ARCHIWUM - Gmina Luzino

OBWIESZCZENIA I AKTUALNOŚCI


- Obwieszczenie Starosty Powiatu Wejherowskiego z dnia 19.01.2023 r. znak OS.6540.18.2022.MM2, dot. budowy dwutorowej linii 400kV relacji Choczewo-nacięcie linii Gdańsk Błonia-Grudziądz Węgrowo

- Realizacja zadania pn. "Modernizacja linii 400 kV Żarnowiec - Gdańsk I/ Gdańsk Przyjaźń - Gdańsk Błonia

- Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego z dnia 1.02.2023 r. o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu i wydania pozwolenia na budowę

- Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego znak OS.650.15.MMZ z dnia 19 stycznia 2023 r.

- Obwieszczenie znak ZPNOS.6733.2.2023.MZ o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 16.02.2023 r. (dot. budowy świetlenia ul. Szkolnej w Sychowie)

Harmonogram zebrań wiejskich - 2023 r., Porządek obrad zebrań wiejskich luty/marzec 2023 r.

- Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 9.02.2023 r. (dot. przebudowy linii 400 kV (w gm. Luzino obręb Robakowo)

- Obwieszczenie znak ZPNOS.6733.16.2022.MZ z dnia 27.01.2023 r. (dot. budowy elektroenergetycznej linii kablowej nn 04 kV na terenie działek nr 204/20, 223/2, 226/4, 226/3, 226/7, 224/7, obręb Robakowo, miejscowość Sychowo)

- Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego orzekającej o ustaleniu odszkodowania z dnia 30 stycznia 2023 r.

- Informacja Starosty Wejherowskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu i wydania pozwolenia na budowę

- Obwieszczenie znak ZPNOS.6220.04.15.2021/22/23/ak z dnia 1.02.2023 r. o wydaniu postanowienia 

- Obwieszczenie Wójta Gminy Luzino znak ZPNOS.6721.6.2021 z dnia 27.01.2023 r. o ponownym wyłozeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie działek 510/2, 10/5, 510/7 i 510/9 w Kębłowie

- Załączniki do obwieszczenia 


Obwieszczenie ZPNOS.6733.18.2022.MZ z dnia 16.01.2023 r. - zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z budową sieci wodociągowej i kanalizacji na dz. 43/1, 44 w Robakowie


- Obwieszczenie Wójta Gminy Luzino znak ZPNOS.6721.1.2.3.5.6.2022.MZ z dnia 16.01.2023 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (dot. uchwał RG Luzino XXIX/444, 445, 446, 450, 448/2022 z dnia 31.03.2022 r. - Dąbrówka, Kochanowo, Luzino, Sychowo)

- załączniki do obwieszczenia


 

- Ogłoszenie Wójta Gminy Luzino znak ZPNOS.6721.9,10,11,12,13.2022.MZ z dnia 16 stycznia 2023 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (dot. uchwał RG Luzino Nr XXXVI/533-537/2022 z dnia 29.12.2022 r. - Kębłowo, Kochanowo, Barłomino, Wyszecino, Luzino)


- Ogłoszenie o naborze do dofinanowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (wersja pdf), wersja docx: UWAGA! TERMIN NABORU PRZEDŁUŻONY DO 17.02.2023 r.

- Wzór zgłoszenia (wersja pdf), wersja docx

- link do strony Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytków https://www.ochronazabytkow.gda.pl/


- Obwieszczenie Wójta Gminy Luzino znak ZPNOS.6733.17.2022.MZ z dnia 12.01.2023 r. (dot. budowy sieci wodociągowej położonych w obrębie Dąbrówki, gm. Luzino


- Obwieszczenie znak ZPNOS.67333.1.2023 z dnia 12.01.2023 r. (dot. planowanej budowy napowietrznej stacji transformatorowej)

- Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 12 stycznia 2023 r. (dot. przebudowy linii 400 kV Żarnowiec-Gdańsk

- Obwieszczenie znak ZPNOS.6733.19.2022 z dnia 12.01.2023 r. (dot. budowy sieci wodociągowej)


Nieodpłatna pomoc prawna w 2023 r.


- Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Luzino w 2023 r. w formie wsparcia (pdf), docx. Oferty można składać do 30 stycznia 2023 r.


- Obwieszczenie znak ZPNOS.6220.08.19.2021/ak z dnia 30.12.2022 r. o udziale społeczeństwa - zawiadomienie o rozpoczęciu procedury w sprawie wydania decyzji o środowiskowych warunkowaniach dla budowy ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1336G oraz 1410G wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1336G na odcinku Robakowo-Dąbrówka.


 

OBWIESZCZENIE STAROSTY WEJHEROWSKIEGO o zebranym materiale dowodowym w sprawie ustalenia odszkodowania dot. Rozbudowy drogi powiatowej 1410G Luzino-Sopieszyno-Dąbrówka na odcinku Luzino-Robakowo


- Obwieszczenie znak ZPNOS.6733.16.2022.MZ z dnia 24.11.2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalziacji inwestycji celu publicznego (dot. budowy sieci elektroenergetycznej linii kablowych 0,4 kV w Robakowie)


- Obwieszczenie znak ZPNOS.6733.17.2022.MZ o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 18.11.2022 r. (dot. budowy sieci wodociągowej w Dąbrówce)


 

- Obwieszczenie znak ZPNOS.6733.18.2022.MZ o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 18.11.2022 r. (dot. budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Robakowie)


 

- Obwieszczenie znak ZPNOS.6733.19.2022.MZ o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 19.11.2022 r. (dot. budowy sieci wodociągowej w Barłominie


​Obwieszczenie Wójta Gminy Luzio z dnia 14.11.2022 r. znak ZPNOS.6721.8.2022.MZ o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębów geodezyjnych: Zelewo, Kębłowo, Luzino, Barłomino, Wyszecino


 

Informacja dla podmiotów wrażliwych

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1243), podmioty nie będące gospodarstwami domowymi, zwane dalej pomiotami wrażliwymi, mogą składać wnioski o wypłatę dodatku z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

Dodatek przysługuje podmiotom wrażliwym:

 • które ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu, lub peletu zawierających co najmniej 85 % węgla kamiennego, peletu drzewnego, albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem przez te podmioty ich podstawowej działalności,
 • których główne źródło ciepła jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB),
 • posiadają siedzibę oraz miejsce prowadzenia swojej działalności na terytorium RP.

Dodatek nie przysługuje podmiotom, które ponoszą koszty zakupu gazu ziemnego lub ciepła sieciowego.

Wniosek o dodatek składa się w terminie do 30 listopada 2022 r. Wnioski złożone po tym terminie, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wnioski o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych można złożyć :

 • w kancelarii Urzędu Gminy Luzino, ul. Ofiar Stutthofu 11, 84-242 Luzino,
  w godzinach pracy urzędu,
 • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem za pomocą „profilu zaufanego”.

Wniosek do pobrania (word)
Wniosek do pobrania (pdf)

Do wniosku należy załączyć:

 • dokumenty potwierdzające uprawnienia do reprezentowania podmiotów wrażliwych – oryginały lub kopie poświadczone urzędowo lub notarialnie za zgodność
  z oryginałem,
 • dokumenty sprzedaży, będące podstawą do obliczenia kwoty dodatku wynikające ze wzoru na obliczenie wysokości dodatku.
   

