ARCHIWUM - Gmina Luzino
Protokół nr XXVII/2005
z sesji Rady Gminy Luzino
z dnia 13 października 2005 r.

Lista obecności radnych i gości zaproszonych w załączeniu.
Porządek obrad:
1. Sprawy regulaminowe
a) otwarcie sesji
b) przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad
c) przyjęcie protokołu z dnia:
 31 sierpnia 2005 r.
 3 października 2005 r.
2. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
3. Informacja Wójta o realizacji uchwał Rady i ważniejszych działaniach Wójta w okresie międzysesyjnym.
4. Wnioski Komisji Rady Gminy.
5. Stanowisko Rady Gminy w sprawie ustalenia rzeczowego wykazu zadań inwestycyjnych na rok 2006.
6. Informacja o realizacji inwestycji gminnych.
7. Informacja przedstawicieli samorządu rolniczego (Izb Rolniczych) z zakresu ich działalności na rzecz rolnictwa.
8. Informacja o oświadczeniach majątkowych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie:
a) zmiany budżetu gminy na rok 2005;
b) dzierżawy gruntu;
c) wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XXV/232/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 31 sierpnia 2005 roku w sprawie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych z komunalnych zasobów mieszkaniowych;
d) uchylenia Uchwały Nr XXXI/215/2001 Rady Gminy Luzino z dnia 11 października 2001 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Gminy;
e) rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Luzino;
f) ustanowienia służebności gruntowej;
g) nabycia gruntu na boisko sportowe w Milwinie.
10. Interpelacje i zapytania Radnych.
11. Wnioski zaproszonych gości.
12. Głos publiczności.
13. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
14. Wolne wnioski i informacje.
15. Sprawy różne.
16. Zakończenie sesji.

Ad.1.a.
Zgodnie z par. 76 ust.1 i 2 Statutu Gminy Luzino, Przewodniczący Rady Gminy – Waldemar Kunz otworzył XXVII sesję. Potem po sprawdzeniu listy obecności Radnych, stwierdził prawomocność obrad. W sesji uczestniczyło 13 Radnych, co stanowi 86,6 % ustawowego składu Rady i upoważnia do podejmowania uchwał. W posiedzeniu nie wziął udziału: Radny Krzysztof Bober i Radny Włodzimierz Zaczek.
Przewodniczący Rady Gminy przywitał Radnych i gości, tj. Wójta Gminy – Jarosława Wejer, Zastępcę Wójta Gminy – Andrzeja Stenka, Skarbnika Gminy – Mirosławę Stolc, Inspektora Gminy – Stefanię Sirocką, Redaktora Biuletynu Informacyjnego Rady i Wójta Gminy – Dariusza Rompcę, Sołtysów wsi: Luzino – Zygmunta Brzezińskiego, Milwino – Jana Lewińskiego, Kębłowo – Piotra Michałek, Kochanowo - Roberta Gurskiego, Barłomino - Andrzeja Stenka.
Prowadzący obrady przywitał przedstawiciela organizacji społecznej i mieszkańców gminy.
Posiedzenie odbyło się w czytelni Gminnej Biblioteki Publicznej w Luzinie. Obrady rozpoczęły się o godz. 10.10 a zakończyły o 12.45.

Ad.1.b.
Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz odczytał proponowany porządek obrad a potem zwrócił się do Radnych z zapytaniem, czy mają jakieś uwagi lub inne propozycje do porządku obrad?
Z uwagi na brak mówców, prowadzący obrady poddał zaproponowany porządek obrad pod głosowanie.
Radni w głosowaniu jawnym przyjęli porządek obrad XXVII sesji Rady Gminy Luzino, jednogłośnie.

Ad.1.c.

Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz zwrócił się do Radnych z zapytaniem, czy mają jakieś uwagi do protokołu z dnia
 31 sierpnia 2005 r.?
Z uwagi na brak dyskutantów, prowadzący obrady poddał wniosek dotyczący przyjęcia protokołu nr XXV/2005 z sesji Rady Gminy Luzino pod głosowanie. Radni w głosowaniu jawnym przyjęli protokół nr XXV /2005 z sesji Rady Gminy Luzino z dnia 31 sierpnia 2005 r., jednogłośnie.
 3 października 2005 r. ?
Z uwagi na brak mówców, prowadzący obrady poddał wniosek dotyczący przyjęcia protokołu nr XXVI/2005 z sesji Rady Gminy Luzino pod głosowanie. Radni w głosowaniu jawnym przyjęli protokół nr XXVI/2005 z sesji Rady Gminy Luzino z dnia 3 października 2005 r., jednogłośnie.

Ad.2.
Informację Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym przedstawił przewodniczący: W. Kunz. Informacja w załączeniu.
/Radni nie podjęli dyskusji./

Ad.3.
Wójt Gminy – J. Wejer zapoznał Radnych z „Informacją o działalności Wójta za okres od 01 września 2005 r. do 13 października 2005 r.” i „Wykazem przetargów za okres 31 sierpnia – 12 października 2005 r.”. Informacja i wykaz przetargów w załączeniu. Poinformował Radnych, iż we wrześniu bieżącego roku w Szkole Podstawowej w Luzinie oddano pracownię do nauki języków obcych oraz że w dniu 12 października 2005 roku podpisano umowę z firmą P.R.E. – B. „Budrem” na budowę hali sportowej przy Gimnazjum Publicznym im. Pisarzy Kaszubsko-Pomorskich w Luzinie.
Radna G. Kasprzyk poprosiła Wójta o kserokopię wykazu przetargów. /Wykaz przetargów wysłano Radnej w dniu 14 października 2005 r./

