ARCHIWUM - Gmina Luzino

Wybory Sołtysa w Zielnowie

25 października 2020  r. odbędą się wybory sołtysa w sołectwie Zielnowo.

Głosowanie odbędzie się w godzinach od 8.00 do 16.00 w świetlicy wiejskiej (przy OSP) w Zelewie.

Prawo wybierania na sołtysa ma obywatel polski, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat i stale zamieszkuje na obszarze działania danego sołectwa.

Kalendarz wyborczy w: Zarządzeniu Nr 62/2020 Wójta Gminy Luzino z dnia 7 października 2020 r. w  sprawie wyborów Sołtysa wsi Zielnowo

Zgłoszenia kandydatów na sołtysa  będzie przyjmowała Gminna Komisja Wyborcza od dnia 19 października 2020 r. do 22 października 2020 r. w godzinach od 10.00 do 15.00.  Kandydatów na sołtysów należy zgłaszać  na formularzu „Zgłoszenie kandydata na sołtysa”. Druk formularza zgłoszenia do pobrania. Zgłoszenie zawiera: pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz podpisy co najmniej 10 osób posiadających czynne prawo wyborcze (ukończone 18 lat i stałe zamieszkiwanie na obszarze  danego sołectwa).

Siedzibą Gminnej Komisji Wyborczej  ds. przeprowadzenia wyborów sołtysa będzie  budynek Urzędu Gminy Luzino, przy ul. Ofiar Stutthofu 11 w Luzinie.

Zgłoszenia kandydatów na członków  Gminnej Komisji Wyborczej i Sołeckiej Komisji Wyborczej w Zielnowie przyjmowane są w Kancelarii  Urzędu Gminy przy ul. Ofiar Stutthofu 11 w Luzinie w terminie do 15 października 2020 r. w godzinach pracy urzędu. Druk zgłoszenia do pobrania.

W skład Gminnej Komisji Wyborczej wchodzi od 3 do 5 osób, będących mieszkańcami gminy, w tym 2 osoby z urzędu wskazane przez Wójta spośród pracowników samorządowych gminy.

W skład Sołeckiej Komisji Wyborczej wchodzi od 3 do 6 osób, w tym z urzędu jako członek osoba wskazana przez wójta spośród pracowników samorządowych gminy oraz od 2 do 5 osób spośród mieszkańców sołectwa.

W przypadku zgłoszenia większej liczby kandydatów spośród mieszkańców sołectwa do składu Gminnej Komisji Wyborczej, Sołeckiej Komisji Wyborczej, wybór członków następuje w drodze losowania publicznego.

- Zarządzenie Nr 65/2020 Wójta Gminy Luzino z dnia 16.10.2020 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej do spraw wyboru Sołtysa w związku z wyborami w sołectwie Zielnowo

- Zarządzenie Nr 65A/2020 Wójta Gminy Luzino z dnia 16.10.2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 62/2020 Wójta Gminy Luzino z dnia 7.10.2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa wsi Zielnowo

- Zarządzenie Nr 66/2020 Wójta Gminy Luzino z dnia 16.10.2020 r. z dnia 20.10.2020 r. w sprawie powołania sołeckiej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów sołtysa w sołectwie Zielnowo