ARCHIWUM - Gmina Luzino

PRZETARGI ARCHIWALNE ROK 2010

 


 

 

- Ogłoszenie o zamówieniu z dnia15.12.2010 r. - "Dożywianie dzieci w szkołach gminy Luzino w 2011 r."
- Oferta wykonawcy
- Wzór cennika
- Oświadczenie nr 1
- Istotne warunki umowy
- Oświadczenie nr 2
- Oświadczenie nr 3
- Wykaz kadry wraz z oświadczeniem
- Oświadczenie nr 4
- Zobowiązanie
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
============================================
- ogłoszenie o zamówieniu z dnia 10.12.2010 r. - WYWÓZ ŚCIEKÓW ZE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE GMINY LUZINO - sprawa nr ZP/62/U/2010
- SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
- Załącznik 1a 1b 1c
============================================
- ogłoszenie o zamówieniu z dnia 3.12.2010 r. - WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH NIESEGREGOWANYCH I SEGREGOWANYCH Z TERENU GMINY LUZINO
- SIWZ
- załącznik 1a,1b - WZÓR CENNIKA
============================================
- ogłoszenie o zamówieniu z dnia 26.11.2010 r. - KONSERWACJĘ, BIEŻĄCE NAPRAWY ORAZ USUWANIE AWARII SIECI WODNO - KANALIZACYJNEJ WRAZ Z WYMIANĄ WODOMIERZY I ODBIORAMI PRZYŁĄCZY NA TERENIE GMINY
- SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
============================================
- WYKAZ z dnia 24.11.2010 r. - NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY - niezabudowana działka położona we wsi Luzino (działka nr 913/30 pow. 77 m2) - w trybie przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiednich ( działek nr 913/19 i nr 913/26)
============================================
- ogłoszenie o zamówieniu z dnia 10.11.2010 r. - SPRAWOWANIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA - WYMIANA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W ULICY ŁĄKOWEJ W LUZINIE - oferty do 22.11.2010 r.
- SIWZ
- Dokumentacja projektowa - opis
- Dokumentacja projektowa - rysunki Węzły Łąkowa
- mapa część 1
- mapa część 2
- mapa część 3
- Przedmiar robót- ul. Łąkowa
- mapa część 4
- Specyfikacja techniczna
============================================
- ogłoszenie o zamówieniu z dnia 8.11.2010 - WYMIANA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W ULICY ŁĄKOWEJ W LUZINIE - sprawa nr ZP/56/R/2010
- SIWZ ZP 56 wodociągi
- Dokumentacja projektowa - opis
- Dokumentacja projektowa - rysunki Węzły Łąkowa
- mapa część 1
- mapa część 2
- mapa część 3
- mapa część 4
- Przedmiar robót- ul. Łąkowa
- Specyfikacja techniczna