Ad.4.
Przewodniczący Komisji:
I. Gospodarczej i Samorządu – E. Miotke zapoznał Radnych z wnioskami Komisji z dnia 06 października 2005 r., tj. cyt. „
A. Po przedstawieniu spostrzeżeń z posiedzenia wyjazdowego, które odbyło się 21 września 2005 r. i przeprowadzonej dyskusji podjęto poniższe wnioski:
1. Terenu po byłym wysypisku śmieci nie zalesiać, z jego powierzchni wydzielić działkę na lokalizację punktu zlewnego ścieków dowożonych, pozostałą część nieruchomości przeznaczyć pod przemysł i zostawić do sprzedaży. /Wniosek podjęto jednogłośnie./
2. Dokonać zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego gminy, działki po byłej żwirowni poprzez przeznaczenie jej pod działalność gospodarczą, w celu sprzedaży. /Wniosek podjęto jednogłośnie./
3. Dokonać zamiany lub wykupu działki nr 181/6 stanowiąca własność p. L. Trepczyk w celem zwiększenia powierzchni terenu boiska sportowego. /Wniosek podjęto jednogłośnie./
4. Komisja upoważnia Wójta do przeprowadzenia rozmów z p. Lange w sprawie sprzedaży łąki przez którą przepływa rów odprowadzający oczyszczone ścieki z oczyszczalni do rzeki, (jeżeli nie wyrazi zgody) to z p. Stenka, na temat sprzedaży gruntu - pasa w celu przedłużenia istniejącej drogi i budowy, a w przyszłości w niej, kolektora odprowadzającego ścieki oczyszczone z oczyszczalni bezpośrednio do rzeki. /Wniosek podjęto jednogłośnie./
5. Komisja nie widzi możliwości lokalizacji schroniska dla zwierząt na terenie wskazanym przez inwestora we wsi Dąbrówka, ponieważ zgodnie ze Studium ... teren ten jest „obszarem potencjalnego rozwoju”, który powinien być przeznaczony pod budownictwo. /Wniosek podjęto jednogłośnie./
B. Po zapoznaniu się z wnioskami inwestycyjnymi na 2006 rok, Komisja przyjęła stanowisko dotyczące ustalenia wykazu zadań inwestycyjnych na 2006 rok, w temacie:
 Wodociągi
1. Projekt techniczny – budowa wodociągu w Zelewie. /Komisja podjęła wykonanie zadania jednogłośnie./
 Kanalizacja
1. Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej dla wsi Luzino – kolejny etap
2. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków – projekt techniczny. /Komisja podjęła wykonanie zadań jednogłośnie./
 Drogi
1. Kontynuacja utwardzania asfaltem dróg osiedlowych w Luzinie, tj. cz. ul. Wschodniej, cz. ul. Słonecznej i ul. Dolnej;
2. Współfinansowanie modernizacji drogi powiatowej z Wyszecina do Tępcza;
3. Położenie nowego dywanika asfaltowego na cz. ul. Młyńskiej w Luzinie;
4. Modernizacja odwodnienia na ulicy Młyńskiej w Luzinie;
5. Położenie płyt jumbo na wjazdy z dróg asfaltowych na drogi i ulice nieutwardzone w Luzinie;
6. Ustawienie nowej wiaty autobusowej w centrum wsi (skrzyżowanie ul. Chłopskiej i Ludowej w Kębłowie) oraz wykonanie zatok przy istniejących przystankach;
7. Zakup przystanku autobusowego i ustawienie go przy ulicy Młyńskiej w Luzinie;
8. Budowa zatok autobusowych w Milwinie.
9. Oznakowanie ulic w Luzinie, Kębłowie i Robakowie.
10. Odwodnienie posesji obok przystanku PKS w Sychowie. /Komisja przyjęła wykonanie w/w zadań jednogłośnie./
W chwili rozstrzygnięcia przez Sąd Rejonowy w Wejherowie sprawy sądowej w kwestii ustanowienia drogi koniecznej dla cz. mieszkańców ulicy Robakowskiej w Luzinie, Gmina będzie uczestniczyła niezwłocznie w jej budowie. /Wniosek podjęto jednogłośnie./
 Chodniki
1. Wykonanie chodnika na ul. Ofiar Stutthofu w Luzinie;
2. Kontynuacja budowy chodnika w Wyszecinie;
3. Kontynuacja budowy chodnika w Robakowie;
4. Kontynuacja budowy chodnika w Zelewie;
5. Dokończenie budowy chodnika w Milwinie;
6. Kontynuacja budowy chodnika na ulicy Wiejskiej w Kębłowie;
7. Kontynuacja budowy chodnika na ulicy Robakowskiej;
8. Wykonanie „chodnika” przy ul. Wilczka w Luzinie;
9. Częściowa wymiana płyt chodnikowych na ul. Młyńskiej w Luzinie. /Wykonanie w/w zadań podjęto jednogłośnie./
 Oświata
1. Budowa stanu surowego hali widowiskowo-sportowej przy Gimnazjum Publicznym w Luzinie;
/Wykonanie zadania podjęto jednogłośnie./
 Kultura i Sport
1. Modernizacja płyty boiska sportowego w Luzinie. /Wykonanie w/w zadania podjęto 10 głosami „za”, 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym”./
2. Budowa bieżni wokół boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Luzinie. /Wykonanie w/w zadania podjęto, 10 głosami „za”, 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym”./
 Punkty świetlne
1. Wykonanie nowych punktów świetlnych w Kębłowie, Wyszecinie, Tępczu, Barłominie, Robakowie, Luzinie, Sychowie, Zelewie i Kochanowie.
2. Modernizacja oświetlenia ulicznego.
/Wykonanie w/w zadań podjęto jednogłośnie./
 Zakupy inwestycyjne
1. Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy.
2. Zakup kotła warzelnego do stołówki szkolnej – Szkoła Podstawowa w Luzinie.
3. Zakup pompy szlamowej dla OSP Luzino.
C. Zapoznano się z wykonaniem i zaawansowaniem prac inwestycji gminnych zaplanowanych na 2005 rok.
D. Omówiono projekt uchwały dotyczący :
a) zmiany budżetu gminy na rok 2005;
b) dzierżawy gruntu; /Komisja przez aklamację podjęła wniosek dotyczący wydzierżawienia gruntu (49 m2) na czas nieokreślony, z rocznym okresem wypowiedzenia umowy przez strony, bez zwrotu poniesionych nakładów finansowych najemcy w przypadku wypowiedzenia umowy przez jego osobę./
c) wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XXV/232/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 31 sierpnia 2005 roku w sprawie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych z komunalnych zasobów mieszkaniowych;
d) uchylenia Uchwały Nr XXXI/215/2001 Rady Gminy Luzino z dnia 11 października 2001 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Gminy;
e) rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Luzino; /Komisja Gospodarcza i Samorządu w dniu 6 października 2005 r. po zapoznaniu się ze skargą p. T. Knitter (zaadresowaną do Wojewody Pomorskiego) i wyjaśnieniami Wójta Gminy Luzino, uznała ją za bezzasadną. Stanowisko powyższe podjęto jednogłośnie./
f) ustanowienia służebności gruntowej;
g) nabycia nieruchomości na boisko sportowe w Milwinie.

