ARCHIWUM - Gmina Luzino

Wydruk z serwisu BIP, dn.
INFORMACJA O GOSPODAROWANIU MIENIEM GMINNYM ( GRUNTAMI I BUDYNKAMI ) W OKRESIE OD 15. 12. 2003 R. DO 15. 11. 2004 R. I PLANY W 2005 ROKU.

Nieruchomości stanowiące własność Gminy Luzino dzielą się na nieruchomości zabudowane oraz niezabudowane.

I. Nieruchomości zabudowane to grunty zabudowane budynkami gminnymi w znakomitej części przeznaczonymi do realizacji stałych zadań publicznych samorządu gminnego wynikających z ustaw, są to budynki :

1. Szkoły w ilości 10 budynków, o wartości księgowej - 4 502 781 zł.
2. Budynek Urzędu Gminy o wart.księg. - 219 980 zł.
3. Gminny Ośrodek Kultury - 16 147 zł.
4. Budynek Opieki Społecznej - 346 668 zł.
5. Biblioteka - 310 269 zł.
6. Ośrodek Zdrowia - 1 188 432 zł.
7. Budynek mieszkalno-biurowy (GK d/s PiRPA) - 260 920 zł.
8. Przedszkole Gminne - 116 647 zł.
9. Bud.Szkolno- mieszkalny - 45 618 zł.
10. Bud.Straży Pożarnej w ilości 3 bud. - 251 923 zł.

oraz
II. budynkami mieszkalnymi :

1. Budynek mieszkalny w Kochanowie - 93 981 zł.
2. Budynek mieszkalny w Kębłowie ul.Orzechowa 3 - 60 418 zł. -
3. współwłasność w bud.mieszk.w Kębłowie przy
ul. Wiejskiej 131- 1 lokal mieszkalny - 4 140 zł.
4. Budynek mieszkalny w Luzinie ul.Strzebielińska 18 ( część) - 10 570 zł.
5. Budynek mieszkalny w Luzinie ul.Of.Stutthofu - 14 132 zł.
6. Budynek mieszkalny w Luzinie ul.Szkolna - 52 598 zł.


7. Budynek mieszkalny w Milwinie - 41 643 zł.
8. Budynek mieszkalny w Tępczu - 41 636 zł.


Tak jak wspomniano na wstępie budynki z pierwszej grupy służą realizacji publicznych zadań samorządowych i z reguły nie stanowią przedmiotu obrotu nieruchomościami. Istnieją przypadki , że łączy się realizowanie różnych funkcji gminnych w jednym budynku i tym samym pozyskuje się obiekt do komercyjnego zagospodarowania . Są to jednakże sporadyczne przypadki. Częstszą praktyką jest pozyskiwanie w budynkach przeznaczonych na cele publiczne lokali , które są przedmiotem najmu, np. lokal wynajęty na aptekę w budynku gminnego ośrodka zdrowia, lokale wynajęte na dyskoteki w budynkach SP w Luzinie i Milwinie, lokale mieszkalne w szkołach. Należy podkreślić , iż lokale te nie są brane pod uwagę w planach sprzedaży nieruchomości.
Natomiast druga grupa budynków zaliczanych do mienia gminnego jest przedmiotem sprzedaży i najmu , które w zależności od koniunktury na rynku nieruchomości mogą przynieść gminie pewne dochody. Wszystkie gminne budynki mieszkalne są zasiedlone w oparciu o czynsz regulowany i jeżeli lokale te są sprzedawane, to właśnie najemcom, którzy korzystają z prawa pierwszeństwa przysługującego im z mocy ustawy. Z uwagi na to, że obiekty mieszkalne są w złym stanie technicznym, lokale nie są drogie. Jednakże ze względu na załamanie się rynku nieruchomości jak również złą kondycję finansową najemców, brak było zainteresowania nabyciem nieruchomości budynkowych i lokalowych. Z drugiej strony należy podkreślić, że ze względu na niewielki zasób takich nieruchomości , decyzje o sprzedaży nie są łatwe, tym bardziej, że ustawowym obowiązkiem gminy jest zapewnienie mieszkań socjalnych dla najuboższych. Sprzedaż więc wszystkich gminnych lokali mieszkalnych byłaby nieracjonalna, ponieważ niektórzy obecni najemcy lokali mają realne możliwości pozyskania mieszkań innych niż gminne. Niektóre budynki i lokale z uwagi na ich zły stan techniczny oraz stan prawny (współwłasność gminy z osobami fizycznymi) organy gminy chciałyby sprzedać. Barierą w nabywaniu lokali mieszkalnych jest sytuacja finansowa najemców. W związku z tym 14 października 2004 roku Rada Gminy Luzino podjęła nową uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych z komunalnych zasobów mieszkaniowych, przewidując w niej udzielanie bonifikat. W 2003 roku podjęto starania o sprzedaż lokali w budynku mieszkalnym w Milwinie. Finalizacja sprzedaży miała nastąpić w 2004 roku. Nie udało się niestety tego dokonać, albowiem wykonanie niektórych prac remontowych w obiektach przeznaczonych do sprzedaży było niemożliwe, a bez wykonania tych prac nie można uzyskać zaświadczenia o odrębności lokali ze Starostwa Powiatowego.
Obecnie gmina posiada 64 lokale, które w większości są wynajęte osobom fizycznym. 57 lokali o powierzchni użytkowej 2.395 m2 to lokale mieszkalne, a 7 lokali o powierzchni 1501 m2 to lokale użytkowe. Ilość lokali uległa zmniejszeniu z uwagi na ich likwidację (mieszkania w szkole przekazano na cele szkolne).
Z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych gmina pobiera czynsze, aczkolwiek niektóre lokale są użyczane ze względu na ich przydatność społeczną (np. lokale dla policji).


