ARCHIWUM - Gmina Luzino

- projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Luzino na  2012 rok

załączniki do projektu budżetu:

Załącznik nr 1 - dochody

Załącznik nr 2 - wydatki

Załącznik nr 2 aWydatki majątkowe finansowane z Budżetu Gminy Luzino

Załącznik nr 3ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE na 2012 rok

Załącznik nr 3 a - ZADANIA INWESTYCYJNE UJĘTE W WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Załącznik nr 4 - Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

Załącznik nr 5 - Przychody i rozchody budżetu

Załącznik nr 6 - Zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

Załącznik nr 6 a - Zestawienie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

Załącznik nr 7 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2012 r.

Załącznik nr 8 - WYDATKI BUDŻETU NA ZADANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY (sołectw) w 2012 r.

Załącznik nr 9 - DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY w 2012 roku

Załącznik nr 10 - DOTACJE CELOWE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY w 2012 roku

Załącznik nr 11 - WYDATKI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

Załącznik nr 12 - DOCHODY Z TYTUŁU KORZYSTANIA Z ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH  i  WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH oraz W PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Załącznik nr 13 - Plan dochodów i wydatków dla wyodrebnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych - zbiorczo

- OBJAŚNIENIA do Budżetu Gminy Luzinona 2012 rok

Załącznik nr 1 do objaśnień

Załącznik nr 2 do objaśnień

Załącznik nr 3 do objaśnień - INFORMACJA  O  STANIE MIENIA I GOSPODAROWANIU  MIENIEM  GMINNYM  (GRUNTAMI  I  BUDYNKAMI) W  OKRESIE  OD  31.12.2010 R. DO  15.11.2011 R. I PLANY NA ROK 2012