ARCHIWUM - Gmina Luzino

 

Uchwała Nr XIV/145/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Luzino na 2012 rok

 •  wersja WORD,   wersja pdf
 •  załącznik Nr 1 - wersja pdf
 • załącznik Nr 2 - wersja pdf
 • załącznik Nr 2A - wydatki majątkowe finansowane z Budżetu Gminy Luzino w 2012 roku - wersja WORD,   wersja pdf
 • załącznik Nr 3 - Zadania inwestycyjne roczne na 2012 rok - wersja WORD, wersja pdf
 • załącznik Nr 3a - Zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej - wersja WORDwersja pdf
 • załącznik Nr 4 - Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp - wersja WORD, wersja pdf
 • załącznik Nr 5 - Przychody i rozchody budżetu w 2012 r. - wersja pdf
 • załącznik Nr 6 - Zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - wersja pdf
 • załącznik Nr 6a - Zestawienie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - wersja pdf
 • załącznik Nr 7 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2012 r. - wersja WORDwersja pdf
 • załącznik Nr 8 - Wydatki budżetu na zadania jednostek pomocniczych gminy (sołectw) w 2012 r. - wersja WORD, wersja pdf
 • załącznik Nr 9 - Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu gminy w 2012 roku - wersja WORD, wersja pdf
 • załącznik Nr 10 - Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy w 2012 roku - wersja WORD, wersja pdf
 • załącznik Nr 11 - Wydatki związane z ochroną środowiska - wersja WORD, wersja pdf
 • załącznik Nr 12 - Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programie Przeciwdziałania Narkomanii - wersja WORD, wersja pdf

 • załącznik Nr 13 - Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych - zbiorczo - wersja WORD, wersja pdf

 •   Objaśnienia do Budżetu Gminy Luzino na 2012 rok - wersja WORD, wersja pdf
 • załącznik nr 1 do objaśnień - Dochody wg ważniejszych źródeł i działów klasyfikacji budżetowej. Przewidywane wykonanie dochodów w roku 2011 - wersja WORD, wersja pdf
 • załącznik nr 2 do objaśnień - Informacja w zakresie przewidywanego wykonania wydatków w roku 2011 oraz planowanych kwot na rok 2012 według działów, rozdziałów z określeniem zadań wprowadzonych do budżetu - wersja WORD, wersja pdf
 • załącznik nr 3 do objaśnień - Informacja o stanie mienia i gospodarowaniu mieniem gminnym (gruntami i budynkami) w okresie od 31.12.2010 r. do 15.11.2011 r. i plany na rok 2012 - wersja WORD, wersja pdf

- Uchwała Nr XV/153/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 29 lutego 2012 r.
W SPRAWIE BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK 

  - Uchwała Nr XVI/157/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 15 marca 2012 r.
w sprawie: zmiany WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ na lata 2012-2017 

- Uchwała Nr XVI/158/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 15 marca 2012 r. W SPRAWIE BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK 

 

Uchwała Nr XVIII/177/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 27 kwietnia 2012 r.
w sprawie zmiany WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ na lata 2012-2017

 • Uchwała Nr XVIII/178/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 27 kwietnia 2012 r.
  w sprawie W SPRAWIE BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK 

 

  - Uchwała Nr XIX/202/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 29 czerwca 2012 r.w sprawie: zmiany WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ na lata 2012-2017

 

- Uchwała Nr XIX/203/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 29 czerwca 2012 r.W SPRAWIE BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK  

Uchwała Nr XIX/204/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

 

 Uchwała Nr XXI/234/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie: zmiany WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ na lata 2012-2017  

 

Uchwała Nr XXI/235/2012  Rady Gminy Luzino z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany BUDŻETU GMINY na 2012 rok  

         - wersja WORD - załącznik Nr 2a, uzasadnienie

         - wersja pdf: załącznik Nr 1, Nr 2, Nr 2a, Nr 3, Nr 4

 

Uchwała Nr XXII/251/2012 Rady Gminy Luzinoz dnia 15 października 2012 r.

w sprawie zmiany WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ na lata 2012-2017

Uchwała Nr XXII/252/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2012 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2012 rok  

UCHWAŁA Nr XXIV/271/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie: zmiany WIELOLETNIEJ PROGRNOZY FINANSOWEJ na lata 2012-2017

UCHWAŁA Nr XXIV/272/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany Budżetu Gminy na 2012 rok

Uchwała Nr XXV/298/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 27 grudnia 2012 r.
w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej NA LATA 2012-2017

Uchwała Nr XXV/299/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 27 grudnia 2012 r.
w sprawie
  ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK