ARCHIWUM - Gmina Luzino

PROTOKOŁY KONTROLI

PRZEPROWADZONYCH PRZEZ KOMISJĘ REWIZYJNĄ RG LUZINO


- Protokół kontroli Nr 52.51/2018 z dnia 17.09.2018 r. w zakresie: Kontrola realizacji uchwał dotyczących sprzedaży mienia komunalnego w kadencji Rady Gminy 2014-2018

- Protokół kontroli Nr 51.50/2018 z dnia 24.08.2018 r. w zakresie: Analiza wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 roku

- Protokół kontroli Nr 50.49/2018 z dnia 14.08.2018 r. w zakresie: Kontrola wybranych inwestycji gminnych, w tym budowy sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Luzinie

- Protokół kontroli Nr 49.48/2018 z dnia 25.06/2018 r. w zakresie: Kontrola zatrudnienia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Luzinie z zaznaczeniem kosztów utrzymania jednostki, ilości etatów itp.

- Protokół kontroli Nr 48.47/2018 z dnia 07.06/2018 r. w zakresie: Kontrola realizacji zadań z funduszy sołeckich za lata 2016-2017

- Protokół kontroli Nr 47.46/2018 przeprowadzonej w dniach 05.03.2018 r., 05.04.2018 r. i 07.06.2018 r. w zakresie: „Kontrola w zakresie wyjaśnienia sporu, jaki powstał pomiędzy Gminą Luzino a Powiatem Wejherowskim, w związku z realizacją zadań polegających na budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Chłopskiej oraz rozbudowie tej ulicy

- Protokół kontroli Nr 46.45/2018 z dnia 24.05.2018 r. w zakresie: „Kosztów remontów dróg gminnych w 2017 roku

- Protokół kontroli Nr 45.44/2018 z dnia 15.05.2018 r. w zakresie: „Kontrola inwestycji gminnych, których okres gwarancji kończy się w 2018 i 2019 roku

- Protokół kontroli Nr 44.32/2018 z 05.04.2018 r., 13.04.2018 r. i 20.04.2018 r. w zakresie: „Dokonanie oceny i analizy wykonania budżetu gminy za 2017 rok, przygotowania opinii oraz opracowania wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Luzino

 

- Protokół kontroli NR  42.41/2018  przeprowadzonej w URZĘDZIE GMINY LUZINO w zakresie „budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Luzinie”

 

- Protokół kontroli 40.39/2018 z dnia 13.02.2018 r. w zakresie: Kontrola spospobu rozliczania kosztów użytkowania pomieszczeń świetlic wiejskicj (w Dąbrówce, Milwinie i Kochanowie)

- Protokół kontroli NR 39.38/2017 z dnia 16.11.2017 r. w zakresie „Kontrola działalności Szkoły Podstawowej w Wyszecinie. (Koszty zatrudnienia, koszty remontów i utrzymania oraz dochody własne za 2016 rok)

- Protokół kontroli NR 38.36/2017 z dnia 14.11.2017 r. w zakresie „Kontrola gospodarki odpadami komunalnymi (dochody, wydatki, brak wpływów od właścicieli nieruchomości) za 2016 rok”

- Protokół kontroli NR 38.37/2017 z dnia 14.11.2017 r. w zakresie „Kontrola realizacji wniosków Komisji Rady Gminy Luzino za 2016 i 2017 rok.”

 - załącznik: Wnioski Komisji Rady Gminy Luzino kadencji 2014-2018 (stan realizacji)

- Protokół kontroli NR 37.35/2017 z w dnia 25.10.2017 r. w zakresie „Kontrola inwestycji gminnych zrealizowanych w II połowie 2016 roku i w I półroczu 2017 roku.”

- Protokół kontroli NR 36.34/2017 przeprowadzonej w OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ w MILWINIE w dniu 03.10.2017 r. w zakresie „Kontrola działalności jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Milwino za 2016 rok (koszty utrzymania jednostki)”

- Protokół kontroli NR 35.33/2017 z dnia 17.08.2017 r. w zakresie Kontrola wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 roku.

