ARCHIWUM - Gmina Luzino

PRZETARGI ARCHIWALNE ROK 2009

 


 

 

- OGŁOSZENIE O PRZETARGU - WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH SEGREGOWANYCH I NIESEGREGOWANYCH Z TERENU GMINY LUZINO W 2010 ROKU - oferty do 21.12.2009r.
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
===============================================
- OGŁOSZENIE O PRZETARGU - USUWANIE AWARII, BIEŻĄCE REMONTY SIECI WOD - KAN, WYMIANA WODOMIERZY I ODBIORY PRZYŁĄCZY NA TERENIE GMINY LUZINO W 2010 ROKU - oferty do 17.12.2009 r.
- specyfikacja przetargu
===============================================
- OGŁOSZENIE O PRZETARGU - Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych, położonych we wsi Dąbrówka - wadium do 01.12.2009 r., przetarg w dniu 08.12.2009 r.
===============================================
- OGŁOSZENIE O PRZETARGU - Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Luzinie od ulicy Młyńskiej do ulicy Mickiewicza - oferty do 10.12.2009 r.
- specyfikacja przetargu
- specyfikacja techniczna
- przedmiar
- projekt str. 1-5
- profil podłużny
- inne załączniki graficzne
===============================================

- OGŁOSZENIE O PRZETARGU - BUDOWA CHODNIKA PRZY ULICY LIPOWEJ W LUZINIE - oferty do 27.10.2009 r. UWAGA! zmiana terminu składania ofert do 02.11.2009 r.
- specyfikacja zamówienia
- opis techniczny
- przedmiar - UWAGA! AKTUALIZACJA dokumentu w dniu 28.10.2009 r.

- odpowiedź z dnia 26.10.2009 r. na zapytanie odnośnie przetargu z dnia 23.10.2009 r.
- Informacja o przesunięciu terminu składania ofert do dnia 29.10.2009 r. (ogłoszenie nieaktualne)
- Informacja o przesunięciu terminu składania ofert do dnia 02.11.2009 r.

=========================================================
- OGŁOSZENIE O PRZETARGU - DOSTAWA WĘGLA DO SZKÓŁ I BUDYNKÓW ADMINISTRACYJNYCH URZĘDU GMINY LUZINO W SEZONIE GRZEWCZYM 2009/2010 - oferty do 12.10.2009 r.
- specyfikacja zamówienia
=========================================================
- OGŁOSZENIE O PRZETARGU - WYKONANIE MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI KĘBŁOWO, KOCHANOWO ORAZ FRAGMENTÓW WSI ZELEWO , KĘBŁOWO - oferty do 13.10.2009 r.
- specyfikacja przetargu
ZAŁĄCZNIKI:

- Uchwała Nr XXIX/264/2009 Rady Gminy Luzino z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Kębłowo (wsie Kębłowo i Kochanowo), gmina Luzino
- załącznik graficzny do uchwały Nr XXIX/264/2009 rok

- uchwała Nr XXXIII/287/2009 Rady Gminy Luzino z dnia 31 sierpnia 2009 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Zelewo (część działki nr 7/9 ), gmina Luzino.
- załączniki graficzne do uchwały XXXIII/287/09