Do podmiotów wrażliwych zalicza się: podmiot udzielający świadczeń opieki zdrowotnej, finansowany ze środków publicznych, jednostki organizacyjne pomocy społecznej, noclegownie albo ogrzewalnie, jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, podmioty systemu oświaty,  podmiot tworzący system szkolnictwa wyższego
i nauki, podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy, kościół lub inny związek wyznaniowy, podmiot prowadzący działalność kulturalną, podmiot prowadzący działalność archiwalną, ochotniczą straż pożarna, placówkę zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, rodzinny dom pomocy, centrum integracji społecznej, klub integracji społecznej, warsztat terapii zajęciowej, organizacja pozarządowa, spółdzielnia socjalna.


OBWIESZCZENIE znak ZPNOS.6733.14.2022.MZ z dnia 10 listopada 2022 r. (dot. planowanej budowy linii kablowej oświetleniowej nn 0,4 oraz latarni ulicznych na terenie działek nr 33,37,39/21, 40, 41/23 obręb Robakowo, gmina Luzino

Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego z dnia 10.11.2022 r. (dot. budowy drogi gminnej nr 126127G ulicy Strzebielińskiej w Luzinie pn.: Budowa ulicy Strzebielińskiej w Luzinie

Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego z dnia 3 listopada 2022 r. (w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologiczno-inżynierskich dla potrzeb rozpoznania i określenia warunków geologiczno-inżynierskich)

Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego z dnia 26 października 2022 r. (w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologiczno-inżynierskich dla potrzeb rozpoznania i określenia warunków geologiczno-inżynierskich)

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 9.09.2022 r. (na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A)


Przedłużenie naboru wniosków o dofinansowanie na rok 2022 na usunięcie wyrobów zawierających azbest


OBWIESZCZENIE wydanu decyzji znak ZPNOS.6220.06.22.2018/22/ak z dnia 7.11.2022 r., dot. przygotowania infrastruktury niezbędbej do zbierania i odzysku odpadów budowlanych na terenie działki 87/15 Robakowo obr. Robakowo, gmina Luzino
DECYZJA


OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak ZPNOS.6220.06.21.2018/22/ak z dnia 3.11.2022 r. (dot. przygotowania infrastruktury niezbędnej do zbierania i odzysku odpadów budowlanych na terenie działki nr 87/15 Robakowo obr. Robakowo, gmina Luzino)


Informacja o zakupie preferencyjnym paliwa stałego

dla gospodarstw domowych

Gmina Luzino, na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r.  o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2236),  informuje
o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego do dnia 31 grudnia 2022 r.

W związku z powyższym, informujemy mieszkańców gminy o możliwości składania wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstwa domowego.

Wnioski będą przyjmowane od dnia 7 listopada 2022 r. do 15 grudnia 2022 r. w następujących godzinach: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od godz. 8.00 do 16.00, środa od 9.00 do 17.00.

Wnioski należy składać w budynku Urzędu Gminy Luzino przy ul. 10 marca 11 (parter budynku – wejście nr 1).

Wniosek o zakup paliwa stałego składa się na piśmie lub w przypadku posiadania kwalifikowalnego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego, podpisu osobistego, można złożyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344). Adres:  /221507/skrytka .

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 603 910 987 w następujących godzinach: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od godz. 8.00 do 16.00, środa od 9.00 do 17.00 oraz pod
nr 58 678 20 68 w godzinach pracy urzędu.

Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstwa domowego (word), pdf
Informacja dotycząca zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstwa domowego (word), pdf


INFORMACJA dotycząca aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli niepublicznych w roku 2022 (obowiązuje od 1 listopada 2022 r.)

OBWIESZCZENIE Starosty Wejherowskiego z dnia 14 lipca 2022 r. (dot. odszkodowania za prawo własności nieruchomości położonej w Luzinie)

OBWIESZCZENIE  znak ZPNOS.6733.13.2020.MZ z dnia 10.10.2022 r. (dot. budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie działek nr 289/20, 289/23 obręb Zelewo, gmina Luzino)

OBWIESZCZENIE Wojewody Pomorskiego z dnia 7 października 2022 r. (dot. badań geologicznych przedsięwzięcia pn.:Budowa dwutorowej linii 400kV relacji Choczewo-Gdańsk Przyjaźń

OBWIESZCZENIE znak ZPNOS.6220.06.19.2018/22/ak z dnia 7 października 2022 r. o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

OBWIESZCZENIE znak ZPNOS.6220.10.12.2021/22/ak z dnia 7 października 2022 r. o wydaniu postanowienia (dot. budowy stacji paliw w Luzinie)


Zgodnie z poleceniem władz centralnych gmina Luzino realizuje niezbędne działania prewencyjnew tym przygotowania do dystrybucji tabletek zawierających jodek potasu na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego. Ich wydanie mieszkańcom nastąpi tylko w wypadku przejścia przez nasz kraj chmury radioaktywnej.

Podajemy do publicznej wiadomości wykaz punktów dystrybucji tabletek jodku potasu na terenie gminy, w zależności od miejsca zamieszkania:

1) Barłomino – Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego, Barłomino ul. Szkolna 3, (sala gimnastyczna),

2) Dąbrówka – świetlica wiejska, ul. ppłk. R. Lubowiedzkiego 16,

3) Kębłowo – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II, ul. Wiejska 49, (sala gimnastyczna),

4) Kochanowo – świetlica wiejska, ul. Ks. Borysiewicza 1,

5) Luzino:

a) dla mieszkańców na południe od torów kolejowych - Sala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Lecha Bądkowskiego ul. Szkolna 11,

b) dla mieszkańców na północ od torów kolejowych - Hala widowiskowo-sportowa, Luzino ul. Mickiewicza 22,

6) Milwino – świetlica wiejska (OSP), ul. Strażacka 5,

7) Robakowo – przedszkole w Robakowie, ul. Św. Jana 49,

8) Sychowo – Szkoła Podstawowa im. płk. Stanisława  Dąbka, ul. Szkolna 4, (sala gimnastyczna),

9) Tępcz – świetlica wiejska, ul. Okrężna,

10) Wyszecino – Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka, ul. Szkolna 2, (sala gimnastyczna),

11) Zelewo – świetlica wiejska (OSP), ul. Długa 31,

12) Zielnowo – dom sołtysa, Zielnowo 6.

Przyjęty plan ma charakter działania prewencyjnego, aby w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego mieli Państwo świadomość gdzie się zgłosić, aby otrzymać preparat.

W przypadku wystąpienia zagrożenia, akcją dystrybucji preparatów stabilnego jodku potasu zostaną objęci mieszkańcy do 60. roku życia (ze względów medycznych).

Jeśli dojdzie do zdarzenia radiacyjnego będzie ono komunikowane w mediach, a po wydaniu zarządzenia Wojewody Pomorskiego, także za pośrednictwem mediów lokalnych z określeniem rozpoczęcia wydawania preparatów na terenie gminy Luzino.

Z informacji, które otrzymujemy z administracji rządowej, wynika, że ryzyko wystąpienia zdarzenia radiacyjnego jest minimalne. Jednak należy się do niego wcześniej przygotować.

Prosimy o systematyczne zapoznawanie się z bieżącą sytuacją radiacyjną, a w przypadku uruchomienia procedury wydawania preparatów o stosowanie się do wskazówek i zaleceń ogłaszanych w ogólnopolskich, lokalnych mediach oraz stronie internetowej gminy i w mediach społecznościowych.


