ARCHIWUM - Gmina Luzino

Wydruk z serwisu BIP, dn.
NFORMACJA O GOSPODAROWANIU MIENIEM GMINNYM (GRUNTAMI I BUDYNKAMI ) W OKRESIE OD 15. 11. 2002 R. DO 15. 12. 2003 R. I PLANY W 2004 ROKU.

Nieruchomości stanowiące własność Gminy Luzino dzielą się na nieruchomości zabudowane oraz niezabudowane.

I. Nieruchomości zabudowane to grunty zabudowane budynkami gminnymi w znakomitej części przeznaczonymi do realizacji stałych zadań publicznych samorządu gminnego wynikających z ustaw, są to budynki :

1. Szkoły w ilości 10 budynków, o wartości księgowej- 4.470.046 zł.
2. Budynek Urzędu Gminy o wart.księg. - 219.980 zł.
3. Gminny Ośrodek Kultury - 16.147 zł.
4. Budynek Opieki Społecznej - 346.668 zł.
5. Biblioteka - 310.269 zł.
6. Ośrodek Zdrowia - 1.188.432 zł.
7. Budynek mieszkalno-biurowy (GK d/s PiRPA) - 260.920 zł.
8. Przedszkole Gminne - 116.647 zł.
9. Bud.Szkolno- mieszkalny - 45.618 zł.
10. Bud.Straży Pożarnej w ilości 3 bud. - 251.923 zł.

oraz
II. budynkami mieszkalnymi :

1. Budynek mieszkalny w Kochanowie - 93.981 zł.
2. Budynek mieszkalny w Kębłowie ul.Orzechowa 3 - 60.418zł. -
3. współwłasność w bud.mieszk.w Kębłowie przy
ul. Wiejskiej 131- 1 lokal mieszkalny - 4.140 zł.
4. Budynek mieszkalny w Luzinie ul.Strzebielińska 18 ( część) - 10.570 zł.
5. Budynek mieszkalny w Luzinie ul.Of.Stutthofu - 14.132 zł.
6. Budynek mieszkalny w Luzinie ul.Szkolna - 52.598 zł.
7. Budynek mieszkalny w Milwinie - 41.643 zł.
8. Budynek mieszkalny w Tępczu - 41.636 zł.

Tak jak wspomniano na wstępie budynki z pierwszej grupy służą realizacji publicznych zadań samorządowych i z reguły nie stanowią przedmiotu obrotu nieruchomościami. Istnieją przypadki, że łączy się realizowanie różnych funkcji gminnych w jednym budynku i tym samym pozyskuje się obiekt do komercyjnego zagospodarowania. Są to jednakże sporadyczne przypadki. Częstszą praktyką jest pozyskiwanie w budynkach przeznaczonych na cele publiczne lokali, które są przedmiotem najmu, np. lokal wynajęty na aptekę w budynku gminnego ośrodka zdrowia, lokal wynajęty na dyskotekę w budynku OSP w Luzinie, lokale mieszkalne w szkołach. Należy podkreślić, iż lokale te nie są brane pod uwagę w planach sprzedaży nieruchomości.
Natomiast druga grupa budynków zaliczanych do mienia gminnego jest przedmiotem sprzedaży i najmu , które w zależności od koniunktury na rynku nieruchomości mogą przynieść gminie pewne dochody. Wszystkie gminne budynki mieszkalne są zasiedlone w oparciu o czynsz regulowany i jeżeli lokale te są sprzedawane, to właśnie najemcom, którzy korzystają z prawa pierwszeństwa przysługującego im z mocy ustawy. Z uwagi na to, że obiekty mieszkalne są w złym stanie technicznym lokale nie są drogie. Ze względu na załamanie się rynku nieruchomości jak również złą kondycje finansową najemców, podobnie jak w roku ubiegłym zainteresowanie nabyciem nieruchomości budynkowych i lokalowych było znikome, ale też ze względu na niewielki zasób takich nieruchomości, decyzje o sprzedaży nie są łatwe, tym bardziej ,że ustawowym obowiązkiem gminy jest zapewnienie mieszkań socjalnych dla najuboższych. Sprzedaż więc wszystkich gminnych lokali mieszkalnych byłaby nieracjonalna, ponieważ niektórzy obecni najemcy lokali mają realne możliwości pozyskania mieszkań innych niż gminne. W 2003 roku podjęto starania o sprzedaż lokali w budynku mieszkalnym w Milwinie, jednakże finalizacja sprzedaży nastąpi w przyszłym roku, ponieważ po zmianie przepisów dokumentacja stała się nieaktualna. Brak jest również konsensusu między samymi najemcami , co do podziału na części wspólne i przynależne.
Obecnie gmina posiada 64 lokale, które w większości są wynajęte osobom fizycznym. 57 lokali o powierzchni użytkowej 2.395 m2 to lokale mieszkalne, a 7 lokali o powierzchni 1501 m2 to lokale użytkowe. Ilość lokali uległa zmniejszeniu z uwagi na ich likwidację (mieszkania w szkole przekazano na cele szkolne).

