ARCHIWUM - Gmina Luzino

Wybory do Parlamentu Europejskiego - 26.05.2019 r.

Wybory do Parlamentu Europejskiego zostaną przeprowadzone w dniu 26 maja 2019 r. w godzinach od 7.00 do 21.00.
W wyborach do Parlamentu Europejskiego głosować można tylko na jedną listę kandydatów, stawiając na karcie do głosowania znak „X” w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy (wskazując jego pierwszeństwo do otrzymania mandatu).  
Postawienie znaku „X” w kratkach z lewej strony obok nazwisk kandydatów umieszczonych na więcej niż jednej liście lub niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.
Znak „X” to co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki.
Wyborcy ujęci w spisie wyborców mogą głosować osobiście w lokalu wyborczym.
Wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą głosować w lokalu wyborczym lub korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę komisarzowi wyborczemu najpóźniej do dnia 13 maja 2019 r.  
Wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, a także wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mają prawo do głosowania przez pełnomocnika. W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek w urzędzie gminy (miasta), w której jest wpisany do rejestru wyborców, najpóźniej do dnia 17 maja 2019 r.  
W przypadku wątpliwości związanych z udziałem w głosowaniu pytania zgłaszać można do urzędu gminy.

Na podstawie art. 36 § 3 ustawy z dnia 05 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz. U z 2019 r., poz.684) Wójt Gminy Luzino zawiadamia, że został sporządzony spis wyborców w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Spis wyborców będzie udostępniony do wglądu w Referacie Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy w Luzinie przy ul. 10 Marca 11, pokój Nr 6 w okresie od 06 maja 2019 r. do 17 maja 2019 r. w godzinach pracy urzędu.

Udostępnienie spisu następuje na pisemny wniosek zainteresowanego określony w załączniku nr 6 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie spisu wyborców (Dz. U. z 2015 r., poz. 5)


Druk do wypełnienia przez członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego


WNIOSEK O DOPISANIE DO SPISU WYBORCÓW W CZĘŚCI A

WNIOSEK o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26.05.2019 r.


Uprzejmie informujemy,
że zgłoszenia kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych

w wyborach do Parlamentu Europejskiego

są przyjmowane codziennie w godzinach pracy Urzędu 

w Sekretariacie Urzędu Gminy Luzino.


KALENDARZ WYBORCZY

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych.


 

Obwieszczenie Okręgowej Komijsi Wyborczej w Gdańsku z dnia 30 kwietnia 2019 r. o zarejstrownych listach kandydatów na posłów do Parlementu Europejksiego w okręgu wyborczym nr 1

 


do 8 kwietnia 2019 r.*

zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej: - przez organ partii politycznej o utworzeniu komitetu wyborczego, - przez pełnomocnika wyborczego o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego lub o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców

Pliki do pobrania

https://wybory.gov.pl/pe2019/pl/aktualnosci/30511

 

do 8 kwietnia 2019 r.

powołanie okręgowych komisji wyborczych

https://wybory.gov.pl/pe2019/pl/organy_wyborcze/okregowe/1

do 8 kwietnia 2019 r.

powołanie rejonowych komisji wyborczych

https://wybory.gov.pl/pe2019/pl/organy_wyborcze/rejonowe/1

do 16 kwietnia 2019 r. do godz. 24:00

zgłaszanie list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego

https://wybory.gov.pl/pe2019/pl/organy_wyborcze/okregowe/1

https://wybory.gov.pl/pe2019/pl/kandydaci

do 26 kwietnia 2019 r.

podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych i o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych

Obwieszczenie Wójta Gminy Luzino z dnia 18 kwietnia 2019 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych i o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych

do 26 kwietnia 2019 r.

zgłaszanie wniosków o utworzenie obwodów głosowania na polskich statkach morskich

 

do 26 kwietnia 2019 r.

zgłaszanie kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych

UCHWAŁA NR 11/2019 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego

załącznik: wzór zgłoszenia do obwodowej komisji wyborczej

do 6 maja 2019 r.*

powołanie przez komisarzy wyborczych obwodowych komisji wyborczych

https://wybory.gov.pl/pe2019/pl/organy_wyborcze/obwodowe/gm/221507

(w celu wyświetlenia składu komisji, należy kliknąć w dany obwód wyborczy podany na powyższej stronie PKW)

UCHWAŁA NR 20/2019 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie regulaminów okręgowych, rejonowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego

Postanowienie Nr 57/63/2019 Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Luzino

do 6 maja 2019 r.*

podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych za granicą oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych

 

do 6 maja 2019 r.*

sporządzenie spisów wyborców przez gminy

 

od 5 maja 2019 r. do 13 maja 2019 r.*

składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniących służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywających ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratowników odbywających zasadniczą służbę wojskową w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej wniosków o dopisanie do wybranego przez nich spisu wyborców sporządzanego dla miejscowości, w której odbywają służbę

 

do 13 maja 2019 r.*

zgłaszanie komisarzowi wyborczemu przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania w alfabecie Braille'a

Informacja O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

od 11 maja 2019 r. do 24 maja 2019 r. do godz. 24:00

nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych przygotowanych przez komitety wyborcze

 

do 16 maja 2019 r.

podanie przez okręgowe komisje wyborcze w formie obwieszczenia, informacji o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego

 

do 17 maja 2019 r.

składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

Informacja O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

- Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa

- zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa

do 21 maja 2019 r.

składanie wniosków przez wyborców o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce stałego zamieszkania

 

do 21 maja 2019 r.

składanie wniosków przez wyborców przebywających czasowo na obszarze gminy lub wyborców nigdzie niezamieszkałych o dopisanie do spisu wyborców

 

 

do 23 maja 2019 r.

zgłaszanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą

 https://wybory.gov.pl/pe2019/pl/aktualnosci/31242

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą

do 23 maja 2019 r.

zgłaszanie przez wyborców przebywających na polskich statkach morskich wniosków o wpisanie do spisów wyborców w obwodach głosowania utworzonych na tych statkach

 

24 maja 2019 r. o godz. 24:00

zakończenie kampanii wyborczej

 

25 maja 2019 r.

przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców

 

26 maja 2019 r. w godz. 7:00‑21:00

przeprowadzenie głosowania