/Radni nie podjęli dyskusji./
II. Oświaty, Kultury i Sportu – Z. Koszałka przedstawił Radnym wnioski z posiedzenia Komisji, które odbyło się w dniu 3 października 2005 r., tj. cyt.
1. „Komisja Oświaty, Kultury i Sportu podjęła wniosek o wprowadzenie zmiany do regulaminu przyznania nagród Rady Gminy, (zmiana dot. m.in. par. 1 lit. „a”.), jednogłośnie.
2. Po rozpatrzeniu wniosków w sprawie przyznania nagród Rady Gminy za bardzo dobre wyniki w nauce w roku szkolnym 2004/2005, przyznano nagrody:
 finansowe w wysokości 500 zł (brutto) 8 - studentom;
 finansowe w wysokości 200 zł (brutto) 13 - uczniom ze szkół średnich;
 rzeczowe o wartości 50 zł - 58 gimnazjalistom;
 rzeczowe o wartości 35 zł - 98 uczniom szkół podstawowych, (w tym 9 uczniom ze SP w Barłominie, 9 uczniom ze SP w Kębłowie, 58 uczniom ze SP w Luzinie, 11 uczniom ze SP w Sychowie i 11 uczniom ze SP w Wyszecinie.) (Wniosek podjęto jednogłośnie.)
3. Po zaznajomieniu się z pismem Gminnego Klubu Sportowego w Luzinie, podjęto wniosek, aby Zarząd GKS wyłonił najlepszych sportowców, z każdej dyscypliny po 5 zawodników, celem wyróżnienia ich za osiągnięcia sportowe na forum Rady Gminy. (Wniosek podjęto jednogłośnie.).
4. Po zapoznaniu się z wnioskami budżetowymi i propozycjami Wójta, podjęto wniosek o umieszczenie w wykazie zadań inwestycyjnych na rok 2006 następujących zadań w dziale:
 Oświata
- budowa stanu surowego hali widowiskowo - sportowej przy Gimnazjum Publicznym w Luzinie.
 Kultura i Sport
- modernizacja płyty boiska sportowego w Luzinie;
- modernizacja bieżni przy Szkole Podstawowej w Luzinie. (Wniosek podjęto jednogłośnie).
5. Zaznajomiono się z informacją o realizacji inwestycji oświatowych, partnerskiej współpracy Gminy Luzino z Gminą Stolzenau i Rejonem Turgiele.
6. Omówiono projekt uchwały dotyczący :
a) zmiany budżetu gminy na rok 2005;
b) dzierżawy gruntu;
c) wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XXV/232/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 31 sierpnia 2005 roku w sprawie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych z komunalnych zasobów mieszkaniowych;
d) uchylenia Uchwały Nr XXXI/215/2001 Rady Gminy Luzino z dnia 11 października 2001 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Gminy;
e) rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Luzino;
f) ustanowienia służebności gruntowej;
g) nabycia nieruchomości na boisko sportowe w Milwinie.
7. Po zapoznaniu się z pismami Sekcji BnO i ich odpowiedziami oraz ze stanem finansowym Gminnego Klubu Sportowego w Luzinie, postanowiono udzielić odpowiedzi trenerowi Sekcji BnO na pismo, informując jego osobę, aby realizował zadania sportowe w ramach posiadanych środków finansowych. (Wniosek podjęto 10 głosami „za”, 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się”).
8. Po zapoznaniu się ze wstępnymi założeniami dotyczącymi zasad sponsorowania drużyny piłki nożnej, postanowiono na rok 2006 w budżecie gminy zabezpieczyć 40.000 zł na przygotowanie płyty boiska i część ogrodzenia, (jeżeli pozostaną środki), oraz sporządzić projekt umowy na dzierżawę gruntów pod budowę kortów tenisowych, a także projekt umowy dotyczący zasad sponsorowania drużyny piłkarskiej w taki sposób, aby zostały zabezpieczone wszystkie interesy gminy oraz wysłania ich Członkom Komisji wraz z zaproszeniem na posiedzenie. (Wniosek podjęto jednogłośnie.).”
/Radni nie podjęli dyskusji./
III. Rewizyjnej – S. Cejrowski przedstawił Radnym wnioski z posiedzenia Komisji, które odbyło się w dniu 28 września 2005 r., tj. cyt.
1. „W Szkole Podstawowej w Luzinie należałoby poprawić elewację zewnętrzną po wymianie okien.
2. W Szkole Podstawowej w Barłominie zamontować drugi zamek w drzwiach wejściowych celem zabezpieczenia obiektu oraz obrobić wstawione drzwi.
3. W Szkole Podstawowej w Sychowie dokonać ponownego sprawdzenia płyty boiska po okresie zimowym w związku z zauważonymi pęknięciami.
4. W oddziale „O” w Robakowie usunąć uszkodzone słupy ogrodzeniowe oraz naprawić ogrodzenie.”
Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz poddał wnioski Komisji Rewizyjnej pod głosowani, które Radni w głosowaniu jawnym przyjęli jednogłośnie.
IV. Rolnictwa i Ochrony Środowiska – M. Licau zapoznała Radnych z wnioskami z posiedzenia Komisji, które odbyło się w dniu 4 października 2005 r., tj. cyt.
1. „Po zapoznaniu się z wnioskami inwestycyjnymi na 2006 rok, Komisja przyjęła stanowisko dotyczące ustalenia rzeczowego wykazu zadań inwestycyjnych na 2006 rok w temacie:
 Wodociągi
1. Projekt techniczny – budowa wodociągu w Zelewie
 Kanalizacja
1. Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej dla wsi Luzino – kolejny etap
2. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków – projekt techniczny
 Drogi
1. Kontynuacja utwardzania asfaltem dróg osiedlowych w Luzinie cz. ul. Wschodniej, cz. ul. Słonecznej i ul. Dolnej;
2. Współfinansowanie modernizacji drogi powiatowej z Wyszecina do Tępcza;
3. Położenie nowego dywanika asfaltowego na cz. ul. Młyńskiej w Luzinie;
4. Modernizacja odwodnienia na ulicy Młyńskiej w Luzinie;
5. Położenie płyt jumbo na wjazdy z dróg asfaltowych na drogi, ulice piaszczyste w Luzinie;
6. Ustawienie nowej wiaty autobusowej w centrum wsi (skrzyżowanie ul. Chłopskiej i Ludowej w Kębłowie) oraz wykonanie zatok przy istniejących przystankach;
7. Zakup przystanku autobusowego i ustawienie go przy ulicy Młyńskiej w Luzinie;
8. Oznakowanie ulic w Luzinie, Kębłowie i Robakowie.
 Chodniki
1. Wykonanie chodnika na ul. Ofiar Stutthofu w Luzinie;
2. Kontynuacja budowy chodnika w Wyszecinie;
3. Kontynuacja budowy chodnika w Robakowie;
4. Kontynuacja budowy chodnika w Zelewie;
5. Dokończenie budowy chodnika w Milwinie;
6. Kontynuacja budowy chodnika na ulicy Wiejskiej w Kębłowie;
7. Kontynuacja budowy chodnika na ulicy Robakowskiej;
8. Wykonanie „chodnika” przy ul. Wilczka w Luzinie;
9. Częściowa wymiana płyt chodnikowych na ul. Młyńskiej w Luzinie.
 Oświata
1. Budowa stanu surowego hali widowiskowo-sportowej przy Gimnazjum Publicznym w Luzinie;
 Kultura i Sport
1. Modernizacja płyty boiska sportowego w Luzinie
 Punkty świetlne
1. Wykonanie nowych punktów świetlnych w Kębłowie, Wyszecinie, Tępczu, Barłominie, Robakowie, Luzinie, Sychowie, Zelewie i Kochanowie.
2. Modernizacja oświetlenia ulicznego.
 Zakupy inwestycyjne
1. Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy.
/Komisja przyjęła w/w zadania jednogłośnie/
B. Komisja wysłuchała informacji z zakresu działalności Izb Rolniczych
C. Podsumowano „Dożynki gminne”.
D. Zapoznano się z informacją o zalesianiu gruntów rolnych, klęsce suszy i pozyskaniu kredytu preferencyjnego i szkoleniach nt. „Zasad produkcji integrowanej”, w tym: „Integrowanej produkcji truskawek”, „Integrowanej produkcji ziemniaków”.
E. Omówiono projekt uchwały dotyczący :
1. zmiany budżetu gminy na rok 2005;
2. dzierżawy gruntu;
3. wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XXV/232/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 31 sierpnia 2005 roku w sprawie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych z komunalnych zasobów mieszkaniowych;
4. uchylenia Uchwały Nr XXXI/215/2001 Rady Gminy Luzino z dnia 11 października 2001 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Gminy;
5. rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Luzino;
6. ustanowienia służebności gruntowej;
7. nabycia nieruchomości na boisko sportowe w Milwinie.
F. Komisja podjęła wniosek w sprawie wykupu gruntu cz. nieruchomości położonej w Kochanowie, na której usytuowany jest pomnik (byłego właściciela wsi Kochanowo), stanowiący własność p. J. Drabik zam. w Kochanowie.
/Radni nie podjęli dyskusji./
V. Zdrowia i Opieki Społecznej – M. Sicha zapoznała Radnych z wnioskami z posiedzenia Komisji, które odbyło się w dniu 5 października 2005 r., tj. cyt.
1. „Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej zapoznała się z wnioskami inwestycyjnymi do budżetu gminy na 2006 rok.
2. Omówiono projekt uchwały dotyczący :
a) zmiany budżetu gminy na rok 2005;
b) dzierżawy gruntu;
c) wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XXV/232/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 31 sierpnia 2005 roku w sprawie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych z komunalnych zasobów mieszkaniowych;
d) uchylenia Uchwały Nr XXXI/215/2001 Rady Gminy Luzino z dnia 11 października 2001 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Gminy;
e) rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Luzino;
f) ustanowienia służebności gruntowej;
g) nabycia nieruchomości na boisko sportowe w Milwinie.
3. Komisja zapoznała się z pismem:
a) Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie współfinansowania badań mammograficznych u kobiet w 2006 roku.
b) Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Oddziału Neurologii Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie w sprawie wsparcia finansowego modernizacji Oddziału. Komisja przez aklamację przyjęła propozycję radnego, dotyczącą odmowy finansowania zadań służby zdrowia, z uwagi na to, iż zadania te należą do kompetencji Narodowego Funduszu Zdrowia.
/Radni nie podjęli dyskusji./