Z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych gmina pobiera czynsze, aczkolwiek niektóre lokale są użyczane ze względu na ich przydatność społeczną (np. lokale dla policji).

Czynsze mieszkaniowe dotyczą:
1. budynku mieszkalnego w Kochanowie – dworek,
2. budynku mieszkalnego w Kochanowie – gospodarczego przekształconego na mieszkalny,
3. budynku mieszkalnego w Luzinie – „dom nauczyciela”,
4. budynku mieszkalnego w Luzinie – „ stary ośrodek zdrowia”
5. budynku mieszkalnego w Luzinie – na ul. Strzebielińskiej i Ofiar Stutthofu / stare przedszkole/,
6. lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku starej szkoły w Luzinie,
7. lokali mieszkalnych w Kębłowie – budynek starej szkoły,
8. lokali mieszkalnych w Milwinie – budynek starej szkoły.

Czynsze za lokale użytkowe dotyczą :
1. budynku OSP w Luzinie / część na piętrze/,
2. pomieszczeń handlowych w Kochanowie – dworek,
3. pomieszczeń apteki w budynku Ośrodka Zdrowia w Luzinie,
4. budynek przy ul. Młyńskiej w Luzinie, dzierżawiony przez Niepubliczny Zespół Opieki Zdrowotnej,
5. budynek gospodarczy przy Gminnym Ośrodku Zdrowia.
6. lokal użyczony dla Policji – budynek starego ośrodka zdrowia.

W tym miejscu należy podać, że 5 grudnia b.r. gmina dokonała sprzedaży części nieruchomości położonej w Sychowie, obręb Robakowo, zabudowanej stajnią podworską w której została utworzona kaplica dla sprawowania kultu religijnego. Budynek ten został sprzedany Parafii Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem Św. Wawrzyńca w Luzinie za symboliczną kwotę na cele sakralne, zgodnie z zapotrzebowaniem mieszkańców wsi i jej okolic.

II. Nieruchomości niezabudowane to grunty gminne , którymi gmina stara się racjonalnie gospodarować (zarówno z ekonomicznego jak i społecznego punktu widzenia) . Stanowią one przedmiot sprzedaży , zamiany, oddawania w użytkowanie wieczyste, w najem oraz w dzierżawę.

Ze sprzedaży nieruchomości (głównie działki budowlane) Gmina Luzino uzyskała w ww. okresie kwotę 346.126 zł., a więc nie osiągnęła planowanych dochodów z tego tytułu w roku 2003, aczkolwiek gmina ogłosiła jeszcze przetarg na dzień 30 grudnia 2003 roku w wyniku którego może uzyskać około 43.300 złotych . Brak osiągnięcia planowanego zysku należy tłumaczyć długotrwałymi pracami geodezyjnymi działki 211, której nie udało się wystawić na sprzedaż w okresie sprawozdawczym. Jednakże przetarg na ww. nieruchomość na pewno odbędzie się w przyszłym roku. W 2004 r. przewiduje się uzyskanie wpływów ze sprzedaży nieruchomości w wysokości około 500 .000 zł.
Do sprzedaży w 2004 roku zostanie wystawionych 6 działek budowlanych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z usługami, położonych w centrum Luzina, które należy wydzielić zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego i wycenić do przetargu. Do sprzedaży przygotowujemy również nieruchomość przejętą po upadłej Spółdzielni Mleczarskiej w Luzinie (działki nr 622 i 623).
Ponadto do sprzedaży Gmina na pewno wystawi grunt nieruchomości nr 211 położonej w Luzinie, która jest już przygotowana do sprzedaży (podział i wycena) i z której przewiduje się sprzedać 4,7696 ha gruntu pod przemysł . Ponawiana będzie próba sprzedaży działek, których nie uda się sprzedać w roku bieżącym.
Gmina Luzino przekazuje swoje grunty w użytkowanie wieczyste, lecz tylko te na których ciąży ustawowy obowiązek gminy w przypadku roszczenia spółdzielni innych niż mieszkaniowe (w latach 1994 - 1995 zostały przekazane w użytkowanie wieczyste grunty dwóm spółdzielniom - Spółdzielni Kółek Rolniczych i Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” ). Ponadto gmina przejęła z mocy prawa własność gruntów wcześniej oddanych w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym w celu wybudowania na nich budynków mieszkalnych. Ogółem gmina posiada obecnie
w użytkowaniu wieczystym grunty o obszarze 2,0852 ha
w tym:
 pod budownictwem mieszkaniowym - 0,6125 ha
 pod działalnością gospodarczą - 1,4727 ha
Grunty przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe oddane w latach 80-tych osobom fizycznym w znakomitej większości zostały w ubiegłych latach przekształcone w prawo własności. Jednakże część o obszarze ww. nadal pozostaje w użytkowaniu wieczystym. Również grunty które przekazano w użytkowanie wieczyste Spółdzielniom, choć zmieniły użytkowników wieczystych dalej są w takiej formie władania.
Opłaty z tego tytułu w 2004 roku przyniosą gminie dochód w wysokości: 20.968 zł.
w tym:
 za grunty pod bud. mieszkaniowym - 457 zł.
 za grunty pod działalnością - 18.477 zł.