wyjaśnienia:
- wyjaśnienia do SIWZ z dnia 16.11.2010 r.
====================================================
- ogłoszenie o zamówieniu z dnia 28.10.2010 - Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej we wsi Kębłowo - etap I- oferty do 15.11.2010 r.
- SIWZ
- Projekt Budowlany Rozbudowy Budynku Szkoły Podstawowej we wsi Kębłowo
- Opis Techniczny Konstrukcyjny Budowy Łącznika Przy Szkole Podstawowej w Kębłowie
- Część Sanitarna
- Przedmiar - obmiar robót, Kębłowo
- Specyfikacja Techniczna, Kębłowo
====================================================
- ogłoszenie o zamówieniu z dnia 19.10.2010 - UDZIELENIE I OBSŁUGĘ KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 4.036.391,00 PLN NA FINANSOWANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY LUZINO ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH - sprawa nr ZP/48/U/2010
- SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
- Uchwała nr 122/g243/P/III/09 w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Luzino na rok 2010
- Uchwała nr 110/g243/P/III/10
- Uchwała o powołaniu Skarbnika
- uchwała RG - w sprawie budżetu na rok 2010
- Uchwała RG w sprawie kredytu
- Uchwała RG w sprawie kredytu - zmieniająca
- Uchwała RIO - rok 2009
- Załącznik nr 2 do uchwały RG w sprawie budżetu na rok 2009
- Uchwała RIO - w sprawie sfinansowania deficytu
- Uchwała RIO w sprawie udzielenia absolutorium Wójt
- Decyzja w sprawie nadania numeru NIP
- Informacja o planowanych dochodach i wydatkach
- Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2009
- Wykaz instytucji w krótych gmina Luzino korzysta z pożyczek
- Wykaz jednostek powiązanych kapitałowo i organizacyjnie z gminą Luzino
- Zarządzenie w sprawie prognozy długu obejmujący przedmiotowy kredyt
- Zaświadczenie o nadaniu REGON
- Zaświadczenie o niezaleganiu z opłaceniem podatku z US
- Zaświadczenie o niezaleganiu z opłaceniem składek z ZUS
- Zaświadczenie o powołaniu Wójta
Sprawozdanie na dzień 31.12.2009 r.
- Kwartalne Sprawozdanie nr 0C3B93B417567A7B
- Kwartalne Sprawozdanie nr 1F2B21C7C872A223
- Kwartalne Sprawozdanie nr 1F8E6BA853F267D0
- Roczne Sprawozdanie nr E7C244B5D2D5389C
- Roczne Sprawozdanie nr 9336E7CE6E2A32A8
Sprawozdanie za II kwartał 2010 r.
- Kwartalne Sprawozdanie nr 8DBEAF479E66DF92
- Kwartalne Sprawozdanie nr 3317867C382E818F
- Kwartalne Sprawozdanie nr D0978EEBAD24EA9F
- Miesięczne Sprawozdanie nr FAEDBC273603180E
- Miesięczne Sprawozdanie nr BA72677DC044C4BF
Odpowiedzi na zapytania w sprawie SIWZ:
- zmiana nr 1 do siwz ZP/48/U/2010
- informacja o sytuacji finansowej 2010 r.
- uchwała nr 086 w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Luzino informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2010 r.
- uchwała nr 438 w sprawie budżetu Gminy na 2010 rok
- wyjaśnienia nr 1
- wyjaśnienia nr 2 z dnia 22.10.2010 r.
- wyjaśnienia nr 3 z dnia 25.10.2010 r.
=========================================================

-Ogłoszenie o zamówieniu -Ochrona osób i mienia urzędu gminy i jednostek organizacyjnych- oferty do 25.08.2010
-SIWZ
=========================================================
- Ogłoszenie o zamówieniu -SPRAWOWANIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA: BUDOWA I REMONT CHODNIKÓW ORAZ BUDOWA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEG PRZY DROGACH GMINNYCH I POWIATOWYCH NA TERENIE GMINY LUZINO - oferty do 19.08.2010 r.
- SIWZ (wersja WORD), SIWZ (wersja pdf)
Inne załączniki:
SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (wersja WORD),
(wersja pdf)
- Plan sytuacyjny Luzino ul. Robakowska
- Konstrukcja Luzino ul. Robakowska
- Plan sytuacyjny Sychowo
- Przekrój konstrukcyjny chodnika Sychowo
- Przekrój konstrukcyjny wjazdów Sychowo
- Zadanie nr 1 - Przedmiar robót chodnik Sychowo
- Zadanie nr 2 - Przedmiar robót ciąg pieszo-rowererowy
- Zadanie nr 3 - Przedmiar robót chodnik Robakowo
- Zadanie nr 4 - Przedmiar robót chodnik ul. Słoneczna
- Zadanie nr 5 - Przedmiar robót chodnik ul. Strzebielińska
=========================================================
- Ogłoszenie o zamówieniu - BUDOWA I REMONT CHODNIKÓW ORAZ BUDOWA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO PRZY DROGACH GMINNYCH I POWIATOWYCH NA TERENIE GMINY LUZINO - oferty do 24.08.2010 r.
- SIWZ (wersja WORD), SIWZ (wersja pdf)
SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (wersja WORD),
(wersja pdf)
- Plan sytuacyjny Luzino ul. Robakowska
- Konstrukcja Luzino ul. Robakowska
- Plan sytuacyjny Sychowo
- Przekrój konstrukcyjny chodnika Sychowo
- Przekrój konstrukcyjny wjazdów Sychowo
- Zadanie nr 1 - Przedmiar robót chodnik Sychowo
- Zadanie nr 2 - Przedmiar robót ciąg pieszo-rowererowy
- Zadanie nr 3 - Przedmiar robót chodnik Robakowo
- Zadanie nr 4 - Przedmiar robót chodnik ul. Słoneczna
- Zadanie nr 5 - Przedmiar robót chodnik ul. Strzebielińska
====================================================================

