ARCHIWUM - Gmina Luzino

Szanowni Mieszkańcy,

zapraszamy do portalu http://www.ekoportal.gov.pl/.

Ekoportal to miejsce w sieci, które ułatwi Państwu dotarcie do informacji znajdujących się na serwerach jednostek resortu środowiska.Celem portalu jest przedstawianie wiarygodnych informacji o środowisku i jego ochronie w sposób czytelny i umożliwiający szybkie dotarcie do treści.

Ideą portalu jest, aby informacje publikowane w serwisie były zrozumiałe, przejrzyste i łatwe w odbiorze, dlatego staramy się unikać branżowego słownictwa, języka przeznaczonego dla przepisów prawnych czy dokumentów strategicznych. Odbiorcą Ekoportalu jest każdy użytkownik sieci, który jest zainteresowany środowiskiem i jego ochroną.


- Program Ochrony Środowiska dla Gminy Luzino na lata 2016-2019


Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku 
***

- obwieszczenie w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach budowy stacji paliw w Kębłowie (zamieszczono w BIP - 19.01.2015 r.)

 

Karty typu A
Wnioski o wydanie decyzji
Wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych
Wnioski o ustalenie programu dostosowawczego


Karty typu B
Decyzje i postanowienia
Wskazania lokalizacyjne


Karty typu C
Projekty: polityk, strategii, planów lub programów

Karty typu D
Polityki, strategie, plany lub programy

Karty typu E
Raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
Raporty dotyczące realizacji przepisów o ochronie środowiska
Sprawozdania, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej
Analizy porealizacyjne
Przeglądy ekologiczne
Raporty o bezpieczeństwie
Dokumentacje mierniczo-geologiczne zlikwidowanych zakładów górniczych
Dane zawarte w księdze rejestrowej rejestru obszarów górniczych
Karty informacyjne złóż kopalin, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 50 ust. 1 pkt.2 lit. a ustawy z dnia 4 lutego 1994 - Prawo geologiczne i górnicze
Informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
Dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów


Karty typu F
Prognozy oddziaływania na środowisko
Dokumenty zawierające informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium
Rozstrzygnięcia przekazane przez państwo podejmujące przedsięwzięcie, które może oddziaływać na środowisko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Opracowania ekofizjograficzne
Rejestry substancji niebezpiecznych
Wyniki prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska
Rejestry poważnych awarii


Karty typu G
Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska

Karty typu H
Zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia

Karty typu I
Inne dokumenty
***

Wyszukiwanie kart informacyjnych