- Protokół kontroli NR 34.32/2017 z dnia 30.06.2017 r. w zakresie „Kontrola kosztów związanych z dowozami dzieci i młodzieży szkolnej oraz osób niepełnosprawnych za rok szkolny 2015/2016, w tym m.in. sposób rozliczania godzin kierowców i zużytego paliwa”

- Protokół kontroli NR 33.31/2017 przeprowadzonej w OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ w LUZINIE w dniu 05.06.2017 r. w zakresie „Kontrola działalności jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Luzino za 2016 rok (koszty utrzymania jednostki)”

- Protokół kontroli NR 32.30/2017 przeprowadzonej w dniach 13.04.2017 r., 19.04.2017 r. i 20.04.2016 r. w zakresie „Dokonanie oceny i analizy wykonania budżetu gminy za 2016 rok, przygotowania opinii oraz opracowania wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Luzino”,

- Protokół kontroli Nr 31.29/2017 z dnia 14.03.2017 r. w zakresie: Kontrola kosztów utrzymania placów zabaw za 2015 i 2016 rok

- Protokół kontroli NR 30.28/2017 z dnia 27.02.2017 r. w zakresie: Kontrola kosztów eksploatacji wodociągów, kanalizacji sanitarnej, oczyszczalni ścieków za 2016 rok. (Ilość przyłączy do sieci sanitarnej, ilość dowożonych ścieków do punktu zrzutu).

- Protokół kontroli NR 29.27/20171 z dnia 19.01.2017 r. w zakresie: Kontrola wydatków na wykonanie przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszy sołeckich za 2016 rok.

- Protokół kontroli NR 28.26/2016 z dnia 17.11.2016 r. w zakresie: Kontrola realizacji wniosków komisji Rady Gminy., załącznik do protokołu - wykaz wniosków komisji Rady Gminy

- Protokół kontroli nr 27.25/2016 w zakresie: Kontrola wybranych inwestycji zrealizowanych w 2015 i 2016 roku z 25 października 2016 r.

- Protokół kontroli nr 26.24/2016 przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Sportu, Rekreacji i Turystyki w Luzinie w dniu 15.09.2016 r. w zakresie: Kontrola jednostki Gminnego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Turystyki w Luzinie – opłaty, bieżące koszty utrzymania, koszty osobowe, koszty remontów oraz wpływy z wynajmu – rok 2015 i I półrocze 2016 roku.

- Protokół kontroli NR 25.23./2016 przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Luzino w dniu 29.08.2016 r. w zakresie: Kontrola remontów szkół

- Protokół kontroli NR 24.22/2016 przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Luzino w dniu 17.08.2016 r. w zakresie: Kontrola inwestycji gminnych, których okres gwarancji kończy się w 2016 roku

- Protokół kontroli NR 23.20/2016 przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Luzinie ul. Młyńska 7, w dniu 06.06.2016 r. w zakresie: Kontrola działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luzinie – zatrudnienie, koszty utrzymania, koszty osobowe, koszty remontów

- Protokół kontroli NR 22.19/2016 przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Luzino w dniu 17.05.2016 r. w zakresie: Kontrola inwestycji gminnych, których okres gwarancji kończy się w 2016 roku

- Protokół kontroli NR 19.17/2016 przeprowadzonej w URZĘDZIE GMINY LUZINO w dniach 15.04.2016 r., 25.04.2016 r. i 26.04.2016 r. w zakresie: Wykonanie budżetu gminy za 2015 rok

- Protokół kontroli NR 18.16/2016 przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Luzino w dniu 05.04.2016 r. w zakresie: Kontrola umorzeń, odroczeń i rozłożeń na raty oraz udzielania ulg w podatkach i opłatach należnych Gminie od osób prawnych i fizycznych, z uwzględnieniem poziomu ściągalności (okres analizy – 2015 rok) 

