ARCHIWUM - Gmina Luzino

PRZETARGI ARCHIWALNE ROK 2007

 


- ogłoszenie o przetargu na - Usuwanie awarii, bieżące remonty sieci wod - kan, wymiana wodomierzy i odbiory przyłączy na terenie Gminy Luzino w 2008 roku - termin składania wniosków - 18.12.2007 r.,specyfikacja przetargu
==================================================
- Informacja o wynikach przetargu z dnia 23.03.2007 r. sprzedaż działki nr 1451/5 o pow. 925 m2 w Luzinie
- Informacja o wynikach przetargu z dnia 18.12.2007 r. sprzedaż działki nr 56/9 o pow. 1115 m2 w Tępczu
- Informacja o wynikach przetargu z dnia 18.12.2007 r. sprzedaż działki - nr 56/8 o pow. 1063 m2 w Tępczu
- Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych, wieś Tępcz, wadium do 11.12.2007 r.
=================================================
- wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejsc. Tępcz - wnioski do 14.11.2007 r.
----------------------------------------------------------------------
ogłoszenie o przetargu na WYKONYWANIE ODCINKÓW SIECI WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH W GMINIE LUZINO W 2008 ROKU - oferty do 13.11.2007 r.,
specyfikacja przetargu
==================================================

- ogłoszenie o przetargu na wykonanie oświetlenia ulic w 2007 r.- oferty do 25.10.2007 r., specyfikacja przetargu, przedmiar robót ,korekta - przedmiar Sychowo

- mapa sytuacyjna - oświetlenie ul. Lipowa
- mapa oświetlenie - Barłomino, Dąbrówka, Robakowo
- mapa oświetlenie - Kochanowo, Kębłowo
- mapa oświetlenie - Luzino ul. Narcyzowa, Jałowcowa, Słowackiego
- projekt zagospodarowania terenu - oświetlenie - Sychowo
==================================================
- przetarg na dostawę węgla do szkół i UG w sezonie grzewczym 2007/2008- oferty do 01.10.2007 r. , specyfikacja
==================================================
- ogłoszenie o przetargu - budowa ul. Dolnej - oferty do 5.10.2007 r., specyfikacja przetargu,
przedmiar robót,
mapy - projekt budowy i sytuacyjno-wysokościowa,
- odpowiedź na zapytanie w sprawie przetargu z dnia 28. 09.2007
- odpowiedź na zapytanie w sprawie przetargu z dnia 4.10.2007 r., załączniki do odpowiedzi:
- pozwolenie na budowę z dnia 01.10.2007 r.,
- decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (...) z dnia 22.05.2007 r.
==================================================

- przetarg na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 3.000.000 zł na okres do 31.12.2012 r. - oferty do 05.10.2007 r. , specyfikacja przetargu

ZAPYTANIA:
- odpowiedzi na zapytania w sprawie przetargu z dnia 26.09.2007 r.
- odpowiedzi na zapytania w sprawie przetargu z dnia 27.09.2007 r.
- odpowiedzi na zapytania w sprawie przetargu z dnia 28. 09.2007 r.
- odpowiedzi na zapytania w sprawie przetargu z dnia 28. 09. 2007 r.
- odpowiedzi na zapytania w sprawie przetargu z dnia 28. 09. 2007 r.
- załącznik - zaświadczenie o nadaniu Nr NIP
- załącznik- uchwała RG w sprawie wyboru Skarbnika Gminy oraz zaświadczenie GKW o wyborze Wójta Gminy
- załącznik - opinia Banku Spółdzieczego o kredytach
---
- odpowiedzi na zapytania w sprawie przetargu z dnia 02.10.2007 r.
---------
odpowiedź na zapytanie - pismo IE-ZP/341/L/37/07
- informacja o zadłużeniach gminy w innnych bankach
- nakłady inwestycyjne związane z realizacją niekomercyjnych inwestycji
- informacja o gospodarowaniu mieniem gminnym za okres 15.11.2005 do 15.11.2006 r.
- uchwała RIO Nr 32/V/06 z dnia 16.03.2006 r. - dot. możliwości spłaty pożyczki i kredytu
----------
- odpowiedź na zapytanie - pismo IE-ZP/341/L/40/07 z dnia 02.10.2007 r.