Nieruchomości niezabudowane to grunty gminne , którymi gmina stara się racjonalnie gospodarować (zarówno z ekonomicznego jak i społecznego punktu widzenia) . Stanowią one przedmiot sprzedaży , zamiany, oddawania w użytkowanie wieczyste, w najem oraz w dzierżawę.
Poniższa tabela obrazuje ruch w okresie od 15 grudnia 2003 roku do 15 listopada 2004 roku gruntów komunalnych, które Gmina Luzino nabyła w różnych formach od momentu powstania samorządu gminnego.


Powierzchnia gruntów zabudowanych i niezabudowanych stanowiących mienie gminne wg stanu na dzień 15.12.2003 r.
Wyszczególnienie Ogółem z tego nabyte od S.P. Nabyte
w ha z mocy prawa na wniosek gminy w obrocie cywilno-prawnym Uwagi
0 1 2 3 4 5
Ogółem stan w dniu 15.12.2003r. 123,4565 47,4493 57,8066 18,2006
Przyrost w ciągu okresu spr. 0,0451 - - 0,0451
Ubytek w ciągu okresu spr. 6,9098 6,9098 - -
Ogółem stan w dniu 15.11.2004 r. 116,5918 40,5395 57,8066 18,2457


Ze sprzedaży nieruchomości ( głównie działki budowlane ) Gmina Luzino uzyskała w w/w okresie kwotę 1 545 774 złotych, a więc ponad dwukrotnie wyższą niż zaplanowała. Tak wysoką kwotę ze sprzedaży gmina uzyskała dzięki sfinalizowaniu sprawy przejęcia gruntów i obiektów Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej i sprzedaży podzielonej nieruchomości, jak również dzięki sprzedaży dużych działek przeznaczonych pod przemysł.

W 2005 r. przewiduje się uzyskanie wpływów ze sprzedaży nieruchomości w wysokości około 100 .000 zł.
Do sprzedaży w 2005 roku zostanie wystawionych 5 działek budowlanych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z usługami, położonych w centrum Luzina, których wydzielenie gmina już zleciła. Być może prace geodezyjne zostaną zakończone jeszcze w tym roku.

Opóźnienia powstały z uwagi na konieczność wydzielenia drogi dojazdowej do przygotowywanych działek.