Ad.5.
Wójt Gminy – J. Wejer przedstawił stanowisko dotyczące inwestycji gminnych realizowanych w roku 2006.
Z uwagi na brak dyskutantów, Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz odczytał stanowisko Rady Gminy w sprawie ustalenia wykazu inwestycji gminnych na rok 2006, które przygotowano w oparciu o stanowisko Wójta Gminy oraz Komisji Gospodarczej i Samorządu, tj. cyt. „Stanowisko Rady Gminy Luzino z dnia 13 października 2005 r. w sprawie ustalenia wykazu inwestycji gminnych na rok 2006.
Na podstawie par. 1 ust.8 uchwały nr XXV/225/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie procedury opracowywania i uchwalania Budżetu Gminy Luzino oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej, Rada Gminy Luzino ustala wykaz inwestycji na 2006 rok, tj. w temacie:
 Wodociągi
1. Projekt techniczny – budowa wodociągu w Zelewie.
 Kanalizacja
1. Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej dla wsi Luzino – kolejny etap;
2. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków – projekt techniczny.
 Drogi
1. Kontynuacja utwardzania asfaltem dróg osiedlowych w Luzinie, tj. cz. ul. Wschodniej, cz. ul. Słonecznej i ul. Dolnej;
2. Współfinansowanie modernizacji drogi powiatowej z Wyszecina do Tępcza;
3. Położenie nowego dywanika asfaltowego na cz. ul. Młyńskiej w Luzinie;
4. Modernizacja odwodnienia na ulicy Młyńskiej w Luzinie;
5. Położenie płyt jumbo na wjazdy z dróg asfaltowych na drogi i ulice nieutwardzone w Luzinie;
6. Ustawienie nowej wiaty autobusowej w centrum wsi (skrzyżowanie ul. Chłopskiej i Ludowej) oraz wykonanie zatok przy istniejących przystankach;
7. Zakup przystanku autobusowego i ustawienie go przy ulicy Młyńskiej;
8. Budowa zatok przy drodze powiatowej w Milwinie;
9. Oznakowanie ulic w Luzinie, Kębłowie i Robakowie;
10. Odwodnienie posesji obok przystanku PKS w Sychowie.
 Chodniki
1. Wykonanie chodnika na ul. Ofiar Stutthofu w Luzinie;
2. Kontynuacja budowy chodnika w Wyszecinie;
3. Kontynuacja budowy chodnika w Robakowie;
4. Kontynuacja budowy chodnika w Zelewie;
5. Dokończenie budowy chodnika w Milwinie;
6. Kontynuacja budowy chodnika na ulicy Wiejskiej w Kębłowie;
7. Kontynuacja budowy chodnika na ulicy Robakowskiej w Luzinie;
8. Wykonanie chodnika przy ul. Wilczka w Luzinie;
9. Częściowa wymiana płyt chodnikowych na ul. Młyńskiej w Luzinie.
 Oświata
1. Budowa stanu surowego hali widowiskowo-sportowej przy Gimnazjum Publicznym w Luzinie;
 Kultura i Sport
1. Modernizacja płyty boiska sportowego w Luzinie;
2. Budowa bieżni wokół boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Luzinie.
 Punkty świetlne
1. Wykonanie nowych punktów świetlnych w Kębłowie, Wyszecinie, Tępczu, Barłominie, Robakowie, Luzinie, Sychowie, Zelewie i Kochanowie;
2. Modernizacja oświetlenia ulicznego.
 Zakupy inwestycyjne
1. Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy;
2. Zakup pompy szlamowej dla OSP Luzino;
3. Zakup kotła warzelnego do stołówki szkolnej – Szkoła Podstawowa w Luzinie.”
W związku z brakiem dyskutantów prowadzący obrady poddał „Stanowisko Rady Gminy Luzino z dnia 13 października 2005 r. dotyczące ustalenia wykazu inwestycji gminnych na rok 2006” pod głosowanie.
Radni w głosowaniu jawnym przyjęli „Stanowisko Rady Gminy Luzino z dnia 13 października 2005 r. dotyczące ustalenia wykazu inwestycji gminnych na rok 2006”, jednogłośnie.

