ARCHIWUM - Gmina Luzino

Wydruk z serwisu BIP, dn.

D R U K I   D O   P O  B R A N I A


 - Referat Finansowy -


Dnia 1 lipca 2019 roku wchodzą w życie rozporządzenia Ministra Finansów:

- z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1104);
- z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1105);
- dnia 3 czerwca 2019 roku w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1126).

Ujednolicone wzory informacji i deklaracji będą miały zastosowanie w sytuacji powstania obowiązku podatkowego po dniu 30 czerwca 2019 roku. Dla sytuacji, w których obowiązek podatkowy powstał przed tym dniem, należy stosować załączniki do uchwały Nr XII/117/2015 Rady Gminy Luzino z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (druki obowiązujące od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku są zamieszczone poniżej).

 

OSOBY FIZYCZNE

IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych
ZIN-1 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZIN-2 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
ZIN-3 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników

IR-1 Informacja o gruntach
ZIR-1 Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZIR-2 Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
ZIR-3 Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników

 

IL-1 Informacja o lasach
ZIL-1 Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZIL-2 Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
ZIL-3 Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników

 

OSOBY PRAWNE I JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE NIEPOSIADAJĄCE OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości

ZDN-1 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZDN-2 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

 

DR-1 Deklaracja na podatek rolny
ZDR-1 Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZDR-2 Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

 

DL-1 Deklaracja na podatek leśny
ZDL-1 Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZDL-2 Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania


- Uchwała Nr XII/117/2015 Rady Gminy Luzino z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Druki obowiązujące od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku

- DR-1  - deklaracja na podatek rolny (osoby prawne)

- DN-1 - deklaracja na podatek od nieruchomości (osoby prawne)

- DL-1 - deklaracja na podatek leśny (osoby prawne)

- IN-1 - informacja w sprawie podatku od nieruchomości (osoby fizyczne

- IR-1 - informacja w sprawie podatku rolnego

- IL-1 - informacja w sprawie podatku leśnego

- link do uchwał w sprawach podatkowych

- Wniosek o zwrot podatku akcyzowego

- Informacja o terminach składania wniosku o zwrot podatku akcyzowego

- DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych

- DT-1/A Załącznik do deklaracji DT-1

Wniosek - Zwrot Podatku Akcyzowego Dla Rolników.
- (Procedura ubiegania się o Zwrot Podatku.)

- OŚWIADCZENIE o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635)


- Sprawy dot. oświaty-


- Wniosek o przyznanie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika

- oświadczenie - stan epidemii

- Oświadczenie o wysokości refundacji

- Oświadzczenie o wartości poniesionych kosztów

- Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

- Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis.

- Oświadczenie o otrzymanej wielkości pomocy de minimis

 


STYPENDIUM WÓJTA GMINY/NAGRODY RADY GMINY/STYPENDIA
I NAGRODY DLA SPORTOWCÓW I TRENERÓW


- Wniosek o Stypendium Wójta Gminy Luzino 

- Wniosek o przyznanie nagrody Rady Gminy Luzino studentowi stacjonarnych studiów wyższych/absolwentowi stacjonarnych studiów wyższych

- Wniosek o przyznanie Nagrody Rady Gminy Luzini uczniowi szkoły podstawowej/gimnazjum/szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej dziennej/absolwentowi szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej dziennej, który ukończył tę szkołę w roku szkolnym, w którym składany jest wniosek, pod warunkiem kontynowania przez niego nauki

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych


- Wniosek o przyznanie stypendium sportowego /nagrody za wyniki sportowe

- Wniosek o przyznanie nagrody trenerom, zasłużonym w osiąganiu przez zawodników wysokich wyników sportowych/osobom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej

- Wniosek o przyznanie wyróżnienia dla osoby fizycznej za prezentowany przez nią poziom i wyniki*, dla trenera wyróżniającego się* bądź osoby wyróżniającej się* osiągnięciami w działalności sportowej, zasłużonej w osiąganiu przez zawodników wysokich wyników sportowych w zawodach lub konkurencjach sportowych innych niż wymienione w § 6 ust. 1 pkt 1-3 uchwały**

- Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

- Oświadczenie o kontunowaniu nauki

- Oświadczenie o miejscu zamieszkania


Stypendia socjalne i zasiłki dla uczniów na rok szkolny 2022/2023


- informacja ogólna o zasadach przyznawania stypendiów i zasiłków

- wniosek o stypendium (word), wniosek o stypendium (pdf)

- wniosek o zasiłek (word), wniosek o zasiłek (pdf)

- oświadczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń

- Uchwała NR XXXI/470/2022 RADY GMINY LUZINO z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Luzino”

 


- Urząd Stanu Cywilnego -


- podanie o odpis aktu usc

- wniosek o wydanie wielojęzycznego standardowego formularza – tłumaczenie pomocnicze

- wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym


- Referat Spraw Obywatelskich -


- wniosek o nadanie nr PESEL

- wniosek o nadanie nr PESEL dla Obywatela Ukrainy (uchodźcy wojennego)

- wniosek o wydanie dowodu osobistego  (Uwaga! Od dnia 27 lipca 2021 r. nie możesz złożyć wniosku  wydanie dowodu osobistego przez internet.)

- zgłoszenie zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym

- formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

- zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

- podanie o wydanie zaświadczenia o przetwarzanych danych osobowych

- zgłoszenie pobytu stałego

- zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

- zgłoszenie pobytu czasowego

- zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego

- zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

- zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy

- ORGANIZACJA IMPREZ MASOWYCH, ROZRYWKOWYCH


UDOSTĘPNIANIE DANYCH Z REJESTRU PESEL

Z dniem 1 lipca 2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, która zmieniła właściwość prowadzenia spraw z zakresu udostępniania danych jednostkowych z rejestru PESEL.

