ARCHIWUM - Gmina Luzino

Wydruk z serwisu BIP, dn.
INFORMACJA O GOSPODAROWANIU MIENIEM GMINNYM (GRUNTAMI I BUDYNKAMI) W OKRESIE OD 15. 11. 2004 R. DO 15. 11. 2005 R. I PLANY W 2006 ROKU.

Nieruchomości stanowiące własność Gminy Luzino dzielą się na nieruchomości zabudowane oraz niezabudowane.

I. Nieruchomości zabudowane to grunty zabudowane budynkami gminnymi w znakomitej części przeznaczonymi do realizacji stałych zadań publicznych samorządu gminnego wynikających z ustaw, są to budynki :

1. Szkoły w ilości 10 budynków, o wartości księgowej - 4 502 781 zł.
2. Budynek Urzędu Gminy o wart.księg. - 219 980 zł.
3. Gminny Ośrodek Kultury - 16 147 zł.
4. Budynek Opieki Społecznej - 346 668 zł.
5. Biblioteka - 310 269 zł.
6. Ośrodek Zdrowia - 1 188 432 zł.
7. Budynek mieszkalno-biurowy (GK d/s PiRPA) - 334 313 zł.
8. Przedszkole Gminne - 116 647 zł.
9. Bud.Szkolno- mieszkalny - 45 618 zł.
10. Bud.Straży Pożarnej w ilości 3 bud. - 254 859 zł.
11. Budynek Socjalny /na boisku sportowym w Luzinie/ - 31 600 zł

oraz
II. budynkami mieszkalnymi :

1. Budynek mieszkalny w Kochanowie - 93 981 zł.
2. Budynek mieszkalny w Kębłowie ul.Orzechowa 3 - 60 418 zł. -
3. współwłasność w bud.mieszk.w Kębłowie przy
ul. Wiejskiej 131- 1 lokal mieszkalny - 4 140 zł.
4. Budynek mieszkalny w Luzinie ul.Strzebielińska 18 ( część) - 13 792 zł.
5. Budynek mieszkalny w Luzinie ul.Of.Stutthofu - 14.132 zł.
6. Budynek mieszkalny w Luzinie ul.Szkolna - 52.598 zł.
7. Budynek mieszkalny w Milwinie - 41.643 zł.
8. Budynek mieszkalny w Tępczu - 41.636 zł.

Tak jak wspomniano na wstępie budynki z pierwszej grupy służą realizacji publicznych zadań samorządowych i z reguły nie stanowią przedmiotu obrotu nieruchomościami. Istnieją przypadki , że łączy się realizowanie różnych funkcji gminnych w jednym budynku i tym samym pozyskuje się obiekt do komercyjnego zagospodarowania. Są to jednakże sporadyczne przypadki. Częstszą praktyką jest pozyskiwanie w budynkach przeznaczonych na cele publiczne lokali, które są przedmiotem najmu, np. lokal wynajęty na aptekę w budynku gminnego ośrodka zdrowia, lokale wynajęte na dyskoteki w budynkach SP w Luzinie i Milwinie, lokale mieszkalne w szkołach. Należy podkreślić , iż lokale te nie są brane pod uwagę w planach sprzedaży nieruchomości.
Natomiast druga grupa budynków zaliczanych do mienia gminnego jest przedmiotem sprzedaży i najmu, które w zależności od koniunktury na rynku nieruchomości mogą przynieść gminie pewne dochody. Wszystkie gminne budynki mieszkalne są zasiedlone w oparciu o czynsz regulowany i jeżeli lokale te są sprzedawane, to właśnie najemcom, którzy korzystają z prawa pierwszeństwa przysługującego im z mocy ustawy. Z uwagi na to, że obiekty mieszkalne są w złym stanie technicznym, lokale nie są drogie. Jednakże ze względu na złą kondycję finansową najemców , zainteresowanie nabyciem nieruchomości budynkowych i lokalowych jest niewielkie. Z drugiej strony należy podkreślić, że względu na niewielki zasób takich nieruchomości , decyzje o sprzedaży nie są łatwe, tym bardziej, że ustawowym obowiązkiem gminy jest zapewnienie mieszkań socjalnych dla najuboższych. Sprzedaż więc wszystkich gminnych lokali mieszkalnych byłaby nieracjonalna, ponieważ niektórzy obecni najemcy lokali mają realne możliwości pozyskania mieszkań innych niż gminne. Niektóre budynki i lokale z uwagi na ich zły stan techniczny oraz stan prawny (współwłasność gminy z osobami fizycznymi) organy gminy chciałyby sprzedać. Barierą w nabywaniu lokali mieszkalnych jest sytuacja finansowa najemców. W związku z tym 31 sierpnia 2005 roku Rada Gminy Luzino podjęła uchwałę w sprawie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych z komunalnych zasobów mieszkaniowych, przewidując w niej udzielanie bonifikaty w wysokości 50% od ceny lokalu mieszkalnego w przypadku wpłacenia całej ceny przed zawarciem aktu notarialnego. W 2005 roku przygotowano do sprzedaży dwa budynki mieszkalne: w Milwinie i w Kębłowie. Sprzedaż lokali mieszkalnych w Kębłowie wyznaczona jest na dzień 16 listopada bieżącego roku. Za sprzedane lokale w Kębłowie gmina otrzyma 44.175 złotych. Wszyscy nabywcy skorzystają z 50% bonifikaty. Sprzedaż lokali mieszkalnych w Milwinie powinna być sfinalizowana na początku przyszłego roku z uwagi na przewlekłe terminy proceduralne, które muszą być zachowane przy sprzedaży. Lokale zostały oszacowane na kwotę 62.700 złotych. Przypuszczalnie i w tym wypadku nabywcy skorzystają z w/w bonifikaty.
Obecnie gmina posiada 64 lokale, które w większości są wynajęte osobom fizycznym. 57 lokali o powierzchni użytkowej 2.395 m2 to lokale mieszkalne, a 7 lokali o powierzchni 1501 m2 to lokale użytkowe. Ilość lokali uległa zmniejszeniu z uwagi na ich likwidację (mieszkania w szkole przekazano na cele szkolne).
Z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych gmina pobiera czynsze, aczkolwiek niektóre lokale są użyczane ze względu na ich przydatność społeczną (np. lokale dla policji).