-Protokół kontroli NR 17.15/2016 przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Kultury w dniu 22.03.2016 r. w zakresie: Kontrola działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Luzinie – zatrudnienie, koszty utrzymania, koszty osobowe, koszty remontów

- Protokół kontroli nr 16.14/2016 z dnia 15.02.2016 r. w zakresie: Kontrola wybranych świetlic wiejskich (Dąbrówka, Milwino, Kochanowo) - opłaty i bieżące koszty utrzymania, koszty osobowe, remontów oraz wpływy z najmu - okres kontroli - 2015 r. 

- Protokół kontroli nr 15.13/2016 z dnia 09.02.2016 r. przeprowadzonej w zakresie: KOntrola inwestycji gminnych, których okres gwarancji kpńczy się w 2016 r.

- Protokół kontroli nr 15.12/2016 z dnia 09.02.2016 r. w zakresie: Kontrola wybranych przetargów przeprowadzonych w 2014 i 2015 r.

- Protokół kontroli nr 14.11/2015 z dnia 24.11.2015 r. w zakresie: Kontrola realizacji wniosków Rady Gminy Luzino

- Protokół kontroli nr 13.11/2015 z dnia 27.10.2015 r. w zakresie: Kontrola inwestycji gminnych, których okres gwarancji kończy się w 2015 r.

- Protokół kontroli nr 11.9.2015 z dnia 16.09.2015 r. w zakresie: Kontroli realizacji budżetu Gminy Luizno za I półrocze 2015 roku.

- Protokół kontroli NR.10.8.2015 z dnia 25.08.2015 r. w zakresie: Kontrola przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2015/2016

- Protokół kontroli NR 9.7.2015 z dnia 5.08.2015 r. w zakresie: Kontrola wydatków związanych z zimowym utrzymaniem dróg w sezonie 2014/2015.

- Protokół kontroli Nr 8.6.2015 z dnia 9.07.2015 r.

- Protokół kontroli nr 7.5.2015 z dnia 12.05.2015 r. w zakresie: a) realizacji budowy nawierzchni bitumicznej wraz z budową kanalizacji deszczowej na ul. Łąkowej w Luzinie, b) przebudowy nawierzchni odcinka drogi powaitowej nr 1451 G na odcinku Kochanowo-Zeleewo-Kniewo o długości 0,55 km

- Protokół kontroli nr 4.5.6.2015 z dnia 24.04.2015 r. w zakresie: Wykonanie budżetu gminy za 2014 rok

- Protokół kontroli KR nr 3.3.2015 z dnia 16.03.2015 r. w zakresie: Kontrola przetargu dotycząca budowy kanalziacji sanitarnej

- Protokół konntroli KR nr 3.2.2015 z dnia 16.03.2015 r. w zakresie: Kontrola inwestycji gminnych, ktorych okres gwarancji kończy się w 2015 roku - Dobudowa szybu windy do zewnętrznej ściany budynku Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

- Protokół kontroli KR nr 2.1. z dnia 26.01.2015 r. w zakresie: Kontrola działalności Szkoły Podstawowej w Sychowie - wykorzystanie sali sportowej 


PROTOKOŁY POSIEDZEŃ:


- Protokół Nr 56/2018 posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 17 września 2018 r.

- Protokół Nr 55/2018 posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 24 sierpnia 2018 r.

- Protokół Nr 54/2018 posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 14 sierpnia 2018 r.

- Protokół Nr 53/2018 posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 25 czerwca 2018 r.

- Protokół Nr 52/2018 posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 7 czerwca 2018 r.

- Protokół Nr 51/2018 posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 24 maja 2018 r.

- Protokół Nr 50/2018 posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 15 maja 2018 r.

- Protokół Nr 49/2018 posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 20 kwietnia 2018 r.

- Protokół Nr 48/2018 posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 13 kwietnia 2018 r.

