ARCHIWUM - Gmina Luzino

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUZINO, PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI, PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ORAZ INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI ZA ROK 2012

- WERSJA PDF

- WERSJA DOCX

 załączniki:

- Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomoc Społecznej w Luzinie za rok 2012

- Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2012

- Sprawozdanie finansowe z realizacji wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2012

- Sprawozdanie z wykonania planu finansowego jednostki budżetowej GOSRiT za 2012 rok

- Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury GOK w Luzinie za 2012 rok

- Sprawzodanie opisowe z wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Luzinie za 2012 rok

- Informacja o kształtowaniu się założeń Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2017 oraz przebiegu wykonania planowanych przedsięwzięć budżetu gminy Luzino za 2012 rok (pdf), docx

==========================================================

- Sprawozdanie Rb N o należnościach za 2012 rok

- Sprawozdanie o stanie zobowiązań za 2012 rok

- Sprawozdanie o środkach na rachunkach bankowych 2012 rok

- Sprawozdanie Rb 27 za 2012 rok

- Sprawozdanie Rb 28 o wydatkach za 2012 rok

- Sprawozdanie RbNDS o nadwyżce deficycie za 2012 rok

 

 - Zarządzenie Nr 28/2012 Wójta Gminy Luzino z dnia 8.08.2012 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu, kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej  oraz planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2012 roku

załączniki:

- Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Luzino, planu finansowego jednostki oraz planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2012 roku

  wersja WORD  wersja pdf

- Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luzinie za I półrocze 2012 roku

  wersja WORD  wersja pdf

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz  Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2012 r.

  wersja WORD  wersja pdf

- Sprawozdanie z wykonania planu finansowego jednostki budżetowej GOSRiT za I półrocze 2012 r.

  wersja WORD  wersja pdf

- Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Luzinie w I półroczu 2012 roku

  wersja WORD  wersja pdf

- Informacja o  przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury: Gminnej Biblioteki Publicznej w Luzinie w I półroczu 2012 r.

  wersja WORD  wersja pdf

- Informacja o kształtowaniu się założeń Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 oraz przebiegu wykonania planowanych przedsięwzięć Budżetu Gminy Luzino za I półrocze 2012 roku

  wersja WORD  wersja pdf

- Załącznik do Informacji o kształtowaniu się WPF

  wersja Exel  wersja pdf

 ====================================================================

Uchwała Nr 140/g243/B/III/12 RIO z dnia 22.08.2012 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Luzino informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 r.

=====================================================================

Rb-27S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za II kwartał 2012 r.

 Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE za II kwartał 2012 r.

 Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH za II kwartał 2012 r.

 Rb-Z KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI za II kwartał 2012 r.

 Rb-28S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO za II kwartał 2012 r.

===================================================================

Rb-27S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za I kwartał 2012 r.

 Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE za I kwartał 2012 r.

 Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH za I kwartał 2012 r.

 Rb-Z KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI za I kwartał 2012 r.

 Rb-28S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO za I kwartał 2012 r.