Nieruchomości niezabudowane to grunty gminne, którymi gmina stara się racjonalnie gospodarować (zarówno z ekonomicznego jak i społecznego punktu widzenia). Stanowią one przedmiot sprzedaży , zamiany, oddawania w użytkowanie wieczyste, w najem oraz w dzierżawę.
Poniższa tabela obrazuje ruch w okresie od 15 listopada 2004 roku do 15 listopada 2005 roku gruntów komunalnych, które Gmina Luzino nabyła w różnych formach od momentu powstania samorządu gminnego.

Powierzchnia gruntów zabudowanych i niezabudowanych stanowiących mienie gminne wg stanu na dzień 15.11.2005 r.
Wyszczególnienie Ogółem z tego nabyte od S.P. Nabyte
w ha z mocy prawa na wniosek gminy w obrocie cywilno-prawnym Uwagi
0 1 2 3 4 5
Ogółem stan w dniu 15.11.2004r. 116,5918 40,5395 57,8066 18,2457
Przyrost w ciągu okresu spr. 2,8607 2,7804 - 0,0803
Ubytek w ciągu okresu spr. 0,2630 - 0,2630 -
Ogółem stan w dniu 15.11.2005 r. 119,1895 43,3199 57,5436 18,3260

Do końca 2005 roku będą przeprowadzane transakcje sprzedaży lokali w budynku w Kębłowie oraz trzech działek budowlanych w Luzinie. W tym miejscu należy podkreślić, że z uwagi na dodawany przez gminę podatek VAT, działki gminne nie cieszą się takim powodzeniem jak przed wprowadzeniem podatku. Dla osób fizycznych są to dodatkowe koszty i potencjalni nabywcy poszukują działek u osób prywatnych sprzedających okazjonalnie.