- Protokół Nr 47/2018 posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 05 kwietnia 2018 r.

- Protokół Nr 45/2018 posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 13 lutego 2018 r.

- Protokół Nr 44/2018 posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 27 lutego 2018 r. 

- Protokół Nr 43/2018 posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 13 lutego 2018 r.

- Protokół Nr 42/2017 posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 12 grudnia 2018 r.

- Protokół Nr 41/2017 posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 16 listopada 2017 r.

- Protokół Nr 40/2017 posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 14 listopada 2017 r.

-Protokół Nr 39/2017 posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 25 października 2017 r.

- Protokół Nr 38/2017 posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 03 października 2017 r.

- Protokół Nr 37/2017 posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 17 sierpnia 2017 r.

- Protokół Nr 36/2017 posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 30 czerwca 2017 r.

- Protokół Nr 35/2017 posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 05 czerwca 2017 r.

- Protokół Nr 34/2017 posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 20 kwietnia 2017 r.

- Protokół Nr 33/2017 posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 kwietnia 2017 r.

- Protokół Nr 32/2017 posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 13 kwietnia 2017 r.

- Protokół Nr 31/2017 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Luzino z dnia 14.03.2017 r.

- Protokół Nr 30/2017 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Luzino z dnia 27.02.2017 r.

- Protokół Nr 29/2017 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Luzino z dnia 19.01.2017 r.

- Protokół Nr 28/2016 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Luzino z dnia 17.11.2016 r.,

  - załącznik do protokołu - wykaz wniosków komisji Rady Gminy

- Protokół nr 27/2016 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Luzino z dnia 25.10.2016 r.

- Protokół nr 26/2016 posiedzsenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Luzino z dnia 15.09.2016 r.

- Protokół nr 25/2016 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Luzino z dnia 29.08.2016 r.

- Protokół nr 24/2016 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Luzino z dnia 17.08.2016 r.

- Protokół nr 23/2016 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Luzino z dnia 06.06.2016 r.

- Protokół nr 22/2016 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Luzino z dnia 17.05.2016 r.

- Protokół nr 21/2016 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Luzino z dnia 26.04.2016 r.

- Protokół nr 20/2016 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Luzino z dnia 25.04.2016 r.

- Protokół nr 19/2016 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Luzino z dnia 15.04.2016 r.

- Protokół nr 18/2016 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Luzino z dnia 05.04.2016 r.

- Protokół nr 17/2016 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Luzino z dnia 17.03.2016 r.

- Protokół nr 16/2016 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Luzino z dnia 15.02.2016 r. 

- Protokół nr 15/2016 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Luzino z dnia 09.02.2016 r. 

​- Protokół nr 14/2015 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Luzino z dnia 24.11.2015 r. 

- Protokół nr 13/2015 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Luzino z dnia 27.10.2015 r. 

- Protokół nr 12/2015 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Luzino z dnia 24.09.2015 r.

- Protołół nr 11/2015 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Luzino z dnia 16.09.2015 r.

- Protokół nr 10/2015 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Luzino z dnia 25 sierpnia  2015 roku

- Protokół nr 9/2015 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Luzino z dnia 5 sierpnia  2015 roku

- Protokół nr 8/2015  posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Luzino z dnia 9 lipca 2015 roku
- Protokół nr 7/2015  posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Luzino z dnia 12 maja 2015 roku 
- Protokół nr 6/2015  posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Luzino z dnia 24 kwietnia 2015 roku
- Protokół nr 5/2015  posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Luizno z dnia 23 kwietnia 2015 roku
- Protokół nr 4/2015  posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Luzino z dnia 20 kwietnia 2015 roku

- Protokół nr 3/2014  posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Luzino z dnia 16 marca 2015 roku

- Protokół nr 2/2015 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Luzino z dnia 26 stycznia 2015 roku

- Protokół nr 1/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Luzino z dnia 05 grudnia 2014 roku