- Ogłoszenie o zamówieniu - OCHRONA OSÓB I MIENIA URZĘDU GMINY I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY - oferty do 02.08.2010 r.
- SIWZ
Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ
wyjaśnienia nr 2 do SIWZ z dnia 29.07.2010 r.
===========================================================================
- Ogłoszenie o zamówieniu - SPRAWOWANIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ PROJEKTU: ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W LUZINIE - oferty do 14.07.2010 r.
- SIWZ
- przedmiar
- Specyfikacja techniczna
- Pozwolenie wodno-prawne przetarg oczyszcz 05 2010
- załączniki - dokumentacja techniczna
===========================================================================
- Ogłoszenie o zamówieniu - SPRAWOWANIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA BUDOWA, REMONT I PRZEŁOŻENIE SIECI WODOCIĄGOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI I URZĄDZENIAMI TOWARZYSZĄCYMI W MIEJSCOWOŚCI ZELEWO I KĘBŁOWO- oferty do 13.07.2010 r.
- SIWZ
- przedmiar
- specyfikacja techniczna
- OPIS (tytuł), OPIS TECHNICZNY
- MAPA sytuacyjno-wysokościowa:
str. 1, str. 2, str. 3, str. 4, str. 5, str. 6, str. 7, str. 8, str. 9,str. 10, str.11, #plik: str. 12#, str. 13, str. 14, str. 15, str. 16, str.17, str. 18, str. 19.

============================================================================
- Ogłoszenie o zamówieniu - SPRAWOWANIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA - ODNOWA NAWIERZCHNI ULICY KASZUBSKIEJ I SZKOLNEJ W LUZINIE - oferty do 8.07.2010 r.
- SIWZ
1.Dokumentacja projektowa, STWiOR, przedmiar nawierzchnia:
- Nawierzchnia
2. Dokumentacja projektowa, STWiOR, przedmiar miejsca postojowe:
- Miejsca postojowe

============================================================================
- Ogłoszenie o zamówieniu - Odnowa nawierzchni ulicy Kaszubskiej i Szkolnej w Luzino - sprawa Zp/25/R/2010
- SIWZ
1.Dokumentacja projektowa, STWiOR, przedmiar nawierzchnia:
- Nawierzchnia
2. Dokumentacja projektowa, STWiOR, przedmiar miejsca postojowe:
miejsca postojowe
=============================================================================

- OGŁOSZENIE O PRZETARGU - BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W DĄBRÓWCE, GM. LUZINO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU - oferty do 16.02.2010 r.
UWAGA! - przesunięcie terminu składania ofert do dnia 18.02.2010 r.
- SIWIZ
- pozostałe załączniki do ogłoszenia
UWAGA: przesunięcie terminu wykonania robót budowlanych w ww. postępowaniu do dnia 14.05.2011 r. Zmiana obejmuje punkt IV SIWZ Termin wykonania zamówienia wg SIWZ – 30.06.2011 r., więcej tutaj
***
- odpowiedzi z dnia 10.02.2010 r. do zapytań w sprawie przetargu
- odpowiedzi z dnia 11.02.2010 r. do zapytań w sprawie przetargu
- odpowiedzi z dnia 11.02.2010 r. do zapytań w sprawie przetargu
==================================================
- OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - SPRAWOWANIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA: REMONT DROGI GMINNEJ NR 1453 G (KĘBŁOWO - DK NR 6 - UL. WIEJSKA) I DROGI POWIATOWEJ NR 1451 G NA ODCINKU KĘBŁOWO - ZELEWO WRAZ Z BUDOWĄ CIĄGÓW PIESZO - ROWEROWYCH, REALIZOWANEGO W RAMACH NARODOWEGO PROGRAMU PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008-2011 - oferty do 07.06.2010 r.
- SIWZ
1. REMONT DROGI GMINNEJ I POWIATOWEJ
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA :
- Projekt 1, - Projekt 2 , - Projekt 3 , - Projekt 4 ,- Projekt 5 , - projekt 6 , - Projekt 7 , - Projekt 8 , - Projekt 9 ,
- projekt 10 , - Projekt 11, - Projekt 12 , - Projekt 13 , - Projekt 14 , - Projekt 15, - projekt 16
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
Przedmiar
2.REMONT KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI UL. WIEJSKIEJ W KĘBŁOWIE
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA :
Projekt 1 - konstrukcja, Projekt 2 - konstrukcja, Projekt 3 - konstrukcja
Projekt 4 - konstrukcja, Projekt 5 - konstrukcja
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
- PRZEDMIAR
3. REMONT ISTNIEJĄCEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W KĘBŁOWIE W OBRĘBIE SKRZYŻOWANIA ULIC WIEJSKIEJ, CHŁOPSKIEJ I LUDOWEJ
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA:
PROJEKT 1 ,Projekt 2 , Projekt 3
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
- PRZEDMIAR
4. BUDOWA CHODNIKA PRZY ULICY CHŁOPSKIEJ I ŚCIEZKI ROWEROWEJ WZDŁUŻ UL. LUDOWEJ W KĘBŁOWIE
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ORAZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓR:
projekt 1 /STT,projekt 2 /STT,projekt 3 /STT,Projekt 4 /STT
projekt 5 /STT,projekt 6 /STT,Projekt 7 /STT,Projekt 8 /STT
projekt 9 /STT, projekt 10 /STT,projekt 11 /STT,Projekt 12 /STT
Projekt 13 /STT,projekt 14 /STT,Projekt 15 /STT,Projekt 16 /STT, Projekt 17 /STT,Projekt 18 /STT,projekt 19 /STT,
projekt 20 /STT,Projekt 21 /STT,Projekt 22 /STT, Projekt 23 /STT,Projekt 24 /STT,projekt 25 /STT, Projekt 26 /STT, Projekt 26 /STT,projekt 27 /STT, Projekt 28 /STT,Projekt 29 /STT, Projekt 30 /STT, projekt 31 /STT,
- PRZEDMIAR
5. BUDOWA CHODNIKA W KOCHANOWIE - ETAP I
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA:
PROJEKT 1,PROJEKT 2 ,PROJEKT 3 ,Projekt 4 , projekt 5 ,Projekt 6 , projekt 7
-Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
- PRZEDMIAR STR TYTUŁOWA
- przedmiar
6. WYKONANIE PROGU ZWALNIAJĄCEGO PŁYTOWEGO
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA:
-projekt 1 ,-Projekt 2 ,- projekt 3 ,-Projekt 4 ,-Projekt 5
- przedmiar
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