Z uwagi na zmianę przepisów dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów oraz skonkretyzowanie przez te przepisy zasad obliczania opłat z tego tytułu, raptownie zmalało zainteresowanie przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
Raty z dotychczasowych przekształceń wyniosły w roku 2003 ogółem 2.034,10 zł. i kwota ta będzie powiększona o waloryzację średniorocznym wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług za rok 2003 ogłoszonym przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim.
Sprawą w końcu zamkniętą jest sprawa użytkowania Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Luzinie ( przedtem w Wejherowie). OSM była użytkownikiem działek położonych w Luzinie nr 622 i 623 o łącznej powierzchni 7700 m2 oraz obiektów stanowiących własność Gminy i ogłosiła swoją upadłość. Po zwróceniu syndykowi części nakładów poniesionych przez Spółdzielnię (40.000 zł.) Gmina przejmie nieruchomość w celu jej zagospodarowania (przygotowuje do sprzedaży przetargowej).

Jeżeli chodzi o najem i dzierżawę gruntów to są to przypadki pojedyncze, a najem lub dzierżawa krótkotrwała na niewielkie powierzchnie gruntu.
Na dzień 15 grudnia 2003r. sytuacja ta przedstawia się następująco:
- grunt przekazany w najem - 0,0040 ha
- grunt przekazany w dzierżawę - 2,1173 ha
Z tytułu dzierżawy i najmu gruntów przewiduje się otrzymać w 2004 roku nieco ponad 20.000 zł.

Gmina Luzino uzyskuje również środki z naliczanych na podstawie art.36 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym tzw. opłat planistycznych. Pieniądze uzyskane z tego tytułu przeznacza się w ramach kompensacji roszczeń na odszkodowania za drogi , które gmina zobowiązana jest przejąć z mocy prawa, bądź na zmianę Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

W przyszłorocznym budżecie gminnym zapewniono środki na wydatki związane z przygotowywaniem nieruchomości do sprzedaży oraz związane z wprowadzaniem dalszych zmian w obecnym planie zagospodarowania przestrzennego. Na potrzeby planistyczne zaplanowano kwotę 40.000 zł., a na potrzeby podziałów geodezyjnych, wyceny oraz uzyskania dokumentacji zaplanowano 49.650 zł.
Z uwagi na to, że Gmina rozpoczynając swoją działalność samorządową przejęła wiele spraw historycznie nie uregulowanych w zakresie własności dróg, regulowanie ich i w roku planowanym będzie aktualne. Napływają wnioski o wypłatę odszkodowań za przejęte niegdyś drogi i wiele roszczeń jest zaspokajanych z kasy gminnej. W związku z tym co roku należy zapewnić chociaż minimalne środki finansowe na te cele. W roku 2004 zaplanowano je łącznie ze środkami na zakup innych niezbędnych gminie gruntów w kwocie 33.200 zł. Są to co prawda znikome środki w porównaniu z potrzebami, jednakże pozwolą one uregulować w 2004 roku następnych kilka spraw.

Określenie wpływów i wydatków w 2002 roku, związanych z wykonywaniem własności nieruchomości gminnych obrazuje poniższe zestawienie.

1. WPŁYWY:
 ze sprzedaży gruntów - 536.354 zł
 z wieczystego użytkowania gruntów - 20.968 zł.
(w tym z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego
w prawo własności
 z dzierżawy i najmu gruntów - 22.000 zł.
 z dzierżawy i najmu lokali - 142.377 zł.
OGÓŁEM WPŁYWY - 726.821 zł
2. WYDATKI:
 kwoty niezbędne na przygotowanie
gruntów do sprzedaży - 49.650 zł
( podział i wycena, koszty dokumentacji itp. )
 regulacja spraw własnościowych oraz nabycie gruntów - 33.200 zł
 zwrot poniesionych nakładów przez OSM - 40.000 zł
 wydatki związane z planem zagosp. przestrzennego - 40.000 zł.

OGÓŁEM WYDATKI - 162.850 zł.