Pamiętajmy! Przyjmowanie preparatu jodku potasu, w sytuacji, gdy nie występuje zagrożenie nie uchroni przed ewentualnymi skutkami katastrofy radiacyjnej w przyszłości, a może doprowadzić do wielu szkodliwych dla zdrowia konsekwencji.

W razie wątpliwości przed przyjęciem preparatu najlepiej zasięgnąć opinii swojego lekarza pierwszego kontaktu.


Jak podaje administracja rządowa (stan na 29.09 br.) podejmowane działania to standardowa procedura, przewidziana w przepisach prawa i stosowana na wypadek wystąpienia ewentualnego zagrożenia radiacyjnego. Jednocześnie informujemy, że w obecnej chwili takie zagrożenie nie występuje, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zapewnia też, że służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa są w ciągłej gotowości, a odpowiednia ilość jodku potasu jest zabezpieczona dla każdego obywatela.

​Broszura informacyjna dot. jodku potasu


- Obwieszczenie Wójta Gminy Luzino z dnia 30.09.2022 r. znak ZPNOS.6720.1.2019 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, dot. działek w Kębłowie i Kochanowie + Załączniki


- Obwieszczenie Wójta Gminy Luzino z dnia 30.09.2022 znak ZPNOS.6721.6.2021 (dot. zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego w Kębłowie + Załączniki do obwieszczenia


- Obwieszczenie Wójta Gminy Luzino z dnia 30.09.2022 r. znak ZPNOS.6721.4.2019.BA dot. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dąbrówka + Załączniki do obwieszczenia


- Komunikat Zarządu Województwa Pomorskiego o udziale społeczeństwa w opracowaniu zmiany uchwały w sprawie Programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej


- Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 21.09.2022 r.


- Wynik przetargu ustnego nieograniczonego


- Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego dot. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - budowy drogi gminnej, tj. ul. Strzebielińskiej w Luzinie 


- Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego znak AB.6740.11.5.2022.1. z dnia 05.09.2022 r. - dot. inwestycji drogowej - rozbudowa drogi powiatowej (1410G Luzino - Sopieszyno-Dąbrówka)


-Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego znak WI-III.747.1.32.2022.EB.c z dnia 9.09.2022 r. - zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości w celu wykonania badań (...) w ramach budowy linii 400 kV relacji Choczewo-Gdańsk Przyjaźń


Informacje o zebraniach wiejskich w sołectwach gminy Luzino we wrześniu 2022 r. wraz z możliwością składania wniosków na zadania z funduszu sołeckiego


- Zawiadomienie Wojedowy Pomorskiego z dnia 1 września 2022 r.( w celu wykoniania badań geologicznych warunków posadowienia projektowanych obiektów w ramach przedsięwzięcia pn.: "Budowa dwutorowej linii 400kV relacji Choczewo-Gdańsk Przyjaźń")


- Obwieszczenie znak ZPNOS.6733.12.2022 z dnia 26 sierpnia 2022 r. (dot. budowy sieci wodociągowej)


- Obwieszczenie znak ZPNOS.6220.06.17.2018/22/ak z dnia 29 sierpnia 2022 r. o udziale społeczeństwa - zawiadomienie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - przygotowanie infrastruktury niezbędnej do zbierania i odzysku odpadów budowlanych na terenie działki nr 87/15 w Robakowie

 

- OBWIESZCZENIE Znak ZPNOS.6733.14.2022.MZ z dnia 24.08.2022 r.


Obwieszczenie Wójta Gminy Luzino znak ZPNOS. 6721.5.2021.BA z dnia 26 sierpnia 2022 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Kębłowo (wsie Kębłowo i Kochanowo) gm. Luzino (w zakresie działek nr 171 i nr 421/10 położonych w miejscowości Kębłowo w obrębie geodezyjnym Kębłowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko)

- prognoza oddziaływania na środowisko

-Aneks do prognozy oddziaływania na środowisko

-projekt uchwały Rady Gminy Luzino w sprawie uchwalenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Kębłowo (wsie Kębłowo i Kochanowo) gm. Luzino

- załącznik graficzny nr 1

- załącznik graficzny nr 2


Stypendia socjalne i zasiłki dla uczniów na rok szkolny 2022/2023

- informacja ogólna o zasadach przyznawania stypendiów i zasiłków

- wniosek o stypendium (word), wniosek o stypendium (pdf)

- wniosek o zasiłek (word), wniosek o zasiłek (pdf)

- oświadczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń

- Uchwała NR XXXI/470/2022 RADY GMINY LUZINO z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Luzino”


Dożynki powiatowo-gminne w Luzinie - 28 sierpnia 2022 roku

- program imprezy masowej 28.08.2022 r.

- regulamin imprezy masowej

- regulamin terenu

- plakat imprezy


Centrum Nauki Kopernik w Barłominie ! Wakacje powoli dobiegają końca. Swoich podróży nie kończy jednak Naukobus z Centrum Nauki Kopernik. Mobilna i interaktywna wystawa pod nazwą „Eksperymentuj!” odwiedza kolejne miejsca w Polsce, oferując dzieciakom w wieku szkolnym nieodpłatną naukę poprzez zabawę. Miło mi poinformować, że 25 i 26 sierpnia Naukobus będzie gościł w Barłominie w tamtejszej Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego. W tym dniu dzieci i młodzież, które odwiedzą wystawę będą mogły nieodpłatnie korzystać z interaktywnych eksponatów, eksperymentować z edukatorami z Centrum Nauki Kopernik, zadawać pytania i odkrywać zjawiska przyrodnicze


Lokalna Grupa Działania „Kaszubska Droga" zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027,  wyznaczającej kolejne cele i przedsięwzięcia, które będą realizowane w najbliższych latach w naszym regionie. Istotnym  elementem budowy strategii jest aktywny udział społeczności obszaru reprezentowanej przez wszystkie grupy społeczne i sektory – publiczny, gospodarczy i społeczny. Chcielibyśmy poznać Państwa pomysły na projekty dotyczące rozwoju gmin, w których mieszkamy. Zapraszamy na spotkania konsultacyjne liderów społeczności lokalnych, przedstawicieli Urzędów Gmin, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedsiębiorców oraz wszystkich chcących skorzystać ze wsparcia finansowego Unii Europejskiej do realizacji swoich zamierzeń. Spotkanie w Luzinie: 05 września godz. 16.00, świetilca wiejska nad remizą OSP od godz. 16:00 do 20:00.

Harmonogram spotkań i więcej szczegółów znajduje się na naszej stronie internetowej: https://www.kaszubskadroga.pl/przygotowanie-lsr-na-lata-2021-2027/#maincontent

 


OBWIESZCZENIE Znak ZPNOS.6733.11.2022.MZ z dnia 09.08.2022r.


DECYZJA Znak ZPNOS.6220.01.12.2022.ak z dnia 11.08.2022 r.


OBWIESZCZENIE Znak ZPNOS.6220.01.13.2022/ak z dnia 11 sierpnia 2022 r.


OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji znak ZPNOS.6220.01.14.2022 z dnia 11.08.2022 r.