===================================================================

- OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - SPRAWOWANIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ PROJEKTU ROZBUDOWA SZKOŁY W SYCHOWIE O POMIESZCZENIA DYDAKTYCZNE I SALĘ GIMNASTYCZNĄ WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH RPO WP -oferty do 01.06.2010 r.
- SIWZ
- DOKUMENTACJA TECHNICZNA:
- architektura - projekty
- drewno klejone - specyfikacja techniczna
- drogi - przedmiar,- STT
- Instalacja elektryczna - projekt, specyfikacje techniczne
- Konstrukcja - projekt
- Specyfikacje - roboty budowlane
- Projekt architektoniczny budowlany
- Sanitarne
- Kotłownia
- Przedmiar - roboty budowlane
- Zbiornik bezodpływowły - przedmiar

==================================================================
- OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Luzinie - oferty do 02.06.2010 r.
- SIWZ
- przedmiar
- Specyfikacja techniczna
- Pozwolenie wodno-prawne przetarg oczyszcz 05 2010
- załączniki - dokumentacja techniczna

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA:
- odpowiedź na zapytanie z dnia 24.05.2010 r.
- odpowiedź na zapytanie z dnia 25.05.2010 r. (pdf),(word)
==================================================================
- OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa, remont i przełożenie sieci wodociągowej z przyłączami i urządzeniami towarzyszącymi w miejscowości Zelewo i Kębłowo - oferty do 02.06.2010 r.
- SIWZ
- przedmiar
- specyfikacja techniczna
- OPIS (tytuł), OPIS TECHNICZNY
- MAPA sytuacyjno-wysokościowa:
str. 1, str. 2, str. 3, str. 4, str. 5, str. 6, str. 7, str. 8, str. 9,str. 10, str.11, #plik: str. 12#, str. 13, str. 14, str. 15, str. 16, str.17, str. 18, str. 19.