====
załączniki:
załącznik nr 1:
- Rb 27S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za okres styczeń-czerwiec 2007 r.
- RB 27S - sprawozdanie za okres styczeń - grudzień 2006 r.
- RB 27S - sprawozdanie za okres styczeń - grudzień 2005 r.
----------------------------------------------------------------------
załącznik nr 2:
- Uchwała Nr X/69/07 Rady Gminy Luzino z dnia 30.08.2007 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
----------------------------------------------------------------------
załączniki nr 3:
- Uchwała Nr 151/III/2006 Regionalenj Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dn. 15.12.2006 r. w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Luzino na 2007 rok
- Uchwała Nr 154/III/2005 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dn. 30.11.2005 r. w sprawie opinii o projekcie budżetu na 2006 r.
- Uchwała Nr 189/V/2004 RIO z dn. 3.12.2004 r. w sprawie projektu budżetu Gminy Luzino na 2005 rok
----------------------------------------------------------------------
załącznik Nr 4:
- uchwała RIO Nr 32/V/06 z dnia 16.03.2006 r. - dot. możliwości spłaty pożyczki i kredytu
----------------------------------------------------------------------
załączniki Nr 5:
- Rb 28S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za okres styczeń-czerwiec 2007 r.
- sprawozdanie RB 28S za okres styczeń - grudzień 2006 r.
- sprawozdanie Rb 28S za styczeń - grudzień 2005 r.
----------------------------------------------------------------------
załącznik nr 6:
- sprawozdanie RB-Z o stanie zobowiązań za okres styczeń - czerwiec 2007
- sprawozdanie RB-Z za styczeń - grudzień 2006 r.
- sprawozdanie RB-Z za styczeń - grudzień 2005 r.
==================================================
załączniki nr 7:
- Rb NDS - sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres styczeń-czerwiec 2007 r.
- RB NDS- sprawozdanie za okres styczeń - grudzień 2006 r.
- Rb NDS - sprawozdanie za styczeń - grudzień 2005
----------------------------------------------------------------------
załącznik nr 8:
- Uchwała Nr X/70/07 Rady Gminy Luzino z dnia 30.08.2007 r. w sprawie budżetu gminy na 2007 rok
----------------------------------------------------------------------
załączniki nr 9:
- Uchwała Nr VIII/58/07 Rady Gminy Luzino z dnia 26.04.2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Luzino za 2006 rok
- Uchwała Nr XXXII/292/06 Rady Gminy Luzino z dnia 27.04.2006 r. w sprawie rozpatrywania sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2005 i udzielenia Wójtowi Gminy Luzino absolutorium za rok 2005
----------------------------------------------------------------------
załączniki nr 10:
- Uchwała Nr 75/III/2006 Regionalenj Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dn. 13.04.2006 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2005 r.
- Uchwała Nr 65/III/2007 Regionalenj Izby Obrachunkowej z dnia 6.0.2007 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2006
----------------------------------------------------------------------
załącznik nr 11:
- zaświadczenie o numerze REGON
----------------------------------------------------------------------
załączniki nr 12:
- zaświadczenie ZUS o niezaleganiu płatności
- zaświadczenie US o niezaleganiu płatności
- zaświadczenie o nadaniu Nr NIP
----------------------------------------------------------------------
załacznik nr 13:
- uchwała RG w sprawie wyboru Skarbnika Gminy oraz zaświadczenie GKW o wyborze Wójta Gminy
----------------------------------------------------------------------
- przetarg na rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej ul. Kopernika, Sobieskiego, Kościuszki, Konopnickiej i ks. Gończa w Luzinie - I etap - oferty do 17.09.2007 r., specyfikacja, opis techniczny, przedmiar i mapa
==================================================
- przetarg na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół - oferty do 06.09.2007 r. , specyfikacja
==================================================
- przetarg na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i OSW w Wejherowie- oferta do 24.08.2007 r., specyfikacja
==================================================
- przetarg na ochronę osób i mienia Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych gminy- oferty do 24.08.2007 r., specyfikacja
==================================================
- przetarg na rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej ul. Kopernika, Sobieskiego, Kościuszki, Konopnickiej i ks. Gończa w Luzinie - I etap - oferty do 22.08.2007 r. - ogłoszenie, specyfikacja, opis techniczny, przedmiar i mapa,
=================================================
- przetarg na ochronę osób i mienia Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych gminy- oferty do 13.08.2007 r. , specyfikacja
==================================================
- przetarg na Projekt kanalizacji sanitarnej – budowa kolektorów i przyłączy domowych w m. Luzino - oferty do 24.07.2007 , specyfikacja zamówienia ,
odpowiedź na zapytanie dot. przetargu
==================================================
- przetarg na remont ulicy Młyńskiej w Luzinie na odcinku o długości 402 mb - oferty do 05.06.2007 r., specyfikacja przetargu, opis techniczny i przedmiar,
odpowiedź na zapytanie dot. przetargu
==================================================
- przetarg na wykonanie warstwy ścieralnej na ulicy Słonecznej w Luzinie o długości 344,00 mb - oferty do 27.04.2007 r., specyfikacja przetargu
==================================================
przetarg na remonty bieżące obiektów komunalnych – budynki szkolne, administracyjne, budynki komunalne na terenie gminy Luzino w branży budowlanej, elektrycznej, sanitarnej w 2007 roku. – na wartość do 180.000 zł - oferty do 24.04.2007 r. , specyfikacja przetargu
==================================================
- przetarg na budowę chodników na terenie Gminy Luzino przy ul. Brzozowej w Luzinie – 330 mb, chodnik w Robakowie – 170 mb, przy ul. Wiejskiej w Kębłowie – 110 mb, chodnik w Zelewie – 200 mb, przy ul. Wilczka w Luzinie – 90 mb, chodnik w Wyszecinie – 115 mb o łącznej długości 1015 mb- oferty do 18.04.2007 r. , specyfikacja przetargu, książka przedmiarów
==================================================
- Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej, położonej we wsi Luzino , zapisanej w KW 27129 nr 1451/5 obszaru 925 m2 , cena wywoławcza - 29.300 + VAT. - przetar w dniu 23.03.2007 r.
==================================================
- przetarg na sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie gminy Luzino w 2007 roku - oferty do 02.02.2007 r., specyfikacja przetargu
==================================================
==================================================
- przetarg na wykonanie odcinków sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych w gminie Luzino w 2007 roku - oferty do 07.02.2007 r.
- specyfikacja przetargu
==================================================
przetarg na wynajem maszyn i części transporu do napraw ulic i dróg gminnych na terenie gminy Luzino w 2007 r. - oferty do 10.01.2007 r., specyfikacja