminowego wyboru Sołtysa dokonuje się na tym samym Zebraniu Wiejskim, które zostało zwołane dla odwołania Sołtysa.

Rozdział V
Zasady gospodarki finansowej i gospodarki mieniem sołectwa

§ 46
1. W budżecie gminy wyodrębnia się środki finansowe na działalność sołectwa.
2. Sołectwo dysponuje środkami finansowymi wydzielonymi w budżecie zgodnie z ich przeznaczeniem na zasadach wskazanych w niniejszym statucie oraz zgodnie z odrębną uchwałą Rady w sprawie określenia zasad gospodarki finansowej sołectw.
3. Księgowość dochodów i wydatków sołectwa, w ramach budżetu Gminy prowadzi Urząd Gminy.
4. Nadzór nad działalnością finansową sołectwa sprawuje Skarbnik Gminy.

§ 47
1. Środkami finansowymi przeznaczonymi na działalność sołectwa są:
1) środki finansowe przeznaczone na działalność sołectwa corocznie w uchwale budżetowej,
2) darowizny na rzecz sołectwa i dobrowolne wpłaty mieszkańców sołectwa.
2. Środki finansowe przeznacza się na realizacje następujących zadań:
1) organizację imprez kulturalno – oświatowych, spotkań okolicznościowych, festynów rekreacyjnych i sportowych,
2) ochronę środowiska,
3) estetyzację sołectwa, utrzymanie porządku i czystości sołectwa,
4) samopomoc sołecką,
5) wspieranie działalności organizacji społecznych.

§ 48
1. Sołectwo może korzystać z przekazanych sołectwu do korzystania składników mienia komunalnego, którymi mogą być w szczególności:
1) lokal, będący siedzibą organów,
2) nieruchomości, które mogą być w szczególnie uzasadnionych społecznie przypadkach przedmiotem przekazania na potrzeby sołectwa,
3) inne składniki mienia komunalnego, stanowiące wyposażenie siedziby organów sołectwa.
2. Przekazanie sołectwu mienia komunalnego do korzystania następuje na podstawie uchwały Rady oraz protokołu przekazania podpisanego przez Wójta oraz Sołtysa.
3. Przekazanie obowiązków pomiędzy ustępującym Sołtysem, a nowo wybranym następuje w terminie 7 dni, od daty wyborów w formie „protokołu zdawczo – odbiorczegoâ€? przedkładanego niezwłocznie Wójtowi.

Rozdział VI
Kontrola i nadzór

§ 49
1. Organami nadzoru nad działalnością organów sołectwa są: Rada i Wójt.
2. Rada i Wójt mają prawo żądania informacji i danych dotyczących organizacji i funkcjonowania sołectwa, niezbędnych do wykonywania przysługujących im uprawnień nadzorczych.

§ 50
1. Kontrola działalności organów sołectwa jest sprawowana na podstawie kryteriów zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.
2. Kontrola działalności organów sołectwa ma na celu ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności organów poddanych kontroli, rzetelne jego udokumentowanie i dokonanie oceny kontrolowanej działalności według kryteriów określonych w ust.1.

§ 51
1. Funkcję, o której mowa w §49 ust.1 Rada realizuje poprzez Komisję Rewizyjną.
2. Komisja Rewizyjna wykonuje zadania z zakresu kontroli działalności organów sołectwa wyznaczone przez Radę.

§ 52
Organy wymienione w §49 mają prawo bezpośredniego wglądu w działalność organów sołectwa, w tok poszczególnych spraw załatwianych przez organy sołectwa.

§ 53
1. Członek organów wymienionych w §49 może być wyłączony od kontroli na wniosek lub z urzędu, w każdym czasie, jeżeli zachodzą uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności.
2. O przyczynach powodujących wyłączenie, członek organów wymienionych w §49 niezwłocznie zawiadamia Radę.
3. O wyłączeniu postanawia Rada uchwałą.

§ 54
1. Informacje uzyskane w wyniku przeprowadzonej kontroli, organy wymienione w §49 przedstawiają w protokole kontroli.
2. Protokół kontroli zawiera opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli działalności organów sołectwa, w tym ustalonych nieprawidłowościach, z uwzględnieniem przyczyn powstania, zakresu i skutków tych nieprawidłowości oraz osób za nie odpowiedzialnych.
3. Protokół kontroli przekazywany jest Radzie.

§ 55
Organy, o których mowa w §49 ust.2, na zlecenie Rady, wydają opinie o działaniach organów sołectwa.

§ 56
1. Sołtys zobowiązany jest do przedłożenia Radzie uchwał Zebrania Wiejskiego w ciągu 14 dni od ich podjęcia.
2. Uchwała Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest nieważna. O nieważności uchwały Zebrania Wiejskiego w całości lub w części orzeka Rada, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia przedłożenia uchwały Zebrania Wiejskiego.
3. Wójt może wstrzymać wykonanie uchwały Zebrania Wiejskiego na okres nie dłuższy niż 30 dni od dnia jej przedłożenia, jeżeli wykonanie uchwały Zebrania Wiejskiego wywołałoby nieodwracalne skutki prawne.
4. W przypadku nieistotnego naruszenia prawa Rada nie stwierdza nieważności uchwały Zebrania Wiejskiego, ograniczając się do wskazania uchwałą, iż została wydana z naruszeniem prawa.
5. Projekty uchwał Rady, o których mowa w ust. 2 i ust .4 sporządzane są przez Komisję Rewizyjną z uzasadnieniem faktycznym i prawnym.
6. Jeżeli uchybiono obowiązkowi, o którym mowa w ust.1, termin do stwierdzenia nieważności uchwały Zebrania Wiejskiego biegnie od daty przedłożenia Radzie, na jej żądanie.

Rozdział VII
Postanowienia Końcowe

§ 57
1. Zmiany niniejszego statutu dokonuje Rada:
1) na wniosek Wójta,
2) z własnej inicjatywy,
3) na wniosek Zebrania Wiejskiego.
2. Przewodniczący Rady jest obowiązany włączyć uchwałę Zebrania Wiejskiego w sprawie zmiany statutu do porządku obrad sesji zwołanej bezpośrednio po złożeniu wniosku.
3. Statut i jego zmiany w przypadkach określonych w ust.1 i 2 uchwalane są po zaopiniowaniu przez zebranie wiejskie.
§ 58
W przypadkach spornych postanowienia statutu interpretuje wiążąco Rada.

§ 59
Sołtys oraz Urząd Gminy udostępniają treść statutu do publicznego wglądu.