 


Obwieszczenie znak ZPNOS.6733.13.2022.MZ z dnia 09.08.2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (dot. budowy sieci wodociągowej w Zelewie)


Ogłoszenie o naborze wniosków do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022


Obwieszczenie znak ZPNOS.6733.9.2022 z dnia 29.07.2022 r. (dot. budowy sieci wodociągowej)

Obwieszczenie znak ZPNOS.6733.10.2022z dnia 29.07.2022 r. (dot. budowy sieci wodociągowej)


Obwieszczenie Wójta Gminy Luzino znak ZPNOS.6720.2.2021 z dnia 29.07.2022 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Załączniki do obwieszczenia


Zarządzenie Nr 39/2022 Wójta Gminy Luzino z dnia 25 lipca 2022 roku w sprawie nieruchomości do dzierżawy oraz ogłoszenia wykazu


Obwieszczenie znak ZPNOS.6733.11.2022.MZ z dnia 22.07.2022 r. o możliwości zapoznania się z zebranymi aktami oraz możliwościami wypowiedzenia się co do zebranych dowodów w sprawie ( dot. budowy stacji bazowej telefonii komórkowej w Barłominie)


Obwieszczenie znak ZPNOS.6733.8.2022.MZ z dnia 19.07.2022 r. (dot. budowy dwóch studni głębinowych nowego ujęcia wody podziemnej)


 

Obwieszczenie znak ZPNOS.6733.7.2022.MZ z dnia 19.07.2022 r. (dot. budowy oświetlenia)


 

Zawiadomienie Wojewody Pomorskiego z dnia 15 lipca 2022 r. o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości


 

Obwieszczenie z dnia 19 lipca 2022 r. o wydaniu postanowienia (dot. budowy stacji paliw, obręb Robakowo)


 

Ogłoszenie Wójta Gminy Luzino z dnia 19 lipca 2022 r. o przyjęciu dokumentu zmiany miejscowego zagospodarowania przestrzennego obrębu Luzino, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXI/480/2022


Rady Gminy Luzino z dnia 23 czerwca 2022 r. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


 

- OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY LUZINO z dnia 14.07.2022 r. - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych w Dąbrówce


 

DECYZJA znak ZPNOS.6220.02.12.2022/ak z dnia 6220.02.12.2022/ak z dnia 12 lipca 2022 r. 


 

Obwieszczenie znak ZPNOS.6220.02.14.2022/ak z dnia 13 lipca 2022 r. o wydaniu decyzji


 

Obwieszczenie znak ZPNOS.6220.02.13.2022/ak z dnia 12 lipca 2022 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


 

Informacja dotycząca aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli niepublicznych na rok 2022


 

Obwieszczenie znak ZPNOS.6733.12.2022.MZ o wsczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego z dnia 4.07.2022 r.


 

Obwieszczenie o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 22 czerwca 2022 r.


 

Obwieszczenie Wójta Gminy Luzino z dnia 22.06.2022 r. (dot. budowy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp.z o.o.)


 

Obwieszczenie Wójta Gminy Luzino z dnia 20 czerwca 2022 r. dot. budowy sieci wodociągowej w Wyszecinie


 

Obwieszczenie Wójta Gminy Luzino z dnia 17.06.2022 r. dot. planowanej budowy sieci wodociągowej w Tępczu z dnia 17.06.2022 r.


 

Obwieszczenie Wójta Gminy Luzino z dnia 17.06.2022 r. dot. planowanej budowy sieci wodociągowej w Dąbrówce z dnia 17.06.2022 r.


 

OBWIESZCZENIE o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak ZPNOS.6220.02.2022/ak z dnia 3 czerwca 2022 r.


 

OBWIESZCZENIE znak ZPNOS.6733.10.2022.MZ z dnia 2.06.2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE  znak ZPNOS.6733.9.2022.MZ z dnia 02.06.2022 r. o wszczęciu ostęowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Luzino znak ZPNOS.67.21.7.2022.BA z dnia 27 maja 2022 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie znak ZPNOS.6733.8.2022.MZ z dnia 20.05.2022 r. o wszczęciu postępowaia administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (dot. budowy dwóch studni głębinowych nowego ujęcia wody w Wyszecinie)

Obwieszczenie znak ZPNOS.6733.7.2022.MZ z dnia 20.05.2022 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (dot. budowy oświetlenia ul. Ofiar Stutthofu w Barłominie)

Ogłoszenie Wójta Gminy Luzino znak ZPNOS.6721.1.2021.BA z dnia 12.05.2022 r. o przyjęciu dokumentu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Kębłowo, gm. Luzino

Ogłoszenie Wójta Gminy Luzino znak ZPNOS.6721.3.2021.BA z dnia 12.05.2022 r. o przyjęciu dokumentu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Kębłowo, gm. Luzino

DECYZJA znak ZPNOS.6220.09.02021/ak z dnia 4 maja 2022 r.

OBWIESZCZENIE znak ZPNOS.6220.09.08.2021/ak z dnia 5 maja 2022 r.

OBWIESZCZENIE ZNAK ZPNOS.6220.06.15.2018/22/ak z dnia 5 maja 2022 r. (dot.  zbierania i przetwarzania odpadów niebezpiecznych na działce nr 87/15 w Robakowie, gm. Luzino)


- Obwieszczenie Wójta Gminy Luzino znak ZPNOS.6733.3.2020.MZ, dot. budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączem

- Obwieszczenie Wójta Gminy Luzino znak ZPNOS.6721.1.2.3.4.5.6.2022.BA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko z dnia 29.04.2022 r.

- Obwieszczenie znak ZPNOS.6733.6.2022.MZ z dnia 26 kwietnia 2022 r. (dot. budowy sieci wodociągowej w Tępczu)

- Obwieszczenie znak ZPNOS.6733.5.2022.MZ z dnia 26 kwietnia 2022 r. (dot. budowy sieci wodociągowej w Wyszecinie)

- Obwieszczenie znak ZPNOS.6733.4.2022.MZ z dnia 26 kwietnia 2022 r. (dot. budowy sieci wodociągowej w Dąbrówce)


Informacja dotycząca aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli niepublicznych na rok 2022


- Dot. umowy na dzierżawy polnych obwodów łowieckich na terenie Powiatu Wejherowskiego

- Ogłoszenie Wójta Gminy Luzino z dnia 11.04.2022 r. znak ZPNOS.6721.2.2020.BA o przyjęciu dokumentu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (dot. działki nr 308 w Kębłowie)

- Ogłoszenie Wójta Gminy Luzino z dnia 11.04.2022 r. znak 6721.2.2020.BA o przyjęciu dokumentu zmiany miejscowego zagospodarowania przestrzennego (dot. dz. nr: 337/2, 337/3, 337/4, 337/5, 337/6, 337/7 w Kębłowie

- Ogłoszenie Wójta Gminy Luzino z dnia 11.04.2022 r. znak ZPNOS.6720.1.2021.BA o przyjęciu dokumentu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (fot. działki nr 1257 w Luzinie)


- OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Luzino znak ZPNOS.6733.2.2022.MZ z dnia 24.03.3022 r. (dot. sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie działek nr 111/1, 77/1, 77/2, 77/3 w obrębie Robakowa)

- OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUZINO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z dnia 25 marca 2022 r., znak pisma ZPNOS.6721.4.2021.BA

- projekt uchwały w sprawie zmiany fragmentu MPZP wsi Luzino

- MPZP Luzino dz. 970/3 do 167/3 - rysunki

- Prognoza oddziaływania na środowisko

- Aneks do prognozy oddziaływania na środowisko

- Prognoza oddziaływania na środowisko - obszar 1 (rysunek)