- uchwała Nr XXXIII/297/2009 Rady Gminy Luzino z dnia 31 sierpnia 2009 roku w sprawie zmiany części miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
- Wieś Kębłowo, część działki nr 329/7, (obecnie działki nr 329/14, 329/15, 329/16, 329/17, 329/18, 329/20, 329/21, 329/22, 329/23, 329/24, 329/29, 329/30, 329/31, 329/32, 329/33, 329/34, 329/36, 329/37, 329/38, 329/39, 329/42, 329/43, 329/44, 329/45, 329/46, 329/47, 329/48, 329/49 ), gmina Luzino
- Wieś Kębłowo, część działki nr 333/12, ( obecnie działki nr 333/13, 333/14, 333/15, 333/16, 333/18, 333/19, 333/20, 333/21, 333/22, 333/23, 333/24, 333/25, 333/26, 333/27, 333/28, 333/29, 333/70, 33/71), gmina Luzino
- Wieś Kębłowo, działka nr 335/1, ( obecnie działki nr 335/9, 335/10, 335/11, 335/12, 335/13, 335/14 ), gmina Luzino
-Wieś Kębłowo, działki nr 348/15, 348/16, 348/17, 348/18, 348/19, gmina Luzino
-Wieś Kębłowo, działki nr 348/21, 348/22, 348/23, 348/24, 348/25, 348/26, 348/27, 348/28, 348/29, 348/30, gmina Luzino
-Wieś Kębłowo, część działki nr 375/16, ( obecnie działki nr 375/17, 375/18, 375/19, 375/20, 375/21, 375/22, 375/24, 375/25, 375/26, 375/27, 375/29, 375/30, 375/31, 375/33, 375/34, 375/35, 375/36, cz. dz. nr 375/32), gmina Luzino
-Wieś Kębłowo, część działki nr 380/35, ( obecnie działki nr 380/36, 380/37, 380/38, 380/39, 380/40, 380/41, 380/44, 380/45, 380/46, 380/47, 380/48, 380/49 ), gmina Luzino
-Wieś Kębłowo, część działki nr 383/25, (obecnie działki nr 383/33, 383/34, 383/35, 383/37, 383/38, 383/39, 383/40, 383/41, 383/42, 383/43, 383/45, 383/46, 383/47, 383/48, 383/49, 383/50, 383/52, 383/53, 383/54, 383/55, 383/56, 383/57) gmina Luzino
-Wieś Kębłowo, część działki nr 369/2, gmina Luzino
zatwierdzonych Uchwałą Nr XXXIV/256/02 Rady Gminy Luzino z dnia 15 marca 2002
/ Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 28, poz. 682 z dnia 06 maja 2002 r. /

- załączniki graficzne do uchwały XXXIII/297/09
========================================================================
UWAGA!
- informacja z dnia 28.09.2009 r. dot. przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert do dnia 06.10.2009 r.
- OGŁOSZENIE O PRZETARGU - Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 500 000 PLN na okres do 31.12.2014 roku na sfinansowanie wydatków majątkowych budżetu Gminy na 2009rok związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą „PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ KNIEWO -ŁEBNO wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku ul. WILCZKA w Luzinie” 1 390 000,00 zł oraz na sfinansowanie środków własnych gminy, stanowiących udział przy kontynuacji zadania, realizowanego w ramach wydatków majątkowych budżetu Gminy na 2009 rok po nazwą „Budowa chodnika i wjazdów przy ul. Lipowej w Luzinie” 110 000,00 zł, z terminem realizacji postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego do 30.11.2009 r. - oferty do 29.09.2009 r.

specyfikacja przetargu

ZAŁĄCZNIKI DO PRZETARGU:

- Uchwała Nr 115/g243/K/III/09 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 29.09.2009 r. o możliwości spłaty kredytu

UCHWAŁA NR XXXIII/285/2009 RADY GMINY LUZINO z dnia 31 sierpnia 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

- zaświadczenie o nadaniu Nr NIP
- zaświadczenie o numerze REGON
- uchwała RG w sprawie wyboru Skarbnika Gminy oraz zaświadczenie GKW o wyborze Wójta Gminy
- UCHWAŁA Nr XVII/154/2008 Rady Gminy Luzino z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Luzino za 2007 r.
- UCHWAŁA Nr XXIX/260/2009 Rady Gminy Luzino z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Luzino za 2008 rok

- UCHWAŁA Nr 120/g243/D/III/08 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu oraz prognozie kształtowania się długu publicznego Gminy Luzino
- UCHWAŁA Nr 119/g243/P/III/08 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Luzino na 2009 rok wraz z infoprmacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami
- UCHWAŁA Nr 022/g243/R/III/09 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 31 marca 2009 r. dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu gminy Luzino za 2008 rok.