Ad.6.
Wójt Gminy – J. Wejer zapoznał Radnych z informacją o realizacji inwestycji gminnych w roku 2005, tj. w dniu 12 października 2005 r. podpisano umowę z firmą P.R.E. – B. BUDREM - Luzino - na wykonanie „budowy hali widowiskowo – sportowej przy Gimnazjum Publicznym w Luzinie.” W dniu 16 września 2005 r. oddano do użytku salę gimnastyczną w Kębłowie. Wybudowano salę o wymiarach 12 m x 24 m wraz z zapleczem sanitarnym oraz dwoma salami dydaktycznymi, która kosztowała ponad 1.600.000 zł, z tego 300.000 zł otrzymano w ramach Kontraktu Wojewódzkiego od Marszałka Województwa Pomorskiego, 65.000 zł otrzymano w ramach programu SAPARD na wyposażenie sali. Pozostała kwota pochodzi z budżetu gminy. W dniu 8 września br. podpisano z Marszałkiem Województwa Pomorskiego umowę na dofinansowanie budowy pomieszczeń rekreacyjnych przy Szkole Podstawowej w Wyszecinie. Umowa opiewa na kwotę 100.000 zł, co pozwoli zakończyć tę inwestycję do końca 2005 r. Zakupiono prasę do osadu, do oczyszczalni ścieków w Luzinie. Rozbudowano krótsze odcinki sieci wodociągowej w miejscowości Wyszecino, Tępcz i Kębłowo. W Wyszecinie rozbudowano sieć wodociągową o długości 2414 mb i wykonano 740 przyłączy. Odwodniono ul. Ogrodową w Luzinie. Przygotowano decyzję o warunkach zabudowy oraz zamówiono mapę do celów projektowych dla ulic: Konopnickiej i Kopernika. W trakcie realizacji jest budowa ulicy Brzozowej w Luzinie. Rozpisano przetarg na budowę części ulicy Wschodniej w Luzinie. W toku realizacji jest zadanie „ustawienie nowych punktów świetlnych”. Zakupiono samochód strażacki, sprzęt komputerowy dla potrzeb Urzędu i Rady Gminy, kserokopiarkę dla Szkoły Podstawowej w Luzinie. Wykonano zadanie „E powiat – rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie powiatu wejherowskiego, zintegrowany system teleinformatyczny wspomagania działań ratowniczych w powiecie wejherowskim.
/Radni nie podjęli dyskusji./

Ad.7.
Z uwagi na nieobecność delegatów Izb Rolniczych nie zapoznano się z informacją przedstawicieli samorządu rolniczego z zakresu ich działalności na rzecz rolnictwa.

Ad.8.
Informację dotyczącą oświadczeń majątkowych Radnych Rady Gminy za rok 2004 przedłożył Przewodniczący Rady – W. Kunz. Informacja w załączeniu.
Wójt Gminy – J. Wejer zapoznał Radnych z informacją w sprawie oświadczeń majątkowych za rok 2004, stanowiąca załącznik do niniejszego protokołu.
/Radni nie podjęli dyskusji./

Ad.9.a.
Skarbnik Gminy – M. Stolc zapoznała Radnych z projektem uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok, w tym również z propozycjami, które wystąpiły po ostatnim posiedzeniu Komisji.
Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz zwrócił się do Radnych z zapytaniem, czy mają jakieś uwagi lub zapytania do projektu uchwały?
Z uwagi na brak dyskutantów prowadzący obrady poddał projekt uchwały dotyczący zmiany budżetu gminy na rok 2005 pod głosowanie.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr XXVII/239/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 13 października 2005 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2005, jednogłośnie. Uchwała, o której mowa stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.9.b.
Wójt Gminy – J. Wejer zapoznał Radnych z projektem uchwały w sprawie dzierżawy części gruntu (49 m2) zabudowanej działki nr 361 położonej w Kębłowie na czas nieokreślony, małżonkom Brygidzie i Stanisławowi Jaroś, w celu usytuowania kiosku na handel prasą. Warunki dzierżawy zostaną określone w umowie. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Luzino. Nadmienił, że sprawę omawiano na posiedzeniach Komisji. Potem Przewodniczący Rady Gminy zapytał Radnych, czy mają jakieś uwagi do projektu uchwały?
W związku z brakiem dyskutantów prowadzący obrady poddał projekt uchwały dotyczący dzierżawy gruntu pod głosowanie.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr XXVII/240/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 13 października 2005 r. w sprawie dzierżawy gruntu, jednogłośnie. Uchwała w załączeniu.