Od 1 lipca 2019 r. właściwe do udostępniania danych jednostkowych z rejestru PESEL są wyłącznie organy gmin – wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru PESEL można złożyć w dowolnym organie gminy na terenie kraju (art. 50 ust 1 pkt. 2 ustawy o ewidencji ludności).

Jednocześnie zgodnie z art. 47 ust 1a wniosek o dane w tej samej sprawie może być złożony wyłącznie do jednego organu dowolnej gminy.

 


- Działalność gospodarcza -


PRZEPISY DOT. WPISU DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI ORAZ FOMULARZE - TUTAJ

- Komunikat w sprawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

- zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej

 Świadczenie usług hotelarskich

- INFORMACJA dot. wpisu obiektu świadczącego usługi hotelarskie
- MINIMALNE WYMOGI
- ZGŁOSZENIE DZIAŁALNOŚCI
- wniosek aktualizacyjny
- zawiadomienie o zakończeniu działalności
- INFORMACJA dot. wpisu obiektu świadczącego usługi hotelarskie nie będącego obiektem hotelarskim
- MINIMALNE WYMOGI
- ZGŁOSZENIE DZIAŁALNOŚCI
- wniosek aktualizacyjny
- zawiadomienie o zakończeniu działalności


INFORMACJA

Wszystkie licencje TAXI wydane przed dniem 1 stycznia 2020 r. podlegają dostosowaniu do nowych wzorów licencji.

W związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką wydane przed 1 stycznia 2020 roku zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2022 roku (art. 5 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. z 2019 r. poz. 1180).

Licencje wydane przed dniem 1 stycznia 2020 roku podlegają dostosowaniu do wymagań określonych w ustawie o transporcie drogowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 180 z późn.zm.) i w  rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów  (Dz.U. z 2019 r. poz. 2377) na wniosek przedsiębiorcy.    

Wniosek o dostosowanie do wymagań określonych w wyżej wymienionych przepisach prawnych należy złożyć nie później niż do 31 grudnia 2022 roku

Po tym terminie licencje wydane przed 1 stycznia 2020 r. tracą ważność.

TAXI
- WNIOSEK o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu
- Załącznik do WNIOSKU Nr 1
- Załącznik do WNIOSKU Nr 2 


- Wnioski dot. sprzedaży alkoholu -


- WNIOSEK o wydanie jednorazwego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
- WNIOSEK o udzielenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
- WNIOSEK o wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty
- OŚWIADCZENIE o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych
- FORMULARZ oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych

Dostęp do informacji na stronach ministerialnych (urzędowych) dotyczący oświadczenia oraz możliwości złożenia oświadczenia w formie elektronicznej. Adres strony to https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/zezwolenia-koncesje-wpisy-do-rejestru/chce-uzyskac-zezwolenie-koncesje-wpis-do-rejestru-dzialalnosci-regulowanej54/proc_1565-oswiadczenie-o-rocznej-wartosci-sprzedanego-alkoholu     

 


- Referat Organizacyjny -


- podanie o udostępnienie dokumentacji archiwalnej


- Referat Zagospodarowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska -


NUMERACJA PORZĄDKOWA BUDYNKÓW

 1.Wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym

2.Wniosek o wydanie poświadczonej kopii zawiadomienia dotyczącego nadania numeru porządkowego nieruchomości

3.Wniosek o ustalenie numeru porządkowego dla budynku/nieruchomości 

OCHRONA ŚRODOWISKA

1.Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
- Załącznik do wniosku: Karta informacyjna przedsięwzięcia

2. Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów (dot. przedsiębiorców, osób prawnych) - można złożyć w postaci papierowej albo formie dokumentu elektronicznego. Link do formularza https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/1588

3. ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEW/A (zgłoszenie dotyczy osób fizycznych, które mają zamiar usunąć drzewa na cel niezwiązany z prowadzeniem działalności gospodarczej)

4.Wniosek o dofinansowanie - dot. usunięcia azbestu
5. Załącznik do wniosku o dofinansowanie usunięcia azbestu

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE  

1. Wniosek o ustalenie celu publicznego albo wydanie decyzji o warunkach zabudowy
2. Wniosek o zmianę decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
3. Wniosek o przystąpienie do opracowania MPZP i zmianę studium
4. Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
5. Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
6. Wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy
7. Wniosek o wydanie duplikatu decyzji o warunkach zabudowy

8. Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ustanowieniu obszaru rewitalizacji (pdf), docx

9. Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności z planem zamierzonego sposobu użytkowania
10. Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania /części/obiektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego


- Referat Eksploatacyjno-Inwestycyjny -


- wniosek o wydanie warunków na wykonanie przyłącza, odcinka sieci kanalizacyjnej
- wniosek o wydanie warunków na wykonanie przyłacza (budowy odcinka) sieci wodociągowej
- wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie podłączenia działki / budynku do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
- wniosek o montaż podwodomierza ogrodowego
- wniosek o wydanie warunków na kanalizację
- wniosek o wydanie warunków na wodę
- wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego podłączenie budynku do sieci wodociągowej 


Referat Gospodarki Komunalnej

1. DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Więcej informacji nt. gospodarki odpadami w "aktualnościach" BIP oraz na www.luzino.pl


- INFORMACJA dot. rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
- wniosek o wpis do rejestru
- oświadczenie
- wniosek o zajęcie pasa drogowego
- owiadczenie w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego
- WNIOSEK O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH
- WNIOSEK O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH


GMINNA KOMISJA DS. PROFILKATYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH


- FORMULARZ  ZGŁOSZENIA do Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Luzinie

- WYKAZ  PLACÓWEK  LECZNICTWA ODWYKOWEGO

- narkotyki - telefon interwencyjny podczas EURO 2012