========================================================================

- OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - REMONT DROGI GMINNEJ NR 1453 g (KĘBŁOWO-DK NR 6 – UL. WIEJSKA) I DROGI POWIATOWEJ NR 1451G NA ODCINKU KĘBŁOWO – ZELEWO WRAZ Z BUDOWĄ CIĄGÓW PIESZO-ROWEROWYCH, realizowanego w ramach „NARODOWEGO PROGRAMU PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008-2011 - TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA 28.05.2010R.
- SIWZ
1. REMONT DROGI GMINNEJ I POWIATOWEJ
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA :
- Projekt 1, - Projekt 2 , - Projekt 3 , - Projekt 4 ,- Projekt 5 , - projekt 6 , - Projekt 7 , - Projekt 8 , - Projekt 9 ,
- projekt 10 , - Projekt 11, - Projekt 12 , - Projekt 13 , - Projekt 14 , - Projekt 15, - projekt 16
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
Przedmiar
2.REMONT KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI UL. WIEJSKIEJ W KĘBŁOWIE
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA :
Projekt 1 - konstrukcja, Projekt 2 - konstrukcja, Projekt 3 - konstrukcja
Projekt 4 - konstrukcja, Projekt 5 - konstrukcja
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
- PRZEDMIAR
3. REMONT ISTNIEJĄCEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W KĘBŁOWIE W OBRĘBIE SKRZYŻOWANIA ULIC WIEJSKIEJ, CHŁOPSKIEJ I LUDOWEJ
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA:
PROJEKT 1 ,Projekt 2 , Projekt 3
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
- PRZEDMIAR
4. BUDOWA CHODNIKA PRZY ULICY CHŁOPSKIEJ I ŚCIEZKI ROWEROWEJ WZDŁUŻ UL. LUDOWEJ W KĘBŁOWIE
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ORAZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓR:
projekt 1 /STT,projekt 2 /STT,projekt 3 /STT,Projekt 4 /STT
projekt 5 /STT,projekt 6 /STT,Projekt 7 /STT,Projekt 8 /STT
projekt 9 /STT, projekt 10 /STT,projekt 11 /STT,Projekt 12 /STT
Projekt 13 /STT,projekt 14 /STT,Projekt 15 /STT,Projekt 16 /STT, Projekt 17 /STT,Projekt 18 /STT,projekt 19 /STT,
projekt 20 /STT,Projekt 21 /STT,Projekt 22 /STT, Projekt 23 /STT,Projekt 24 /STT,projekt 25 /STT, Projekt 26 /STT, Projekt 26 /STT,projekt 27 /STT, Projekt 28 /STT,Projekt 29 /STT, Projekt 30 /STT, projekt 31 /STT,
- PRZEDMIAR
5. BUDOWA CHODNIKA W KOCHANOWIE - ETAP I
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA:
PROJEKT 1,PROJEKT 2 ,PROJEKT 3 ,Projekt 4 , projekt 5 ,Projekt 6 , projekt 7
-Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
- PRZEDMIAR STR TYTUŁOWA
- przedmiar
6. WYKONANIE PROGU ZWALNIAJĄCEGO PŁYTOWEGO
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA:
-projekt 1 ,-Projekt 2 ,- projekt 3 ,-Projekt 4 ,-Projekt 5
- przedmiar
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO PRZETARGU:
- odpowiedzi na zapytania z dnia 19.05.2010 r.
- odpowiedź na prośbę z dnia 19.05.2010 r.,załącznik graficzny projektu
- Odpowiedź na zapytanie z dn. 20.05.2010r.
- Odpowiedź na zapytanie z dn. 20.05.2010r, załączniki do niniejszej odpowiedzi:
- STWiOR PORĘCZE
- STWOIR ROWY

===============================================================================

- OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROZBUDOWA SZKOŁY W SYCHOWIE O POMIESZCZENIA DYDAKTYCZNE I SALĘ GIMNASTYCZNĄ - oferty do 17.05.2010 r.
- SIWZ
- architektura - projekty
- drewno klejone - specyfikacja techniczna
- drogi - przedmiar,- STT
- Instalacja elektryczna - projekt, specyfikacje techniczne
- Konstrukcja - projekt
- Specyfikacje - roboty budowlane
- Projekt architektoniczny budowlany
- Sanitarne
- Kotłownia
- Przedmiar - roboty budowlane
- Zbiornik bezodpływowły - przedmiar

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO PRZETARGU:
- odpowiedź z dnia 10.05.2010 r. na zapytanie z dnia 07.05.2010 r.
============================================================

- OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Luzino - oferty do 11.05.2010 r.
- SIWZ
- specyfikacja techniczna
- przedmiary robót
- projekty techniczne

============================================================
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - PEŁNIENIE FUNKCJI KOORDYNATORA PROJEKTU INWESTYCYJNEGO W RAMACH PROJEKTU ROZBUDOWA SZKOŁY W SYCHOWIE O POMIESZCZENIA DYDAKTYCZNE I SALE GIMNASTYCZNĄ WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH RPO WP - oferty do 28.04.2010 r.
- specyfikacja zamówienia

- odpowiedzi z dnia 22.04.2010 r. na zapytania do przetargu
- odpowiedzi z dnia 23.04.2010 r. na zapytania do przetargu

=============================================================
- OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Równanie i profilowanie dróg gruntowych na terenie Gminy Luzino - oferty do 27.04.2010 r.
- specyfikacja zamówienia
=======================================================