Ad.9.c.
Wójt Gminy J. Wejer zapoznał Radnych z projektem uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XXV/232/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 31 sierpnia 2005 roku dot. bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych z komunalnych zasobów mieszkaniowych. Oznajmił, że sprawa jest znana Radnym, ponieważ projekt uchwały omawiano na posiedzeniach Komisji.
Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz zwrócił się do Radnych z zapytaniem, czy mają jakieś uwagi do projektu uchwały?
W związku z brakiem dyskutantów prowadzący obrady poddał projekt uchwały dotyczący wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XXV/232/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 31 sierpnia 2005 roku dot. bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych z komunalnych zasobów mieszkaniowych pod głosowanie.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr XXVII/241/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 13 października 2005 roku w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XXV/232/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 31 sierpnia 2005 roku w sprawie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych z komunalnych zasobów mieszkaniowych, jednogłośnie. Uchwała w załączeniu.

Ad.9.d.
Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz odczytał projekt uchwały dotyczący uchylenia Uchwały Nr XXXI/215/2001 Rady Gminy Luzino z dnia 11 października 2001 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Gminy. Oznajmił, że projekt uchwały omawiano na posiedzeniach Komisji. Potem zwrócił się do Radnych z zapytaniem, czy mają jakieś uwagi do projektu uchwały?
W związku z brakiem dyskutantów, prowadzący obrady poddał projekt uchwały dotyczący uchylenia uchwały nr XXXI/215/2001 Rady Gminy Luzino z dnia 11 października 2001 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Gminy pod głosowanie.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr XXVII/242/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 13 października 2005 roku w sprawie uchylenia Uchwały nr XXXI/215/2001 Rady Gminy Luzino z dnia 11 października 2001 r., w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Gminy, jednogłośnie. Uchwała w załączeniu.

Ad.9.e.
Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz zapoznał Radnych z projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Luzino wraz z załącznikiem. Potem zwrócił się do Radnych z zapytaniem, czy mają jakieś uwagi lub zapytania do projektu uchwały?
Głos zabrał Radny E. Słowi, który poinformował Radnych, że przy podejmowaniu w/w uchwały odda głos wstrzymujący, ponieważ nie uczestniczył w posiedzeniu Komisji Gospodarczej i Samorządu, kiedy omawiano projekt uchwały i nie zapoznał się z wyjaśnieniami w tej sprawie.
Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz ponownie zapytał Radnych, czy mają jakieś zapytania do projektu uchwały?
W związku z brakiem dyskutantów, prowadzący obrady poddał projekt uchwały dotyczący rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Luzino, pod głosowanie.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr XXVII/243/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 13 października 2005 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Luzino, 11 głosami „za”, 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się ”. Uchwała, o której mowa stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.9.f.
Wójt Gminy – J. Wejer zapoznał Radnych z projektem uchwały „w sprawie ustanowienia nieodpłatnej służebności gruntowej przejazdu i przechodu po działce nr 730/2 położonej w Luzinie, stanowiącej własność Gminy Luzino (Kw. 35262), na rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 732/4 położonej we wsi Luzino, objętej Kw. 21742, gdzie wpisanymi właścicielami w dniu dzisiejszym są małżonkowie Halina i Henryk Ellwart. Miejsce przechodu i przejazdu wyznaczyć zgodnie z mapą, która stanowi załącznik do uchwały.”
Potem Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz zadał Radnym pytanie, czy mają jakieś uwagi lub zapytania do projektu uchwały?
W związku z brakiem dyskutantów prowadzący obrady poddał projekt uchwały dotyczący ustanowienia służebności gruntowej pod głosowanie.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr XXVII/244/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 13 października 2005 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej, jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.9. g.
Wójt Gminy – J. Wejer zapoznał Radnych z projektem uchwały w sprawie nabycia działki nr 28/10 obszaru 590 m2 i działki nr 28/14 obszaru około 4282 m2 położonej w Milwinie w celu urządzenia boiska sportowego. Koszty geodezyjne oraz koszty notarialne i sądowe poniesie Gmina Luzino.
Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz zadał pytanie Radnym, czy mają jakieś uwagi lub zapytania do projektu uchwały?
W związku z brakiem dyskutantów, prowadzący obrady poddał projekt uchwały dotyczący nabycia nieruchomości na boisko sportowe pod głosowanie.
Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr XXVII/245/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2005 r. w sprawie nabycia nieruchomości w Milwinie, jednogłośnie. Uchwała w załączeniu.

Ad.10.
Radni Rady Gminy Luzino nie zgłosili interpelacji i wniosków.

Ad.11.
Goście zaproszeni na XXVII sesję Rady Gminy Luzino nie zgłosili wniosków.

Ad.12.
Zgodnie z art. 82 Statutu Gminy, Przewodniczący Rady Gminy Luzino – W. Kunz udzielił głosu:
 Przedstawicielowi Stowarzyszenia Samorządność - K. Kulhawikowi, który zadał pytanie: ile na dzień dzisiejszy wynosi i ile będzie wynosił na koniec bieżącego roku dług publiczny? Poprosił Wójta, aby informację tę podano w procentach i kwotowo. Zwrócił się też z zapytaniem: jak będzie wyglądała spłata długu w stosunku do dochodów gminy?
 Panu F. Okuń, który poruszył kwestię budowy chodnika przy ulicy Ofiar Stutthofu, na odcinku: od cmentarza w kierunku Barłomina, stanowiąca drogę powiatową, z uwagi na ogromne natężenie ruchu i wypadki drogowe. Przedstawił też problemy mieszkańca p. S. Bołtrukanisa, (który nie zapisał się na listę mówców), dotyczące utwardzenia płytami chodnikowymi przejścia pieszego z ulicy Młyńskiej na ul. Robotniczą w Luzinie i zlikwidowania zagłębienia w jezdni ulicy Strzebielińskiej, (przed wiaduktem jadąc od strony ulicy Lipowej w Luzinie).

