ARCHIWUM - Gmina Luzino

Protokoły kontroli Komisji Rewizyjnej:

Protokół kontroli Komisji Rewizyjnej Nr 1 /07 przeprowadzonej w okresie od 17.01.2007 do 18.01.2007
w zakresie kompleksowego utwardzania ulic, w tym ul. Wschodniej oraz Słonecznej i Dolnej


Protokół kontroli Komisji Rewizyjnej Nr 2 /07 przeprowadzonej w okresie od 17.01.2007 do 18.01.2007
w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic będących w zarządzie gminy Luzino


Protokół kontroli Komisji Rewizyjnej Nr 3 /07 przeprowadzonej w okresie od 08.02.2007 do 08.02.2007
w zakresie kontroli Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


Protokół kontroli Komisji Rewizyjnej Nr 4 /07 przeprowadzonej w okresie od 22.02.2007 do 22.02.2007
w zakresie kontroli przetargów organizowanych przez Urząd Gminy za II półrocze 2006 r.


Protokół kontroli Komisji Rewizyjnej Nr 5 /07 przeprowadzonej w okresie od 28.02.2007 do 28.02.2007
w temacie kontroli „Ocena realizacji uchwał i wniosków Rady Gminy za 2006 r.


Protokół kontroli Komisji Rewizyjnej Nr 6 /07 przeprowadzonej w okresie od 08.03.2007, 22.03.2007, 02.04.2007, 04.04.2007, 05.04.2007 w zakresie - Wykonanie budżetu gminy za 2006 rok

Protokół kontroli Komisji Rewizyjnej Nr 7 /07przeprowadzonej w okresie od 19.04.2007 w zakresie
1. Informacja o zaciągniętych kredytach, terminach spłat i zobowiązaniach,
2. Ocena realizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego,
3. Sprawdzenie realizacji wniosków dot. Szkoły Podstawowej w Sychowie


Protokół kontroli Komisji Rewizyjnej Nr 8 /07 przeprowadzonej w okresie od 10.05.2007 w zakresie
1. Sprawdzenia realizacji wniosków dot. Szkoły Podstawowej w Sychowie.
2. Analiza celowości wydatkowania środków finansowych na działalność Ochotniczej Straży Pożarnej w roku 2006.
3. Kontrola projektów organizacyjnych placówek oświatowych na rok szkolny 2007/2008.


Protokół kontroli Komisji Rewizyjnej Nr 9 /07 przeprowadzonej w okresie od 13.08.2007 r. w zakresie
1. Kontrola opłat za rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych oraz komórkowych w UG oraz jednostek podległych.
2. Kontrola Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za I półrocze 2007 r.


Protokół kontroli Komisji Rewizyjnej Nr 10 /07przeprowadzonej w okresie 28.08.2007 r. w zakresie kontroli realizacji budżetu gminy za I półrocze 2007 r.

Protokół kontroli Komisji Rewizyjnej Nr 11 /07 przeprowadzonej w okresie 19.09.2007 r. w zakresie kontroli remontów szkół

Protokół kontroli Komisji Rewizyjnej Nr 12 /07 przeprowadzonej w okresie 17.10.2007 r. w zakresie kontrola rozliczeń finansowych jednostki samorządu gminnego z jej jednostkami organizacyjnymi - wydatki specjalne i rzeczowe

Protokół kontroli Komisji Rewizyjnej Nr 13 /07 przeprowadzonej w okresie 29.10.2007 r. w zakresie kontrola wydatków poniesionych przez Gminę dot. zadań zleconych przez administrację rządową – dotacje celowe

Protokół kontroli Komisji Rewizyjnej Nr 14 /07 przeprowadzonej w okresie 14.11.2007 r. w zakresie kontrola obiektów gminnych w zakresie przygotowania ich do sezonu zimowego

Protokół kontroli Komisji Rewizyjnej Nr 15 /07 przeprowadzonej w okresie od 28.11.2007 r. do 03.12.2007r., sprawdzenie wybranych przetargów i zadań inwestycyjnych od początku 2007 r. Kontrola przestrzegania obowiązujących przepisów przy realizacji procedur przetargowych na inwestycje. W temacie kontroli
1. Budowa hali widowiskowo sportowej, specyfikacja, dokumentacja przetargowa, rachunki, protokoły odbioru.
2. Budowa ogrodzenia w Szkole Podstawowej w Sychowie i Barłominie.
3. Prace ziemne wykonane na ul. Dolnej.
4. Budowa chodnika w Zelewie


Protokół kontroli Komisji Rewizyjnej Nr 16 /07 przeprowadzonej w dniu 10.12.2007 r. 1. kontrola wybranej jednostki pomocniczej – sołectwo Luzino 2. analiza celowości wydatkowania środków finansowych na działalność Gminnego Klubu Sportowego.

Protokół kontroli Komisji Rewizyjnej Nr 17 /08 przeprowadzonej w okresie od 29.01.2008 do 08.02.2008r. w temacie „ Kontrola wydatkowania środków na przystosowanie obiektu przy ul. 10 Marca dla potrzeb Urzędu Gminy w 2007 r.â€?

Protokół kontroli Komisji Rewizyjnej Nr 18 /08 przeprowadzonej w dniu 19.02.2008r. w temacie „ Kontrola działalności Świetlicy Wiejskiej przy OSP w Luzinie, koszty utrzymania w 2007 r.

