ARCHIWUM - Gmina Luzino

ROK 2022:

- Protokół z kompleksowej kontroli gminy Luzino przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Luzino przez Inspektorów Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych

- Wystąpienia pokontrolne z dnia 14 kwietnia 2022 r.

- Odpowiedź na wystąpienia pokontrolne z dnia 16 maja 2022 r.


ROK 2018:

- Protokół kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 marca 2018 r., znak pisma: 102018020122PRO001


- Protokół z kontroli kompleksowej Gminy Luzino przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Luzino w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych przez inspektorów Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej izby Obrachunkowej w Gdańsku:

strony 1-100
strony 101-179
załączniki do protokołu

- Wystąpienia pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 17.04.2018 r.


ROK 2017:

- Wystąpienie pokontrolne dotyczące kontroli w Gminie Luzino, przeprowadzonej w dniach od 31 sierpnia do 7 września 2017 r. w zakresie prawidłowości wykorzystania i rozliczenia dotacji otrzymanej z budżetu państwa w 2016 r. na realizację Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH - edycja 2016


ROK 2015:

- Wystąpienie pokontrolne Wojewody Pomorskiego z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie realizacji dochodów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz prawidłowość wykorzystywania i rozliczenia dotacji otrzymanych z budżetu państwa w 2015 roku w wybranych rozdziałach i paragrafach.

 


ROK 2014:

- Protokół kontroli przeprowadzonej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku w zakresie prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Luzino okresie od 2.01 do 23.01.2014 r.


ROK 2013:

- Protokół z kontroli kompleksowej Urzędu Gminy Luzino przeprowadzonej przez pracowników Wydziału Kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w okresie od 13.08.2013 r. do 13.12.2013 r.:

1. Ustalenia ogólno-organizacyjne

2. Księgowość i sprawozdawczość

3. Budżet jednostki samorządu terytorialnego

4. Gospodarka mieniem

5. Rozliczenia jednostki samorządu terytorialnego z jednostkami organizacyjnymi
    oraz 2 załączniki

- Protokół z audytu przeprowadzonego przez Urząd Kontroli Skarbowej w Gdańsku w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 w zakresie projektu: Rozbudowa szkoły w Sychowie o pomieszczenia dydaktyczne i salę gimnastyczną, przeprowadzonego w okresie od 05.09.2013 do 23.09.2013 r.

- Wystąpienie pokontrolne w związku z kontrolą Wojewody Pomorskiego przeprowadzoną w zakresie realizacji dochodów budżetu państwa oraz prawidłowości wydatkowania i rozliczenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa w 2012 roku w wybranych rozdziałach i paragrafach, przeprowadzoną w dniach od 9 do 21 czerwca 2013 r.


ROK 2009:
- Protokół Kontroli Najwyższej Izby Kontroli przeprowadzonej w okresie 06.10.2009 - 03.12.2009 r. w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie w okresie 2008 r. - 30.06.2009 r.- strony 1-20 (wersja pdf), - str. 21-40,
- str. 41-53


- Protokół z kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych Gminy Luzino oraz wybranych jednostek organizacyjnych, przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w okresie od dnia 4 maja 2009 roku do dnia 7 sierpnia 2009 roku, sporządzony przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Gdańsku

- zalecenia pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej - 10.2009 r.

- wykonanie zaleceń pokontrolnych Regionalnej Izby Obrachunkowej - 11.2009ROK 2008:

-kontrola USC przeprowadzona 06.05.2008 r. przez Archiwum Państwowe w Gdańsku, zalecenia pokontrolne

- kontrola archiwum zakładowego UG przeprowadzona 06.05.2008 r. przez Archiwum Państwowe w Gdańsku, - zalecenia pokontrolne
 ROK 2007:

- wystąpienie pokontrolne - kontola przeprowadzona w dniach 17-28.01.2007 r. przez Wydział Finansów
i Budżetu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku w zakresie prawidłowości wydatkowania dotacji celowych przyznanych z budżetu państwa w 2007 roku na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na dofinansowanie zakupu podręczników i jednolitego stroju dla uczniów


- kontrola problemowa przeprowadzona przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku dot. realizacji zagadnień z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych - 9.07.2007 r.ROK 2006:

- Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej i zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Luzino przeprowadzona przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Gdańsku w okresie od 6.12. 2005 do 21.04.2006 r.
ROK 2005:
- Kontrola problemowa Wydz. Finansów i Budżetu Pomoskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej na do dofinansowanie zadań inwestycyjnych zapisanych w Kontrakcie Wojewódzkim w roku 2005- Kontrola w Urzędzie Gminy Luzino przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli Delegatura w Gdańsku - 10.01.2005 - 18.03.2005 r. Przedmiot kontroli - powiązanie budżetu Gminy Luzino z budżetem państwa w 2004 r.- Kontrola skarbowa przeprowadzona przez Urząd Kontroli Skarbowej w Gdańsku - w dniach 04.02.-11.02.2005 r. - w zakresie ustalenia prawidłowości zaliczenia podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych w ramach Działania 3 Programu SAPARD - wyniki kontroli- Kontrola archiwum zakładowego UG Luzino przeprowadzona w dniu 31.05.2005 r. przez Archiwum Państwowe w Gdańsku