Ad.13.
Wójt Gminy – J. Wejer odpowiedział p. F. Okuń twierdząc m.in., że:
 we wrześniu br. w Starostwie Powiatowym w Wejherowie złożono dokumentację celem uzyskania pozwolenia na budowę chodnika przy ul. Ofiar Stutthofu w Luzinie i że zadanie to w przyszłym roku zostanie rozpoczęte. Oznajmił, że Gmina z uwagi na ograniczenia finansowe innych instytucji, wspomaga działania powiatu, budując chodniki przy drogach powiatowych, celem poprawy bezpieczeństwa mieszkańców gminy.
 przejście dla pieszych prowadzące z ulicy Młyńskiej na ul. Robotniczą w Luzinie ma mniejsze znaczenie w kwestii bezpieczeństwa dla mieszkańców. Powiedział też, że jeżeli brakuje pieniędzy na budowę chodników przy drogach powiatowych (nie tylko przy ul. Ofiar Stutthofu ale i w innych miejscowościach), to nie będą budowane nowe przejścia o mniejszym znaczeniu, czy utwardzane istniejące, w celu poprawienia ich jakości. Wójt uważał, że najpierw trzeba budować chodniki przy drogach powiatowych i gminnych, gdzie występuje potężne natężenie ruchu.
 przy wiadukcie w Luzinie jest obniżenie z kostki brukowej dosyć skuteczne dla kierowców, którzy jeżdżą z nadmierną prędkością i że zagłębienie to można poprawić, tylko trzeba byłoby rozebrać znaczną część kostki, którą wykonano przed 20 - 30 albo i dłużej lat, podczas budowy tego wiaduktu. Nadmienił też, że gdyby zagłębienie zniwelowano, to kierowcy najprawdopodobniej zatrzymywaliby się na barierkach ochraniających most. Wójt stwierdził, że na dzień dzisiejszy zagłębienie nie zostanie zlikwidowane a najwyżej oznakowane.
Pani Skarbnik Gminy – M. Stolc odniosła się do wypowiedzi zgłoszonej przez przedstawiciela Stowarzyszenia Samorządność tj. do wysokości „prognozy długu”. Stwierdziła, że planowane długi, które wchodzą w „prognozę długu” na koniec roku kalendarzowego wyniosą 1.705.625 zł, co stanowi 7,28 % dochodów budżetu i że gdyby dodano wszystkie długi, które nie mieszczą się w „prognozie długu” to one wyniosą 2.004.079 zł, co daje 8,37 %, a zatem nie zostanie przekroczony próg procentowy określony w ustawie. Dodała, że spłata rat kapitałowych i spłata odsetek na rok 2006 łącznie z zaplanowanym kredytem na budowę sieci kanalizacyjnej w ulicy Strzebielińskiej i ulic przyległych wg planu, wyniesie 1.102.954 zł, natomiast same odsetki wyniosą kwotę 156.479 zł.

Ad.14.

W punkcie „Wolne wnioski i informacje” głos zabrał/ła:
1. Radny J. Schulz, który wystąpił o zmianę istniejącego przejścia dla pieszych na ulicy Kościelnej w Luzinie i wykonanie go na jezdni vis a vis bramy wejściowej na plac kościelny.
2. Radny E. Słowi ponowił kwestię dotyczącą ustawienia przy drodze powiatowej, w okolicy Szkoły Podstawowej w Sychowie, znaku drogowego dotyczącego ograniczenia prędkości jazdy do 40 km/h, w związku z dużym natężeniem ruchu i nadmierną prędkością kierowców na tym odcinku.
3. Wójt Gminy – J. Wejer poprosił Radnego S. Cejrowskiego o przekazanie Komendantowi Policji w Luzinie, sprawy zgłoszonej przez Radnego E. Słowi, tj. o przeprowadzenie, (w godzinach rannych i po południowych, kiedy dzieci przychodzą do szkoły i z niej wychodzą), kontroli radarowej i wyegzekwowanie od kierowców jazdy na tym odcinku drogi z prędkością „50 km/h”.
4. Radna G. Kasprzyk ponowiła sprawy, które zgłosiła na posiedzeniach Komisji, tj. skargi mieszkańców z ul. Polnej oraz uregulowania spraw związanych ze śmieciami. Zapytała: czy w związku z tym, że pojawiają się śmieci w lasach, które mogą stać się groźne dla środowiska, Wójt podjął jakieś kroki żeby tę sytuację zahamować? Czy Pan Wójt, mógłby podjąć jakieś kroki celem przyznania opieki nad chorą matką Pani Lange? Kiedy zostanie przeprowadzony remont Domu Nauczyciela przy ul. Szkolnej w Luzinie?
5. Wójt Gminy – J. Wejer odpowiedział Radnej, że skarga była zaadresowana nie tylko do Wójta Gminy ale i do Przewodniczącego Rady oraz że problem poruszony w skardze można jedynie rozwiązać poprzez położenie dywanika asfaltowego na ulicy Polnej celem ograniczenia ilości kurzu, w związku z ruchem samochodów, które wywożą ścieki do oczyszczalni, a na wykonanie tego zadania, w tej chwili nie ma pieniędzy. Potem odniósł się do kwestii podjęcia decyzji w sprawie przyznania usług opiekuńczych nad chorą matką p. Lange. Stwierdził m.in., że Pani pełniąca obowiązki kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, po przeprowadzeniu kontroli, podjęła decyzję o zaprzestaniu „świadczeń usług opiekuńczych” z dniem 01.09.2005 roku, w związku iż nie były wykonywane zgodnie z zawartą umową. Świadczenia wykonywała inna osoba. Córka z którą zawarto umowę, przebywała w Niemczech. Nie sprawowała opieki nad matką. Powiedział też, że zgodnie z Kodeksem Cywilnym i Rodzinnym dzieci, które uzyskały korzyści z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego mają obowiązek sprawowania opieki nad swoją matką. Natomiast Gmina ma obowiązek tę formę pomocy wspierać wobec osób samotnych. Wójt zobowiązał się do podjęcia rozmów z p.o. Kierownika GOPS i rozważenia ponownie kwestii przyznania opieki nad matką p. Lange. Wójt odniósł się do kwestii remontu budynku przy ulicy Szkolnej. Stwierdził, że wg zaplanowanych remontów, budynek zakładano podłączyć do gazu. W związku z czym złożono pierwszą część projektu w starostwie, celem uzyskania pozwolenia na budowę. Stwierdził, że sprawy opóźniają się, ponieważ w dokumentacji nie zgadzają się numery działek i że zakładano zmniejszyć koszty eksploatacji szkoły poprzez zmianę składnika opałowego z oleju na gaz, ponieważ jest on tańszy od oleju o 15 %, co w rocznym rozrachunku ekonomicznym spowoduje niższe koszty o 30 %. W związku z czym założono, że za te środki budynek zostanie podłączony do sieci gazowej. Wójt odniósł się do tematu utrzymania czystości na terenie gminy twierdząc, że od przyszłego roku najprawdopodobniej wejdą w życie nowe regulacje prawne dotyczące firm wywożących śmieci, na których wymusza się, że każda z nich będzie musiała organizować tzw. „wystawki”. Z jednej strony będzie to dobre rozwiązanie ale z drugiej strony może spowodować, że mniejsze firmy mogą zostać wykluczone z rynku z powodu niewydolności organizacyjnych. Oznajmił, że Gmina musi egzekwować uchwałę, dotyczącą utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Luzino, w której zobowiązano właścicieli nieruchomości do podpisania umowy z podmiotem gospodarczym na wywóz odpadów stałych i posiadania pojemnika na śmieci i że zdarza się, iż po sprawdzeniu wykazu osób wywożących śmieci, część z nich po dwóch miesiącach wypowiada umowy z uwagi na problemy finansowe.
6. Radna G. Kasprzyk poprosiła o usunięcie śmieci (z różnych nieruchomości), w Robakowie. Uważała, że jeżeli radny mówi o problemie, to Wójt Gminy winien wystąpić do instytucji o uprzątnięcie śmieci z nieruchomości, których są właścicielami. Zwróciła się z zapytaniem: czy my jako Gmina coś zrobiliśmy, żeby wpłynąć na instytucje, które za to odpowiadają, przecież śmieci nie mogą tam leżeć w nieskończoność?
7. Wójt Gminy – J. Wejer odpowiedział Radnej Kasprzyk, że Nadleśnictwo systematycznie usuwa śmieci ze swoich nieruchomości.
8. Radna G. Kasprzyk zaprzeczyła powyższemu stwierdzeniu, oznajmiając że śmieci z lasu nie zostały usunięte. Poprosiła Wójta o wystąpienie na piśmie do instytucji o zajęcie się tymi sprawami.
9. Radny E. Słowi zadał pytanie: kto kupuje i finansuje znaki drogowe zlokalizowane na terenie wsi Luzino? Poprosił Wójta o odnowienie znaków drogowych m.in. usytuowanych przy ulicy Młyńskiej?
10. Wójt Gminy – J. Wejer odpowiedział Radnemu E. Słowi, że znaki drogowe usytuowane przy drogach gminnych są kupowane z budżetu gminy, natomiast znaki zlokalizowane przy drogach powiatowych są kupowane z budżetu powiatu oraz że znaki w Luzinie zostaną odnowione na wiosnę przyszłego roku.
11. Radna G. Kasprzyk wręczyła radnym, sołtysom i gościom zaproszenie: „Luzino Janowi Pawłowi II z Miłością”. Poprosiła uczestników sesji o wzięcie udziału w uroczystości „Dnia Papieskiego”, które zaplanowano na 16 października 2005 roku o godz. 16.00 w parafii p.w. św. Wawrzyńca w Luzinie. Poprosiła inspektora gminnego o przekazanie nieobecnym Radnym i Sołtysom tego zaproszenia.