- Prognoza oddziaływania na środowisko - obszar 2 (rysunek)

- Prognoza oddziaływania na środowisko - obszar 3 (rysunek)

- Prognoza oddziaływania na środowisko - obszar 4 (rysunek)


- Zarządzenie Nr 11/2022 Wójta Gminy Luzino z dnia 14 marca 2022 roku w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży


Wniosek o nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy: https://samorzad.gov.pl/web/gmina-luzino/wniosek-o-nadanie-numeru-pesel-dla-obywateli-ukrainy-w-zwiazku-z-konfliktem-zbrojnym-na-terytorium-ukrainy


- OBWIESZCZENIE Starosty Wejherowskiego z dnia 16 marca 2022 (dot. rozbudowy drogi powiatowej 1410G-Luzino-Sopieszyno-Dąbrówka na odcinku Luzino-Robakowo

- OBWIESZCZENIE znak ZPNOS.6733.1.2022.MZ z dnia 11 marca 2022 r. (decyzja o  budowie linii kablowej w Robakowie i Dąbrówce)

- OBWIESZCZENIE o szczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 14 marca 2022 r.  (dot. planowanej sieci wodociągowej z przyłączem w Robakowie

 - OBWIESZCZENIE znak ZPNOS.6220.10.11.2021/ak z dnia 15 marca 2022 r. (dot. budowy stacji paliw w Luzinie)

- DECYZJA znak ZPNOS.6220.10.09.2021/ak z dnia 14 marca 2022 r. (dot. budowy stacji paliw w Luzinie)

- OBWIESZCZENIE z dnia 14.03.2022 r. znak ZPNOS.6220.10.10.2021/ak

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 7 marca 2022 r.

- Informacja o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 7 marca 2022 r.

- Informacja o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 24 lutego 2022 r.

- Informacja o postanowieniu o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia z dnia 24 lutego 2022 r.

- OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko z dnia 23 lutego 2022 r.

- OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 23 lutego 2022 r.


- Obwieszczenie o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 17 lutego 2022 r.


- Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Wawrzyńca w Luzinie


- Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku z dnia 9.02.2022 r.


Koncepcja (tekst) mpzp dla dz. nr  510/2, 510/5, 510/7, 510/9 Kębłowo przekazana na posiedzenie Komisji Planowania Przestrzennego w dniu 10.02.2022 r. 

Koncepcja (załącznik graficzny) mpzp dla dz. nr  510/2, 510/5, 510/7, 510/9 Kębłowo przekazana na posiedzenie Komisji Planowania Przestrzennego w dniu 10.02.2022 r. 


Rekrutacja do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023, dla których organem prowadzącym jest Gmina Luzino: https://luzino.eu/pl/rekrutacja-do-przedszkoli-publicznych-oddzialow-przedszkolnych-przy-szkolach-podstawowych-oraz-do-klas-pierwszych-szkol-podstawowych-na-rok-szkolny-2022-2023-dla-ktorych-organem-prowadzacym-jest-gm/


Obwieszczenie z dnia 19 stycznia br. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUZINO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Luzino (obręg geodezyjny Luzino), gm. Luzino wraz z prognozą oddziaływania na środowisko z dnia 28.01.2022 r. Załączniki: PROJEKT MPZP ORAZ PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO.


Informacja dotycząca podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli niepublicznych na rok 2022


OBWIESZCZENIE o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 21 stycznia 2022 t. (znak ZPNOS.6733.2.2022.MZ)

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii - dot. badania mięsa świń pozyskanego na użytek własny na obecność włośni

OBWIESZCZENIE o wydaniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 11 stycznia 2022 r.

Informacja o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 7 stycznia 2022 r.

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 11 stycznia 2022 r. (znak ZPNOS.6220.10.05.2021/ak)

INFORMACJA o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 11 stycznia 2022 r. (znak ZPNOS.6220.10.05.2021/ak)

OBWIESZCZENIE znak ZPNOS.07.13.2021/ak z dnia 10 stycznia 2022 r. 

Obwieszczenie znak ZPNOS.6220.08.08.2021/ak z dnia 4.01.2022 o wydaniu postanowienia o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie Wójta Gminy Luzino, znak ZPNOS.6733.11.2021.MZ z dnia 04.01.2022 r 

Obwieszczenie Wójta Gminy Luzino znak ZPNOS.6733.10.2021.MZ z dnia 04.01.2022 r.


Zarządzenie Nr 63/2021 Wójta Gminy Luzino z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUZINO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego z dnia 24.12.2021 r.


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUZINO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z dnia 24.12.2021 r.

Załączniki do pobrania (aneksy - prognozy oddziaływania na środowisko, projekty zmpzp, mpzp)

Załączniki do pobrania (studium, uchwała)


Ogłoszenie Wójta Gminy Luzino znak ZPNOS.6721.2.2019.BA z dnia 22.12.2021 r. o przyjęciu dokumentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Dąbrówka 

OBWIESZCZENIE z dnia 7 grudnia 2021 r. znak ZPNOS.6220.07.11.2021/ak

Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego z dnia 08.12.2021r. dot. rozbudowy drogi powiatowej pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej 1410G Luzino - Sopieszyno - Dąbrówka na odcinku Luzino - Robakowo"

Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego z dnia 23.11.2021 r., dot. rozbudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 6 z ulicą Wielki Las w Luzinie

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 15.11.2021 r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 15.11.2021 r.

Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego z dnia 03.11.2021 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej pn.: Rozbudowa drogi powiatowej 1410G Luzino-Sopieszyno-Dąbrówka na odcinku Luzino-Robakowo


Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku z dnia 28 października 2021 r.


Kwota dotacji niepublicznych przedszkoli w Gminie Luzino - aktualizacja na dzień 30.09.2021 r.


Stawki  za dostarczoną wodę i odebrane ścieki

Urząd Gminy Luzino uprzejmie informuje, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku – jako organ regulacyjny decyzją nr GD.RZT.70.249.58.2021/D.JM. z dnia 16 czerwca 2021 roku zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Luzino, na okres trzech lat. Stawki będą podlegały zmianie od miesiąca lipca każdego roku, począwszy od bieżącego roku.

Wyszczególnienie

Jednostka

Cena jednostkowa obowiązująca w III i IV kwartale 2021 roku oraz I i II kwartale 2022 roku

Netto

Cena za dostarczoną wodę

zł/m3

3,24

Cena za odbiór ścieków

zł/m3

6,46

Stawka opłaty abonamentowej

zł/m-c

3,75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Obwieszczenie znak ZPNOS.6733.10.2021 z dnia 4 listopada 2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (dot. rozbudowy sieci wodociągowej w Wyszecinie)

- Obwieszczenie znak ZPNOS.6733.11.2021 z dnia 04.11.2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego (dot. rozbudowy sieci wodociągowej w Robakowie)


Nowe dowody osobiste od 7 listopada, 5 listopada sprawy związane z dowodami osobistymi będzie można załatwić w Urzędzie Gminy Luzino do godziny 12:00

W piątek 5 listopada 2021 r. skrócony czas wydawania dowodów i przyjmowania wniosków o wydanie dowodu osobistego

Informujemy, że w związku z wejściem w życie nowych zapisów ustawy o dowodach osobistych, w piątek 5 listopada 2021 r. sprawy związane z dowodami osobistymi będzie można załatwić w Urzędzie Gminy Luzino do godziny 12:00.

