ARCHIWUM - Gmina Luzino

Wydruk z serwisu BIP, dn.

- Informacje dotyczące GOPS
- Aktualności GOPS   
- Dyrektor   
- Zadania GOPS     
- Ustawa o pomocy społecznej   
- Zasady przyznawania świadczeń     
- Świadczenia z pomocy społecznej    
- Kryterium dochodowe dla świadczeń rodzinnych    
- Załatwianie spraw

 

- Projekty UE    
- Statut GOPS
- Regulamin organizacyjny
- Zapytania ofertowe i przetargi
- Wyniki zapytań ofertowych i przetargów
- Nabór na wolne stanowiska
- Nabór na wolne stanowiska - archiwum
- Sprawozdania z działalności
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


AKTUALNA
STRONA BIP Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luzinie:

https://gopsluzino.bip.gov.pl/

 

 

 

 

 


DRUKI
WNIOSKÓW "500+" OD 1 LIPCA 2019 R.

/kliknij link poniżej/

WNIOSKI DO POBRANIA : https://www.gov.pl/web/rodzina/wzor-wniosku-o-swiadczenie-wychowawcze-500-ktory-obowiazywac-bedzie-od-1-lipca-2019-r-tj-od-dnia-od-ktorego-swiadczenie-wychowawcze-przyslugiwac-bedzie-bez-kryterium-dochodowego

 


INFORMACJA W SPRAWIE WNIOSKÓW O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO (500+) NA OKRES ZASIŁKOWY 2019/2021

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW NA OKRES ZASIŁKOWY 2019/2020 O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO, ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH ORAZ ŚWIADCZENIA „DOBRY START” (300+)

1. WZÓR WYPEŁNIONEGO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA DOBRY START

2. WZÓR WYPEŁNIONEGO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

2. WZÓR WYPEŁNIONEGO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO I DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO


 

DRUKI WNIOSKÓW

DO SAMODZIELNEGO POBRANIA I WYDRUKOWANIA

 


GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W LUZINIE

 


ul. Młyńska 7, 84-242 Luzino

e-mail: gops@luzino.pl 

strona internetowa:  http://bip.luzino.pl/2452.html

NIP: 5882096009

REGON: 192616410

Tel. : (58)  506-56-46
607-552-531

FAX:  (58) 678-20-68 w. 70 

 

GODZINY URZĘDOWANIA :

od poniedziałku do piątku  - od 7.30 do 15.30

 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luzinie

przyjmuje interesantów w ramach skarg, interwencji i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach
od 10.00 - 12.00 oraz od 15.30 - 16.00. 

 

ZESPÓŁ ds. ASYSTY RODZINNEJ

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luzinie

siedziba:

budynek Urzędu Gminy Luzino, ul. 10 Marca 11

 

GODZINY URZĘDOWANIA:

asystent rodziny: od poniedziałku do piątku
od 7.30 do 15.30


psycholog: w każdy poniedziałek -  od 7.30 do 15.30


Obowiązek informacyjny od dnia 25 maja 2018 r.​

 1. Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Luzinie 84-242, ul. Młyńska 7, reprezentowany przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 2. Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, do którego osoba, której dane dotyczą, może wystąpić z wnioskami i pytaniami dotyczącymi jej danych osobowych. Inspektor Ochrony Danych jest dostępny pod adresem email : inspektor.abi@gmail.com.
 3. Dane osobowe, przetwarzane są w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Luzinie stanowią w szczególności zapisy niżej wymienionych ustaw:
 1. ustawy z dnia 12 marca 2004r  o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1969 ze zm.);
 2. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 769 ze zm.);
 3. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 511 ze zm.);
 4. ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 180);
 5. ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1952 ze zm.);
 6. ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 554 ze zm.);
 7. ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1851);
 8. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1938 ze zm.);
 9. ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 882 ze zm.);
 10. ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1832 ze zm.).
 1. Dane osobowe mogą być udostępniane i przekazywane innym podmiotom realizującym zadania na zlecenie lub w imieniu Administratora Danych Osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą nie dłużej niż jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji celu przetwarzania, chyba że dłuższy okres przetwarzania danych wynika z przepisów szczególnych.
 3. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści przekazanych danych oraz ich sprostowania lub uzupełnienia.
 4. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych w przypadku zastrzeżeń co do sposobu i celu przetwarzania jej danych osobowych.
 5. Podanie Administratorowi danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Odmowa podania danych, podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych, może narazić osobę które dane dotyczą na odpowiedzialność karną. Odmowa podania danych, podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych może skutkować odmową udzielenia wsparcia  z zakresu pomocy społecznej.

INFORMACJE


W dniu dzisiejszym (21.03.2016 r.) zamieszczony  zostaje " Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego" wraz z załącznikami do pobrania i samodzielnego wydruku (format PDF).

- wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego​

Dodatkowo Ośrodek zamieszcza OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 23 września 2015 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2014 r." jako podstawę do obliczania dochodu z gospodarstwa rolnego za rok 2014 r.

- OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 23 września 2015 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2014 r.

- Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym

 - Oświadczenie członka rodziny o dochodach

- Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego


Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego są już dostępne


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 26.11.2015 r. w wyniku przeprowadzonego postepowania nr ZP-1-2015 - Dożywianie dzieci w szkołach gminy Luzino w 2016 r.


ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUZINIE

http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-urzednika/katalog-spraw/profil-urzedu/gops_luzino


KOMUNIKAT WÓJTA GMINY LUZINO Z DNIA 1.01.2015 R. O MOŻLIWOŚCI UBIEGANIA SIĘ O WYDANIE "KARTY DUŻEJ RODZINY"

- WNIOSEK

- uprawnienia rodzin - informacje

- oferta partnerów


K O M U N I K A T w sprawie dodatku energetycznego dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy

- wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Luzinie informuje, że w celu pomocy osobom bezrobotnym uruchomiono przez urząd pracy tzw. ZIELONĄ LINIĘ – tel. 19524 (opłata jak za połączenie lokalne), gdzie można uzyskać szereg bezpłatnych porad dotyczących form pomocy z urzędu pracy.

Wsparciem infolinii jest portal: www.zielonalinia.gov.pl, zawierający szereg poradników dla bezrobotnych oraz przedsiębiorców.