BUDŻET 2007:
- Uchwała Nr 151/III/2006 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 15.12.2006 r. w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Luzino na 2007 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami
- Rb NDS - sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za 2007 r.
- Rb-Z - sprawozdanie o stanie zobowiązań za 2007 r.
- Uchwała Nr 032/g243/R/III/08 RIO w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu

BUDŻET 2008:
- Rb NDS - sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za 2008
- Rb-Zb - sprawozdanie o stanie zobowiązań za 2008
- Rb 28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków za 2008 - strony 1-7, str. 8-14,
strony 15-20
- Rb-S27 - sprawozdanie z wykonania planu dochodów za 2008


BUDŻET 2009:
- RB NDS za - sprawozdanie o nadwyżce/deficycie I półrocze 2009
- Rb-Z - sprawozdanie o stanie zobowiiązań weług tytułów dłużnych ... za I półrocze 2009 r.
- Rb-27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów za I półrocze 2009 strony 1-4, strony 5-8,
- Rb-28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków za I półrocze 2009 str 1-7, str. 8-14
str. 15-20

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA:
- odpowiedź z dnia 25.09.2009 r. na zapytanie z dnia 22.09.2009 r.
- informacja z dnia 28.09.2009 r. dot. przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert do dnia 06.10.2009 r.

===============================================================

- OGŁOSZENIE O PRZETARGU - Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych, położonych we wsi Dąbrówka - wadium do 30.10.2009 r., przetarg w dniu 05.11.2009 r.
===============================================================

- OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia 29.07.2009 r.– PEŁNIENIE FUNKCJI KOORDYNATORA PROJEKTU INWESTYCYJNEGO „PRZEBUDOWA DROGI POWATOWEJ KNIEWO – ŁEBNO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ NA ODCINKU UL. WILCZKA W LUZINIE”

- SPECYFIKACJA
UWAGA!
PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT DO DNIA 19.08.2009 R.(tutaj)
======================================================================
- OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia 24.07.2009 r.– „Przebudowa drogi powiatowej Kniewo – Łebno wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku ul. Wilczka w Luzinie” - oferty do 14.08.2009 r.
- SPECYFIKACJA
- PRZEDMIAR
- PRZEDMIAR DODATKOWY
- tabela nr 1
- tabela nr 2
- tabela nr 3
- tabela nr 4
OPIS TECHNICZNY:
- strona tytułowa
- opis
RYSUNKI:
plan sytuacyjny wilczka 1
plan sytuacyjny wilczka 2
plan sytuacyjny wilczka 3
rys. 2.1. profil podłużny
rys. 2.2. profil podłużny
rys. 2.3. profil podłużny
rys. 3.1. przekroje poprzeczne
rys. 3.2. przekroje poprzeczne
rys. 3.3. przekroje poprzeczne
rys. 3.4 przekroje poprzeczne
rys. 3.5. przekroje poprzeczne
rys. 3.6. przekroje poprzeczne
rys. 3.7. przekroje poprzeczne
rys. 4.1. przekroje normalne
rys. 4.2. przekroje normalne
rys 5.1.- 5.2. przekroje konstrukcyjne
rys 5.3.- 5.4. przekroje konstrukcyjne
rys 5.5.-5.6. przekroje konstrukcyjne

SPECYFIKACJE TECHNICZNE:
strona tytułowa
D-01.01.01. odtworzenie trasy
D-01.02.01. usunięcie drzew
D-01.02.02 zdjęcie humusu
D-01.02.04 rozbiórka
D-02.00.01 roboty ziemne wymag
D-02.01.01 rob_ziemne_wykopy
D-04.01.01 koryto
D-04.02.01 w-wy odsączające
D-04.02.01A w-wy z geotkaniny
D-04.03.01 skropienie asfaltem
D-04.04.02 podbud_kruszywo_łam
D-04.05.01 stabiliz_gruntu_krusz_cementem
D-04.06.01 podbud_z_chud_bet
D-04.06.02 podbud_z_betonu B-20
D-04.07.01 podbud_z_bet_asfalt
D-04.08.01 wyrównanie asfaltowo-min
D-05.01.02 nawierz_grunt_ulepszona
D-05.03.05 beton asfaltowy
D-05.03.11 frezowanie
D-05.03.13 naw_SMA
D-05.03.23 nawierzchnia z kostki bet. i brukowej
D-05.03.26 geokompozyt
D-06.01.01 umocnienie_skarp
D-08.01.01 krawężniki betonowe
D-08.03.01 bet. obrzeża chodnikowe
D-M000000- wymag_ogólne ST

