ARCHIWUM - Gmina Luzino

WYBORY DO SEJMU I SENATU RP  - 13.10.2019 r.

strona Państwowej Komisji Wyborczej


ZBIORCZE WYNIKI GŁOSOWANIA NA TERENIE GMINY LUZINO W WYBORACH DO SEJMU

ZBIORCZE WYNIKI GŁOSOWANIA NA TERENIE GMINY LUZINO W WYBORACH DO SENATU

FREKWENCJA w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku

Ww. zestawienia sporządzono na podstawie danych z protokołów obwodowych komisji wyborczych z terenu gm. Luzino.  Oficjalne wyniki zostaną opublikowane na stronie
www. pkw.gov.pl. 


OBWODY GŁOSOWANIA W GMINIE LUZINO:

Obwieszczenie Wójta Gminy Luzino z dnia 10 września 2019 r. - Informacja o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możłiwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP

KALENDARZ WYBORCZY - (Postanowienie Prezydenta RP z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej)

Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 26.08.2019 r dot. składu Okręgowej Komisji Wyborczej.
Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w sprawie przyjmowania zgłoszeń


Na podstawie art. 36 § 3 ustawy  z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks  Wyborczy  (Dz. U z 2019 r., poz.684, 1504) Wójt Gminy Luzino zawiadamia, że został sporządzony spis wyborców w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej  zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Spis wyborców  będzie udostępniony do wglądu w Referacie Spraw Obywatelskich  Urzędu  Gminy Luzino przy ul. 10 Marca 11,  pokój Nr 6 w okresie od 24 września 2019 r. do 4 października 2019 r.  w godzinach pracy urzędu.

Udostępnienie spisu następuje na pisemny wniosek zainteresowanego określony w  załączniku nr 6 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie spisu wyborców  (Dz. U. z 2015r., poz. 5, 727) 

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE SPISU WYBORCÓW


 

 


Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że na platformie gov.pl dostępne są następujące, elektroniczne usługi wyborcze: 

Podobnie jak w poprzednich wyborach rekomendujemy Państwu przekazanie informacji o statusie procedowanych wniosków e-mailowo lub telefonicznie wnioskodawcy. Wysłanie takiej informacji wyeliminuje ewentualne nieporozumienia i pozwoli na zmniejszenie liczby zapytań ze strony użytkowników. Jest to szczególnie istotne w przypadku odmowy wpisu bądź konieczności uzupełnienia wniosku.

Jeżeli pojawią się dodatkowe pytania lub wątpliwości, bardzo prosimy o kontakt z Departamentem Rozwoju Usług Cyfrowych w Ministerstwie Cyfryzacji pod numerem telefonu:  +48 22 245 55 44  lub w kwestiach technicznych z Infolinią Centralnego Ośrodka Informatyki: + 48 (42) 253 54 50 (https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/pomoc).


MIEJSCA DO PLAKATOWANIA:

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Luzino z dnia 19 sierpnia 2019 roku w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku

OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE:

POSTANOWIENIE NR 81/39/2019 Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 23 września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Luzino

POSTANOWIENIE NR 82/39/2019 Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.( dnia 2.10.2019 r. godz. 18.00 w Luzinie)

Dla członków obwodowych komisji wyborczych - druk do pobrania ze wskazaniem numeru konta

 

UCHWAŁA Nr 6/2019 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Parlamentu Europejskiego oraz sposobu dokumentowania dni zwolnienia od pracy

WARUNKI GŁOSOWANIA:

INFORMACJE O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH (kliknij tutaj: wzory pełnomocnictwa)

INFORMACJA O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

 

 

OKRĘGI WYBORCZE:

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

 

INFORMACJE ARCHIWALNE:

Informacja Komisarza Wyborczego w Słupsku I dla komitetów wyborczych o możliwości składania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w gminie Luzino - do dnia 18.09.2019 r.

Uprzejmie informujemy, że zgłoszenia kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP są przyjmowane codziennie w godzinach pracy Urzędu do dnia 13 września 2019 r. godz. 15.30  w Sekretariacie Urzędu Gminy Luzino.

Co zrobić, aby zostać kandydatem na członka obwodowej komisji wyborczej - podstawowe informacje

WNIOSEK - Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach (zgłoszenie dokonywane przez Komitet wyborczy)

Adresy stron internetowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

UZUPEŁNIENIE SKŁADU OKW PRZEZ KOMISARZA WYBORCZEGO SPOŚRÓD WYBORCÓW:

WNIOSEK - Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP, zarządzonych na dzień 13.10. 2019 r. (plik docx)

WNIOSEK - Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP, zarządzonych na dzień 13.10. 2019 r. (plik pdf)