Przyjmowanie wniosków o wydanie i unieważnienie dowodu osobistego czy zgłoszenie jego utraty będzie się w tym dniu odbywało krócej w całym kraju w związku z wdrożeniem nowej wersji systemu.

Od dnia 7 listopada 2021 r. będą wydawane nowe dowody osobiste z odciskami palców oraz z podpisem posiadacza dowodu osobistego.

Tym samym prosimy osoby, które chcą złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego na dotychczasowych zasadach o dokonanie tych czynności możliwie jak najszybciej.  Osoby, które posiadają ważne dowody osobiste, nie będą musiały wymieniać ich na nowe.

Komunikat Ministerstwa Cyfryzacji:

Nowe dowody osobiste od 7 listopada – Cyfryzacja KPRM – Portal Gov.pl (www.gov.pl)


 

Punkt konsultacyjny działający przy Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Luzinie dla osób uzależnionych i ich rodzin czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. od 8 00  do 15 00. .

Kontakt  telefoniczny pod nr telefonów: (58) 678-20-68, wew. 60 lub (58) 506-56-46, kontakt elektroniczny (mailowy) punktkonsultacyjnyapn@luzino.pl

W stanie epidemii konsultacje prawne i psychologiczne odbywają się w trybie zdalnym lub w specjalnie utworzonym punkcie obsługi petentów w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Luzinie przy ulicy Młyńskiej 7, po uprzednim skontaktowaniu się z pracownikiem oraz ustaleniu dnia i godziny.

                                                  Przewodniczący

                          Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania

                                              Problemów Alkoholowych

                                                         w Luzinie

                                                 Stanisław Cejrowski


- Obwieszczenie z dnia 19.10.2021r., znak ZPNOS.6733.9.2021

- Obwieszczenie Nr AB.6740.11.18.2021.1 z dnia 06.10.2021r.

- Obwieszczenie z dnia 28.09.2021r., znak ZPNOS.6733.7.2021.

- Obwieszczenie z dnia 27.09.2021r., znak ZPNOS.6733.4.2021

- Protokół z przeprowadzenia duskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami z dnia 16.09.2021 r.

- Obwieszczenie z dnia 15 września 2021 r., znak ZPNOS.6220.04.13.2021/ak

- Decyzja z dnia 14.09.2021 r., znak ZPNOS.6220.04.12.2021/ak  


- Obwieszczenie z dnia 7.09.2021r., znak ZPNOS.6733.9.2021.


- Ogłoszenie o naborze z dnia 03.09.2021 r. na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska w wymiarze 1 etatu. Aplikacje do 16.09.2021 r.


- Informacja Wójta Gminy Luzino znak Or.4463.25.2021 z dnia 2.09.2021 r. o przyznaniu stypendiów motywacyjnych uczniom z terenu gminy Luzino na rok szkolny 2021/2022


- Obwieszczenie znak ZPNOS.6220.08.06.2021/ak z dnia 30.08.2021 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Budowa ronda (...) rozbudowa drogi 1336G Robakowo-Dąbrówka


- Informacja znak ZPNOS.6220.08.08.2021/ak z dnia 30.08.2021 r. o wniosku o wydanie decyzji o środowskowych uwarunkowaniach - dot. budowa ronda Robakowo-Dąbrówka

- Obwieszczenie znak ZPNOS.6733.6.2021 z dnia 27.08.2021 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (dot. budowy sieci wodociągowej na działce nr 48/48 w Milwinie)


- Obwieszczenie znak ZPNOS.6733.5.2021 z dnia 26.08.2021 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (dot. budowy sieci wodociągowej w Sychowie i Dąbrówce)- Obwieszczenie znak ZPNOS.6733.3.2021 z dnia 26.08.2021 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (dot. budowy sieci wodociągowej w Wyszecinie na dz. 59/5 i 59/8)


Obwieszczenie znak ZPNOS.6733.8.2021 z dnia 19.08.2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu na dz. 193 w Robakowie


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUZINO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z dnia 13.08.2021 r.(dot. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Dąbrówka)

Tekst planu 
Prognoza 
Rysunek 


Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Luzinie

Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Wyszecinie

Obwieszczenie z dnia 29.07.2021r., znak ZPNOS.6733.7.2021.

OBIESZCZENIE o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 27 lipca 2021 r. znak: ZPNOS.6220.01.10.2021/ak

Obwieszczenie znak ZPNOS.6733.6.2021 z dnia 23.07.2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej w Milwinie

Obwieszczenie znak ZPNOS.6733.5.2021 z dnia 21.07.2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej w Sychowie i Dąbrówce

Obwieszczenie znak ZPNOS.6733.4.2021 z dnia 21.07.2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej w Barłominie i Wyszecinie

Obwieszczenie znak ZPNOS.6733.3.2021 z dnia 19 lipca 2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej w Wyszecinie

Informacja o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 14.07.2021 r.

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 14 lipca 2021 r.


Wynik przetargu ustnego nieograniczonego, dot. sprzedaży niezabudowanej działki o numerze ewidencyjnym 40/9 w m. Dąbrówka

Wynik przetargu ustnego nieograniczonego, dot. sprzedaży działki o numerze ewidencyjnym 40/8 w m. Dąbrówka


Ogłoszenie o naborze wniosków do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021

https://gopsluzino.bip.gov.pl/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-do-programu-opieka-wytchnieniowa-edycja-2021/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-do-programu-opieka-wytchnieniowa-edycja-2021.html


OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji znak ZPNOS.6220.05.13.2021/ak z dnia 16.06.2021 r., dot. budowy stacji paliw płynnych z modułem LPG


OBWIESZCZENIE Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, dot. realizacji drogowej pn. Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk-Gdańsk na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta (opublikowano 15.06.2021 r.)


Obwieszczenie znak ZPNOS.6733.2.2021 r. z dnia 11.06.2021 r.


Decyzja ZPNOS.6220.03.09.2021/ak z dnia 14 maja 2021 r. dot. budowy ulicy Strzebielińskiej w Luzinie


Informacja o wydanej decyzji


Obwieszczenie Wójta Gminy Luzino znak ZPNOS.6720.3.2021.BA z dnia 28.05.2021 o przystąpieniu do sporzadzania zmiany uchwały nr XXII/333/2021 z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany fragmentu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Luzino


Zarządzenie Nr 25/2021 Wójta Gminy Luzino z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (dz.490/4, 493/2, 496/1 w Kębłowie)


Zarząddzenie Nr 24/2021 Wójta Gminy Luzino z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (dz. 346/6 i 346/7 w Luzinie)


Informacja Eko Doliny znak IZP-P/09/2021/ubezp. na życie z dnia 24 maja 2021 r. o wszczęciu postępowania na Grupowe pracownicze ubezpieczenie na życie (...) pracowników EKO DOLINA sp. z o.o.