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO PRZETARGU:
- odpowiedzi z dnia 31. 07.2009 r. na zapytania z dnia 27.07.2009 i 30.07.2009 r.
- odpowiedź z dnia 03.08.2009 r. na zapytanie z dnia 30.07.2009 r.
- odpowiedź z dnia 11.08.2009 r. na zapytanie z dnia 6.08. 2009 r.
- odpowiedź z dnia 11.08.2009 r. na zapytanie z dnia 6.08. 2009 r.
- odpowiedź z dnia 11.08.2009 r. na zapytanie z dnia 6.08. 2009 r.
- odpowiedź z dnia 11.08.2009 r. na zapytanie z dnia 6.08. 2009 r.
- odpowiedź z dnia 11.08.2009 r. na zapytanie z dnia 5.08. 2009 r.
- odpowiedź z dnia 11.08.2009 r. na zapytanie z dnia 6.08. 2009 r.
- odpowiedź z dnia 11.08.2009 r. na zapytanie z dnia 7.08. 2009 r.
- odpowiedź z dnia 12.08.2009 r. na zapytanie z dnia 12.08. 2009 r.

UWAGA!
PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT DO DNIA 19.08.2009 R.(kliknij tutaj)

załączniki do odpowiedzi:
- decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
- decyzja o wycince drzew
- decyzja - pozwolenie na budowę
- przekrój poprzeczny - odwodnienie pasa drogowego
================================================================
- Informacja o wynikach przetargu z dnia 09.03.2009 r. sprzedaż działki nr 49/6 o pow. 1.511 m2 w Dąbrówce

- Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 04.03.2009r. - WYNAJEM MASZYN I CZĘŚCI TRANSPORTU DO NAPRAW DRÓG I ULIC NA TERENIE GMINY LUZINO W 2009 ROKU - termin składania ofert 12.03.2009r.
- Secyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

===================================================================
- OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia 03.02.2009 r. - REMONTY BIEŻĄCE DROBNEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ I OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH - oferty do 24.02.2009 r.
- specyfikacja zamówienia
- odpowiedź z dnia 11.02.2009 r. na zapytanie z dnia 06.02.2009 r.
===========================================================
- ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Dąbrówce - wadium do 02.03.2009 r.
===========================================================

- OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia 21.01.2009 - PRZEBUDOWA ULICY SŁONECZNEJ W LUZINIE
- oferty do19.02.2009 r.

- specyfikacja zamówienia
- przedmiar
- projekt
- specyfikacja techniczna

- modyfikacja specyfikacji z dnia 11.02.009 r.

- odpowiedź z dnia 11.02.009 r. na zapytanie z dnia 09.02.2009 r.

===========================================================
- OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia 19.01.2009 r. - BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ OD SKRZYŻOWANIA UL. WSCHODNIEJ I SŁONECZNEJ DO KOŃCA ISTNIEJĄCEJ UL. SŁONECZNEJ W LUZINIE - 307 METRÓW - oferty do 17.02.2009 r.
- specyfikacja zamówienia
- specyfikacja techniczna
- rys. 1 plan sytuacyjny
- rys 2. profil podłużny
- rys 3. profil podłużny - rozwinięcie
- strona tytułowa projektu przebudowy ul. Słonecznej
- opis techniczny przebudowy ul. Słonecznej
- przedmiar przebudowy ul. Słonecznej

- odpowiedź z dnia 29.01.2009 r. na zapytanie z dnia 28.01.2009 r.
- odpowiedź z dnia 03.02.2009 r. na zapytanie z dnia 02.02.2009 r.
==========================================================
- ogłoszenie o przetargu - WYKONYWANIE ODCINKÓW SIECI WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH ORAZ PRZYŁĄCZY DO BUDYNKÓW KOMUNLANYCH NA TERENIE GMINY LUZINO W 2009 ROKU - oferty do 03.02.2009 r.
- specyfikacja
***
- odpowiedź z dnia 27.01.2009 r. na zapytanie z dnia 26.01.2009 r. w sprawie przetargu
==========================================================

- ogłoszenie o przetargu - WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH SEGREGOWANYCH Z TERENU GMINY LUZINO W 2009 ROKU - oferty do 19.01.2009 r.
- specyfikacja