W 2006 r. przewiduje się uzyskanie wpływów ze sprzedaży nieruchomości w wysokości około 200 .000 zł.
Do sprzedaży w 2006 roku zostaną wystawione 2 nowe działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową w Luzinie, z tym, że jedna z nich stanowi grunt na uzupełnienie nieruchomości sąsiednich ze względu na swoje gabaryty oraz działka nr 198 położona w Luzinie. Działki zamierza się sprzedać w przetargu. Działka nr 198 wymaga przygotowania do sprzedaży (zmiana planu, ewentualna rekultywacja, ponieważ stanowi wyrobisko po żwirowni). Ponawiana będzie również próba sprzedaży działek, których nie udało się sprzedać w roku bieżącym (np. działki we wsi Tępcz – 4 szt.).
Ponadto do sprzedaży Gmina posiada przygotowane lokale w Milwinie i prawdopodobnie zostaną one sprzedane na początku nowego roku oraz zamierza przygotować obiekty mieszkalne w Kochanowie.
Gmina Luzino przekazała niektóre swoje grunty w użytkowanie wieczyste, lecz tylko te na których ciążył ustawowy obowiązek gminy w przypadku roszczenia spółdzielni innych niż mieszkaniowe (w latach 1994 - 1995 zostały przekazane w użytkowanie wieczyste grunty dwóm spółdzielniom - Spółdzielni Kółek Rolniczych i Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”). Ponadto gmina przejęła z mocy prawa własność gruntów wcześniej oddanych w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym w celu wybudowania na nich budynków mieszkalnych. Ogółem gmina posiada obecnie
w użytkowaniu wieczystym grunty o obszarze 2,0852 ha
w tym:
 pod budownictwem mieszkaniowym - 0,6125 ha
 pod działalnością gospodarczą - 1,4030 ha
Grunty przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe oddane w latach 80-tych osobom fizycznym w znakomitej większości zostały w ubiegłych latach przekształcone w prawo własności . Jednakże część o obszarze w/w nadal pozostaje w użytkowaniu wieczystym. Również grunty które przekazano w użytkowanie wieczyste Spółdzielniom, choć zmieniły użytkowników wieczystych dalej są w takiej formie władania. Z uwagi na nowe korzystniejsze przepisy w zakresie przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, przypuszcza się, iż pozostali użytkownicy wieczyści skorzystają z przekształcenia praw. W przypadku jednak, gdyby nie doszło do zmian w tym zakresie to:
Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego w 2006 roku przyniosą gminie dochód w wysokości: 18.583,40 zł.
w tym:
 za grunty pod bud. Mieszkaniowym - 457,30 zł.
 za grunty pod działalnością - 18.126,10 zł.

Raty z dotychczasowych przekształceń wyniosły w roku 2005 ogółem 1 516 zł i kwota ta w roku 2006 będzie powiększona o waloryzację średniorocznym wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług za rok 2005, ogłoszonym przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim.

Jeżeli chodzi o najem i dzierżawę gruntów to są to przypadki pojedyncze, a najem lub dzierżawa krótkotrwała na niewielkie powierzchnie gruntu.
Na dzień 15 listopada 2005r. sytuacja ta przedstawia się następująco:
- grunt przekazany w najem - 0,0040 ha
- grunt przekazany w dzierżawę - 2,1173 ha
Z tytułu dzierżawy i najmu gruntów przewiduje się otrzymać w 2005 roku nieco ponad 20.000 zł.

Gmina Luzino uzyskuje również środki z naliczanych na podstawie art.36 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym tzw. opłat planistycznych. Pieniądze uzyskane z tego tytułu przeznacza się w ramach kompensacji roszczeń na odszkodowania za drogi , które gmina zobowiązana jest przejąć z mocy prawa, bądź na zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym gminy.

W przyszłorocznym budżecie gminnym zapewniono środki na wydatki związane z przygotowywaniem nieruchomości do sprzedaży oraz związane z wprowadzaniem zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy. Na potrzeby planistyczne zaplanowano kwotę 100 000 zł a na potrzeby podziałów geodezyjnych i wyceny zaplanowano 33.000 zł.
Z uwagi na to, że Gmina rozpoczynając swoją działalność samorządową przejęła wiele spraw historycznie nie uregulowanych w zakresie własności dróg, regulowanie ich i w roku planowanym będzie aktualne. Napływają wnioski o wypłatę odszkodowań za przejęte niegdyś drogi i wiele roszczeń jest zaspokajanych z kasy gminnej. W związku z tym co roku należy zapewnić chociaż minimalne środki finansowe na te cele. W roku 2005 zaplanowano je łącznie ze środkami na zakup innych niezbędnych gminie gruntów w kwocie 125.500 zł.

Określenie wpływów i wydatków w 2006 roku, związanych z wykonywaniem własności nieruchomości gminnych obrazuje poniższe zestawienie.1. WPŁYWY:
 ze sprzedaży nieruchomości - 200.000 zł.
 z wieczystego użytkowania gruntów - 20.100 zł.
(w tym z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego
w prawo własności
 z dzierżawy i najmu gruntów - 20.000 zł.
 z dzierżawy i najmu lokali - 150.000 zł.
OGÓŁEM WPŁYWY - 390.100 zł
2. WYDATKI:
 kwoty niezbędne na przygotowanie
gruntów do sprzedaży ( podział i wycena) - 33.000 zł.
 koszty dokumentacji - 10.000 zł.
 regulacja spraw własnościowych oraz nabycie gruntów - 125.500 zł
 wydatki związane z zagosp. przestrzennym gminy - 100 000 zł.

OGÓŁEM WYDATKI - 268 500 zł.