OBWIESZCZENIE znak ZPNOS.6220.05.10.2021/ak z dnia 18 maja 2021 r. o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - dot. budowy stacji paliw płynnych z modułem LPG wraz z zapleczem usługowym


OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji znak ZPNOS.6220.03.11.2021/ak z dnia 17 maja 2021 r. - dot. budowy ulicy Strzebielińskiej w Luzinie


Obwieszczenie znak ZPNOS.6220.03.10.2021/ak z dnia 14 maja 2021 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - dot. budowy ul. Strzebielińskiej w Luzinie


Obwieszczenie Wójta Gminy Luzino znak ZPNOS.6733.1.2021 z dnia 12 maja 2021 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa oświetlenia ul. Zbożowej w Zelewie


Obwieszczenie Wójta Gminy Luzino znak ZPNOS.6720.2.2021.BA z dnia 30 kwietnia 2021 r. o przystąpieniu do sporządzania zmiany fragmentu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Luzino


Obwieszczenie Wójta Gminy Luzino znak ZPNOS.6721.4.5.6.2021.BA z dnia 30 kwietnia 2021 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego


Obwieszczenie z dnia 27.04.2021r., znak ZPNOS.6733.2.2021


OBWIESZCZENIE znak ZPNOS,6220.03.08.2021/ak z dnia 20 kwietnia 2021 r o zgrmadzonym materiale dowodowym w spawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


Obwieszczenie z dnia 08.04.2021r., znak ZPNOS.6733.1.2021


Zarządzenie Nr 19/2021 Wójta Gminy Luzino zdnia 1 kwietnia 2021 roku w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży


Zarządzenie Nr 14/2021 Wójta Gminy Luzino z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży


- Obwieszczenie Wójta Gminy Luzino o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, znak ZPNOS.6721.2.2019.BA (dot. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Dąbrówka w zakresie działek nr 15/2 i nr 15/9 położonych w obrębie Dąbrówka


- OBWIESZCZENIE znak ZPNOS.6220.03.15.2020/21/ak z dnia 22 marca 2021 roku dot. opracowania Raportu o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji polegającej na gospodarowanu odpadami w zakresie zbierania i transportu odpadów innych niż niebezpieczne, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów obojętynych, na terenie dz. nr 211/6, obręb Luzino, gm. Luzino, pow. wejherowski

 Obwieszczenie znak ZPNOS.6220.01.05.2021/ak z dnia 15 marca 2021 r. o wszczęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

- Informacja o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

- Obwieszczenie z dnia 8 marca, znak AB.6740.11.18.2020.19

- Obwieszczenie z dnia 22 lutego, znak ZPNOS.6220.03.06.2021/ak 

- Obwieszczenia z dnia 22 lutego, znak ZPNOS.6220.03.05.2021/ak

- Obwieszczenie z dnia 18.02.2021r., znak ZPNOS.6733.13.2020

- Obwieszczenie Wójta Gminy Luzino z dnia 29.01.2021 r. znak ZPNOS.6721.1.2.3.2021BA o przystąpieniu do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko

- Obwieszczenie Wójta Gminy Luzino z dnia 29.01.2021 r., znak 6720.2021.BA o przystąpieniu zmiany fragmentu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Luzino

- Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego dot. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n. "Rozbudowa ul. ks. J. Twardowskiego w Barłominie o budowę chodnika"

- Obwieszczenie z dnia 11.01.2021r., znak ZPNOS.6733.11.2020

- Obwieszczenie z dnia 07.01.2021r., znak ZPNOS.6733.12.2020

- Obwieszczenie nr ZPNOS.6733.2020 z dnia 05.01.2021 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA Gmina Luzino zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020r. poz. 818) ogłasza otwarty nabór na Partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach 3 Osi Priorytetowej Edukacja, Działania 3.1 Edukacja przedszkolna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego. Celem partnerstwa jest wspólne przygotowanie i realizacja projektu edukacyjnego w ramach konkursu nr RPPM.03.01.00-IZ.00-22-001/20, ogłoszonego przez Zarząd Województwa Pomorskiego.


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Luzino z dnia 26.07.2019 r. nr ZPNOS.6721.2.2019.BA  o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Dąbrówka w zakresie działek nr 15/2 i nr 15/9 położonych w obrębie Dąbrówka, gm. Luzino wraz prognozą oddziaływania na środowisko                             


Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizacje gminnego programu zdrowotnego pod nazwą „ Program profilaktyki zakażeń brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Luzino na lata 2020-2024


Opłaty za dostarczoną wodę i odebrane ścieki w gminie Luzino(25.05.2020 r.) W trosce o bezpieczeństwo nas wszystkich, w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa, od 13 marca br. Urząd Gminy Luzino profilaktycznie został zamknięty dla interesantów i pracował w trybie wewnętrznym. Od 25 maja br. sytuacja się zmieniła. Klient będzie mógł załatwić sprawę w urzędzie po uprzednim umówieniu telefonicznym z pracownikiem merytorycznym. Ze względu na warunki lokalowe, aby zachować 2 metry odległości od kolejnej osoby interesanci będą przyjmowani pojedynczo w poszczególnych referatach.

Ze względu na bezpieczeństwo prosimy, aby wchodząc do urzędu przestrzegać poniższych zasad:

- zachowanie minimum 2 metrów odległości od kolejnej osoby;

- zasłonięcie ust i nosa;

- dezynfekcję dłoni przed wejściem do urzędu.

W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby takich jak: uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, klient nie zostanie wpuszczony do budynku.

Zachęcamy, aby mieszkańcy składali podania i wnioski w skrzynce umieszczonej w przedsionku wejścia do Urzędu Gminy Luzino (ul. Ofiar Stutthofu 11) lub elektronicznie przez platformę ePUAP: skrytka /221507/skrytka.

 

Jak złożyć podania i wnioski za pośrednictwem systemu ePUAP-u?

W Internecie funkcjonuje krajowy system ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej). Jest to platforma, dzięki której można załatwić wiele spraw w różnych urzędach administracji publicznej przez internet–w dowolnym miejscu i czasie. Wnioski można podpisywać: kwalifikowanym podpisem elektronicznym (płatny), poprzez profil zaufany lub tymczasowy profil zaufany (bezpłatny).

Profil zaufany można założyć również bez wychodzenia z domu, jeśli mamy: konto w systemie banku lub innego przedsiębiorcy, który ma zgodę na potwierdzanie profilu zaufanego (ich listę znajdziesz na stronie profilu zaufanego www.pz.gov.pl), kwalifikowany podpis elektroniczny, nowy dowód osobisty z warstwą elektroniczną oraz czytnik umożliwiający podłączenie go do komputera.

Profil zaufany, jako bezpłatny odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, możemy jednak założyć na stronie Grupy Poczty Polskiej www.envelo.pl. Wystarczy założyć konto na platformie Envelo i potwierdzić swoją tożsamość, odwiedzając placówkę Poczty Polskiej z dowodem osobistym lub paszportem.

Tymczasowy profil zaufany–weryfikacja przez wideorozmowę

Ministerstwo Cyfryzacji na czas pandemii wdrożyło nową e-usługę – tymczasowy Profil zaufany ważny przez trzy miesiące, możliwy do założenia online, nawet bez konta w banku, weryfikowany przez wideorozmowę. Aby skorzystać z tej możliwości, należy wejść na stronę www.gov.pl, wybrać opcję po lewej stronie „Profil zaufany”, następnie kliknąć w środkowym okienku „Tymczasowy profil zaufany”. Dalej system przeprowadzi użytkownika przez kolejne kroki. Weryfikacja złożonego wniosku odbywa się poprzez wideorozmowę z urzędnikiem, który oddzwoni do wnioskującego. Rozmowa odbywa się za pomocą aplikacji wskazanej we wniosku, np. przez Skype. Podczas połączenia urzędnik poprosi o okazanie dowodu tożsamości oraz potwierdzenie, że dane zawarte we wniosku są prawdziwe i aktualne, a także przedstawi zasady korzystania z profilu zaufanego. Potwierdzenie założenia tymczasowego profilu zaufanego zostanie przesłane na wskazany przez wnioskującego adres e-mail.