Ad.15.
W punkcie „Sprawy różne” głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy, który poinformował Radnych o tym, iż najbliższa sesja odbędzie się do 9 grudnia 2005 r. zaś Komisje Rady Gminy odbędą się po 15 listopada 2005 r.
W związku z brakiem mówców prowadzący obrady zamknął punkt 15 i przystąpił do kontynuacji kolejnego punktu.

Ad.16.
Zgodnie z par. 87 Statutu Gminy Luzino, Przewodniczący Rady Gminy – W. Kunz zamknął obrady XXVII sesji. Podziękował wszystkim za uczestnictwo, merytoryczną dyskusję, która miała wpływ na sprawny przebieg obrad, ponieważ zakończono je o godz. 12.45. Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach. Oryginał protokołu pozostaje w dokumentacji Rady Gminy, natomiast drugi egzemplarz otrzymuje Wójt Gminy celem realizacji.
Protokół sporządziła: inspektor gminny Stefania Sirocka.

załączniki:
1. Lista obecności Radnych.
2.Lista obecności gości

3. Informacja z działalności Wójta za okres 01.09.2005-13.10.2005
4. Wykaz przetargów za okres 31.08-12.10.2005
- Informacje i wnioski Komnisji Gospodarczej i Samorządu z dnia 6.10.2005 r.
- Informacje i wnioski Komisji Oświaty, Kultury i Sportu z dnia 3.10.2005 r.
- Informacje i wnioski Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 5.10.2005 r.
- Informacje i wnioski Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska z dnia 4.10.2005 r.
- Protokół kontrolny Komisji Rewizyjnej z dnia 28.09.2005 r.
5. Stanowisko Rady Gminy Luzino z dnia 13.10.2005 r. w sprawie ustalenia wykazu inwestycji gminnych na rok 2006
6. Analiza oświadczeń majątkowych za rok 2004
7. Informacja Wójta w sprawie oświadczeń majątkowych za rok 2004

1. Uchwała Nr XXVII/239/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 13.10.2005 r. w sprawie budżetu gminy na 2005 rok
2. Uchwała Nr XXVII/240/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 13.10.2005 r. w sprawie dzierżawy gruntu (dz. 361 w Kębłowie)
3. Uchwała Nr XXVII/241/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 13.10.2005 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XXV/232/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych z komunalnych zasobów mieszkaniowych
4. Uchwała Nr XXVII/242/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 13.10.2005 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXI/215/2001 Rady Gminy Luzino z dnisa 11 października 2001 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Gminy
5. Uchwała Nr XXVII/243/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 13.10.2005 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Luzino
6. Uchwała Nr XXVII/244/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 13.10.2005 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej (dz. 730/2 i 732/4 Luzino)
7. Uchwała Nr XXVII/245/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 13.10.2005 r. w sprawie nabycia nieruchomości (dz. 28/10 i 28/14 Milwino)