Ponadto do sprzedaży Gmina zamierza przygotować obiekty mieszkalne w Kochanowie, Milwinie i Kębłowie. Z uwagi na nieaktualną dokumentację i wycenę (Kębłowo, Milwino) oraz zupełny jej brak ( Kochanowo) występuje konieczność sporządzenia dokumentacji przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami. Ponawiana będzie również próba sprzedaży działek, których nie uda się sprzedać w roku bieżącym ( np. działki we wsi Tępcz – 4 szt.).
Gmina Luzino przekazała niektóre swoje grunty w użytkowanie wieczyste, lecz tylko te na których ciążył ustawowy obowiązek gminy w przypadku roszczenia spółdzielni innych niż mieszkaniowe (w latach 1994 - 1995 zostały przekazane w użytkowanie wieczyste grunty dwóm spółdzielniom - Spółdzielni Kółek Rolniczych i Gminnej Spółdzielni “Samopomoc Chłopska” ). Ponadto gmina przejęła z mocy prawa własność gruntów wcześniej oddanych w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym w celu wybudowania na nich budynków mieszkalnych. Ogółem gmina posiada obecnie :
w użytkowaniu wieczystym grunty o obszarze 2,0852 ha
w tym:
 pod budownictwem mieszkaniowym - 0,6125 ha
 pod działalnością gospodarczą - 1,4030 ha
Grunty przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe oddane w latach 80-tych osobom fizycznym w znakomitej większości zostały w ubiegłych latach przekształcone w prawo własności . Jednakże część o obszarze w/w nadal pozostaje w użytkowaniu wieczystym. Również grunty które przekazano w użytkowanie wieczyste Spółdzielniom, choć zmieniły użytkowników wieczystych dalej są w takiej formie władania. W dniu 20 kwietnia 2004 roku sprzedano użytkowanie wieczyste działki nr 147/10 obszaru 0,06,97 ha , położonej w Tępczu, jej użykownikom wieczystym a zarazem właścicielom obiektu handlowego usytuowanego na działce. Dzięki tej transakcji gmina uzyskała 3.850 złotych.
Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego w 2005 roku przyniosą gminie dochód w wysokości: 20 797 zł.
w tym:
 za grunty pod bud. mieszkaniowym - 457 zł
 za grunty pod działalnością - 20 340 zł

Z uwagi na zmianę przepisów dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów oraz skonkretyzowanie przez te przepisy zasad obliczania opłat z tego tytułu , raptownie zmalało zainteresowanie przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
Raty z dotychczasowych przekształceń wyniosły w roku 2004 ogółem 2.050,50 złotych i kwota ta w roku 2005 będzie powiększona o waloryzację średniorocznym wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług za rok 2004, ogłoszonym przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim.

Jeżeli chodzi o najem i dzierżawę gruntów to są to przypadki pojedyncze, a najem lub dzierżawa krótkotrwała na niewielkie powierzchnie gruntu.
Na dzień 15 listopada 2004r. sytuacja ta przedstawia się następująco:
- grunt przekazany w najem - 0,0040 ha
- grunt przekazany w dzierżawę - 2,1173 ha
Z tytułu dzierżawy i najmu gruntów przewiduje się otrzymać w 2005 roku nieco ponad 20 000 zł.
Zaś z najmu lokali użytkowych i mieszkalnych 131 000 zł
Gmina Luzino uzyskuje również środki z naliczanych na podstawie art.36 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym tzw. opłat planistycznych. Pieniądze uzyskane z tego tytułu przeznacza się w ramach kompensacji roszczeń na odszkodowania za drogi , które gmina zobowiązana jest przejąć z mocy prawa, bądź na zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym gminy.

W przyszłorocznym budżecie gminy zapewniono środki na wydatki związane z przygotowywaniem nieruchomości do sprzedaży oraz związane z wprowadzaniem zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy. Na potrzeby planistyczne zaplanowano kwotę 50.000 zł., a na potrzeby podziałów geodezyjnych, wyceny oraz uzyskania dokumentacji zaplanowano 38.000 zł.

Z uwagi na to, że Gmina rozpoczynając swoją działalność samorządową przejęła wiele spraw historycznie nie uregulowanych w zakresie własności dróg, regulowanie ich i w roku planowanym będzie aktualne. Napływają wnioski o wypłatę odszkodowań za przejęte niegdyś drogi i wiele roszczeń jest zaspokajanych z kasy gminnej. W związku z tym co roku należy zapewnić chociaż minimalne środki finansowe na te cele. W roku 2005 zaplanowano je łącznie ze środkami na zakup innych niezbędnych gminie gruntów w kwocie 40.000 zł. Są to co prawda znikome środki w porównaniu z potrzebami, jednakże pozwolą one uregulować w 2005 roku następnych kilka spraw .

Określenie wpływów i wydatków w 2005 roku, związanych z wykonywaniem własności nieruchomości gminnych obrazuje poniższe zestawienie.

1. WPŁYWY:
 ze sprzedaży gruntów - 100 000 zł
 z wieczystego użytkowania gruntów - 20 797 zł.
 z dzierżawy i najmu gruntów - 20 000 zł.
 z dzierżawy i najmu lokali - 131 000 zł.
OGÓŁEM WPŁYWY - 271 797 zł
2. WYDATKI:
 kwoty niezbędne na przygotowanie gruntów do sprzedaży - 38 000 zł
( podział i wycena, koszty dokumentacji itp. )
 regulacja spraw własnościowych oraz nabycie gruntów - 40 000 zł
 wydatki związane z zagosp. przestrzennym gminy - 50 000 zł

OGÓŁEM WYDATKI - 128 000 zł.