 

Kontakt z Urzędem Gminy Luzino

Kancelaria Urzędu: (58) 678-20-68

 

Wójt Gminy Luzino

Jarosław Wejer

e-mail: wojt@luzino.pl

Sekretariat Wójta Gminy: (58) 678 – 20-68, wew. 31

 

Zastępca Wójta Gminy Luzino

Sekretarz Gminy Luzino

Marzena Meyer: (58) 678-20-68, wew. 36

e-mail: sekretarz@luzino.pl

 

Skarbnik Gminy Luzino

Krystyna Skowrońska: (58) 678-20-68, wew. 35

e-mail: skarbnik@luzino.eu

 

REFERAT ORGANIZACYJNY

Kierownik Referatu Organizacyjnego – Mirosława Kąkol, wew. 31

e-mail: sekretariat@luzino.pl

Stanowisko ds. organizacyjno – kadrowych – Mirosława Kąkol, wew. 31

Stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej – Klaudia Szczypior, Monika Budek, wew. 44

Stanowisko ds.  obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej – Alicja Hinz, wew. 42

Stanowisko ds. obsługi biura Rady Gminy – Anna Kotłowska, wew. 48 lub 58 oraz Beata Noculak, wew. 48

Stanowisko ds. promocji i informacji publicznej – Marlena Wilkowska, wew. 42

Stanowisko ds. zadań oświatowych (dotacja przedszkolna, dowóz uczniów do szkół i sprawy oświatowe) – Aleksandra Kołacz, wew. 51

Stanowisko ds. zadań oświatowych (stypendia socjalne, obowiązek nauki, dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników) – Sylwia Funk, wew. 51

Stanowisko ds. kadr pracowników oświaty – Hanna Elas, wew. 45

Archiwista – Marta Kuske, wew. 23

 

REFERAT FINANSOWY

Skarbnik Gminy Luzino – Krystyna Skowrońska, wew. 35

e-mail: skarbnik@luzino.eu

Stanowisko ds. obsługi finansowo- księgowej Budżetu Gminy, Urzędu Gminy i Funduszy Sołeckich – Agnieszka Stefaniak, Emilia Leśnik-Siuta, wew. 32 oraz Mirosława Fleming, wew. 26

Stanowisko ds. wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego – Natalia Kunz, wew.38

Stanowisko ds. wymiaru podatku od środków transportowych, opłaty za zajęcie pasa drogowego, księgowość podatkowa, windykacja podatków i opłat – Bożena Krauze, wew. 76

Stanowisko ds. naliczania i windykacji należności z tytułu użytkowania wody z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia wsi gminnych w wodę, odprowadzania ścieków oraz ewidencji – Alicja Młyńska, wew. 37

Stanowisko ds. obsługi finansowo – księgowej i windykacji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, czynszów mieszkaniowych w zakresie mieszkań komunalnych – Anna Schulz, wew. 22

Główny księgowy placówek oświatowych – Maria Bemka, wew. 46

Stanowisko ds. kadr i płac pracowników oświaty – Katarzyna Szyplak, wew. 45

Stanowisko ds. księgowości budżetowej placówek oświatowych – Alicja Tetzlaff, wew. 45

Stanowisko ds. księgowości budżetowej placówek oświatowych – Żaneta Lebiecka, wew. 46

 

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH

Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich – Irena Labuda, wew. 40

e-mail: usc@luzino.pl

Stanowisko ds. ewidencji ludności – Iwona Kreft, wew. 41

Stanowisko ds. dowodów osobistych i spraw wojskowych – Władysława Gelińska, wew. 41

Stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej, wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu – Irena Stasiak, wew. 52

Stanowisko ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, spraw ochrony zdrowia – Ewa Waga, wew. 41

 

REFERAT INWESTYCYJNO – EKSPLOATACYJNY

Kierownik Referatu Inwestycyjno – Eksploatacyjnego – Kazimierz Hinc, wew. 50

e-mail: inwestycje@luzino.pl

 

Stanowisko ds. wodociągów i kanalizacji – Szymon Meyer, wew. 59

Stanowisko ds. zamówień publicznych – Marlena Górska, wew. 59

Stanowisko ds. zamówień publicznych – Aurelia Wolska, wew. 59

Stanowisko ds. pozyskiwania środków unijnych – Paulina Płotka, wew. 49

Stanowisko ds. pozyskiwania środków unijnych, gospodarki wodno – ściekowej – Bożena Krausa, wew. 49

Stanowisko ds. obsługi beneficjentów programu „Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Luzino” – Damian Rozenkranc, pozyskiwanie środków unijnych wew. 49

 

REFERAT ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, NIERUCHOMOŚCI I OCHRONY ŚRODOWISKA

p.o. Kierownika Referatu Zagospodarowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska – Bożena Adamus, wew. 53
e-mail: zpnos@luzino.pl

Stanowisko ds. ochrony środowiska – Agnieszka Kafel, Wojciech Machnikowski, wew. 54

Stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego – Bożena Adamus, wew. 53

Stanowisko ds. planowania przestrzennego, ochrona środowiska – Mirosława Zdrojewska (w zakresie drzew) wew. 56

Stanowisko ds. nieruchomości, opłat planistycznych i adiacenckich – Dorota Benke, wew. 54

Stanowisko ds. geodezyjnych i numeracji porządkowej nieruchomości  – Iwona Jaśkowska, wew. 56

Stanowisko do obsługi programu „Czyste Powietrze” – Wojciech Machnikowski, wew. 47

 

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej – Tadeusz Klein, wew. 34

e-mail: komunalny@luzino.pl

Stanowisko ds. dróg – Agnieszka Stenka, wew. 69

Stanowisko ds. obiektów komunalnych – Anita Miotk, wew. 69

Stanowisko ds. gospodarowania odpadami komunalnymi – Aleksandra Radka, wew. 78

 

URZĄD STANU CYWILNEGO

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – Irena Labuda, wew. 40

Z-ca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego – Iwona Kreft, wew. 41


Funkcjonowanie

Referatu Spraw Obywatelskich

i Urzędu Stanu Cywilnego

w Gminie Luzino

 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 878) 

Wójt Gminy Luzino

informuje, o  ograniczeniach w bezpośredniej obsłudze interesantów.

Dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie,
w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi.

 

Warunki lokalowe w budynku urzędu umożliwiają pojedyncze przyjmowanie interesantów.

W związku z powyższym w celu sprawnego załatwienie sprawy oraz z uwagi na zachowanie wymogów bezpieczeństwa wskazany byłby wcześniejszy kontakt telefoniczny i umówienie wizyty pod nr telefonu: 58 678 20 68

wew. 40

Urząd Stanu Cywilnego

wew. 41

dowody osobiste, ewidencja ludności i organizacje pozarządowe

wew. 52

działalność gospodarcza

Osoby bez umówionej wizyty będą  przyjmowane w miarę możliwości pomiędzy umówionymi interesantami.