Protokół kontroli Komisji Rewizyjnej Nr 19 /08 przeprowadzonej w dniu 18.03.2008r. obejmująca sprawdzenie wybranych przetargów i zadań inwestycyjnych od początku 2007 r. Kontrola przestrzegania obowiązujących przepisów przy realizacji procedur przetargowych na inwestycje. W temacie kontroli -Budowa Hali widowiskowo - sportowej, specyfikacja, dokumentacja przetargowa, rachunki, protokoły odbioru

Protokół kontroli Komisji Rewizyjnej Nr 20 /08 przeprowadzonej w dniu 8.04.2008r. w zakresie „Wykonanie budżetu gminy za 2007 rokâ€?

Protokół kontroli Komisji Rewizyjnej Nr 21 /08 przeprowadzonej w dniu 28.04.2008 r. temacie
- Kontrola działalności Szkoły Podstawowej w Wyszecinie


Protokół kontroli Komisji Rewizyjnej Nr 22 /08 przeprowadzonej w dniu 28. 05.2008 r.w temacie
- Kontrola działalności wybranych sołectw Gminy Luzino


Protokół kontroli Komisji Rewizyjnej Nr 23 /08 przeprowadzonej w dniu 27.06.2008 r. w temacie
- Kontrola wybranych zamówień publicznych


Protokół kontroli Komisji Rewizyjnej Nr 24 /08 przeprowadzonej w dniu 03.07.2008 r. w temacie
- Kontrola wstępna z zakresu planowanych remontów i inwestycji


Protokół kontroli Komisji Rewizyjnej Nr 25/08 przeprowadzonej w dniu 19.08.2008r. w temacie
- kontroli realizacji budżetu gminy za I półrocze 2008 r.


Protokół kontroli Komisji Rewizyjnej Nr 26/08 przeprowadzonej w dniu 16.09.2008r. w temacie
- kontroli wykonania remontów szkół


Protokół kontroli Komisji Rewizyjnej Nr 27/08 przeprowadzonej w dniu 23.09.2008r. w temacie
- kontroli działalności Hali Widowiskowo - Sportowej#

Protokół kontroli Komisji Rewizyjnej Nr 28 /08 przeprowadzonej w dniu 22.10.2008r. w temacie
- kontroli działalności Hali Widowiskowo - Sportowej


Protokół kontroli Komisji Rewizyjnej Nr 29/08 przeprowadzonej w dniu 18.11.2008r. w temacie
- kontrola stanu przygotowania obiektów komunalnych oraz dróg do sezonu zimowego


Protokół kontroli Komisji Rewizyjnej Nr 30/08 przeprowadzonej w dniu 19.12.2008r. w temacie
- kontrola realizacji wniosków i interpelacji radnych oraz wniosków Komisji


Protokół kontroli Komisji Rewizyjnej Nr 31 /09 przeprowadzonej w dniu 20.01.2009 r. w temacie
1. Kontrola realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Moje Boisko Orlik 2012â€?
2. Kontrola realizacji zadania inwestycyjnego „utwardzenie ulicy Słonecznej – II etapâ€?
3. Kontrola umorzeń i zwolnień podatkowych w 2008 roku


Protokół kontroli Komisji Rewizyjnej Nr 32 /09 przeprowadzonej w dniu 10.02.2008r. w temacie
1. Kontrola realizacji inwestycji 2008 roku – analiza planu z wykonaniem, przyczyny niewykonania planu.
2. Kontrola realizacji wniosków Komisji Rewizyjnej za 2008 rok.Protokół kontroli Komisji Rewizyjnej Nr 33 /09 z dnia 06.04.2009 r. przeprowadzonej w okresie od 27.03.2009r., 30.03.2009r., 31.03.2009r. i 06.04.2009r. w zakresie „Wykonanie budżetu gminy za 2008 rokâ€?

OPINIA Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Luzino o wykonaniu budżetu Gminy LUZINO za 2008 rok
oraz WNIOSEK KOMISJI REWIZYJNEJ z dnia 06 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Luzino za 2008 rok


- Protokół kontroli NR 34/R/IV/2009 z dnia 17.04.2009 r. przeprowadzonej w zakresie
1. Kontrola działania Wójta Gminy w sprawie pozyskiwania środków finansowych z funduszy strukturalnych, z Unii Europejskiej w latach 2007 – 2008. Ocena skuteczności i efekty


- Protokół kontroli NR 35/R/IV/2009 z dnia 25.05.2009 r. przeprowadzonej w zakresie
1. Kontrola kosztów i rozliczenia zimowego utrzymania dróg w okresie zimowym 2008/2009r.
2. Kontrola przygotowania Wójta Gminy do realizacji i kontynuacji inwestycji zaplanowanych na 2010 rok


- Protokół kontroli NR 36/R/VI/2009 z dnia 26.06.2009 r. w zakresie
1. Kontrola arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych na rok szkolny 2009/2010.


- Protokół kontroli NR 37/R/VIII/2009 z dnia 21.08.2009 r. w zakresie kontroli realizacji budżetu gminy za I półrocze 2009 r.

- Protokół kontroli NR 38/R/IX/2009 z dnia 22.09.2009 r. - kontrola struktury organizacyjnej Urzędu Gminy /prawidłowość zatrudnienia i wynagradzania oraz zapoznanie się z kosztami osobowymi/

- Protokół kontroli NR 39/R/X/2009 z dnia 12.10.2009 r.- Kontrola organizacji dożywiania dzieci w szkołach

- Protokół kontroli NR 40/R/XI/2009 z dnia 24.11.2009 r. w zakresie
1. Kontrola zimowego utrzymania dróg i obiektów gminnych.
2. Kontrola realizacji wniosków i interpelacji radnych oraz wniosków Komisji Rady Gminy


- Protokół kontroli NR 41/R/III/2010 z dnia 05.03.2010 r. - kontrola prowadzonych inwestycji na terenie gminy Luzino – Gminnego Ośrodka Kultury w Luzinie